Студентське самоврядування

 Студентське самоврядування в Рогатинському коледжі

Студентське самоврядування в навчальному закладі діє на підставі Положення "Про організацію студентського самоврядування в Рогатинському державному аграрному коледжі", та на підставі Положення "Про студентську раду Рогатинського державного аграрного коледжу".

Студентське самоврядування – рівноправний партнер, а не пасивний споживач. 

В коледжі студентське самоврядування представлено такими формуваннями:

§                       студентська рада коледжу

§                       студентська рада гуртожитку №1

§                       студентська рада гуртожитку №2

§                       студентська профспілкова організація

       А завданням кожного педагогічного колективу є формування справжнього патріота власним прикладом, органічно поєднуючи історичні факти, літературні надбання, аналізуючи, дискутуючи, навчаючи ненав’язливо і з любов’ю. Що, власне, і є головним критерієм співпраці з молоддю. 

Студенти поділилися досвідом, як саме, враховуючи побажання молодих людей, планувати і реалізовувати свою діяльність, щоб вони у стінах альма-матері мали змогу сформуватись  справжніми громадянами та справжніми патріотами, а принципи патріотизму  стали святинею для кожного юнацького серця.

Студентське самоврядування - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом.      

  Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях у систе­мі вищої освіти. В Україні створено Всеукраїнську студентську раду для розгляду актуальних проблем студентського життя. Міністерство освіти і науки України на основі угоди співпрацює з Українською асоціацією студентського самоврядування, яка на добровільних засадах об'єднує у своєму складі представницькі органи студентського самоврядування вищих навчальних закла­дів усіх регіонів України.

           Часткові зміни до Закону України «Про вищу освіту» передбачають зміцнення правового становища студентських і представницьких органів, наділення їх ширшими та краще юридичне захищеними правами, а також підвищення кількісного представництва студентів в усіх органах управління вищих навчальних закладів.

        Законодавчо студентам гарантовано чимало прав. Більшість цих прав та обов’язків пов’язані із доступом до освіти та участю у навчальному процесі. Студенти мають право на безоплатне забезпечення інформацією для навчання, користування бібліотеками, навчальною, науковою та спортивною базами, забезпечення гуртожитком, академічну та соціальну стипендію, переривання навчання та поновлення для його продовження тощо.    

            Водночас студенти повинні дотримуватись вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку коледжу, а також виконувати вимоги освітніх програм.

  З метою захисту цих прав та своїх інтересів законодавство гарантує студентам участь у діяльності органів студентського самоврядування. Причому саме воно може здійснюватись студентами двома шляхами: безпосередньо або ж через органи студентського самоврядування.

       Студентство бере участь у засіданнях адміністративної, педагогічної рад коледжу, а представники студентів - у роботі зборів трудового колективу, де вони мають складати щонайменше 15% від складу (ст. 39).

          Також студенти обирають своїх виборних представників (осіб, які голосують) на виборах директора. Щонайменше 15% від тих, хто має право голосувати, повинні бути попередньо обрані таємним прямим голосуванням самими студентами та серед студентів. (ст. 42).

Повноваження органів студентського самоврядування (ст. 40) у різній мірі стосуються усіх трьох вимірів прав та обов’язків самого коледжу: академічного, фінансового та адміністративного.

    По-перше, вони можуть бути залучені до вирішення питань удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи, брати участь у заходах забезпечення якості освіти. Наприклад, студентська рада може проводити анкетування студентів щодо якості викладання дисциплін, рівня роботи різних служб коледжу, рівня побуту в гуртожитку.

     У фінансових питаннях органи студентського самоврядування мають право брати участь у вирішенні побутових питань, вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази коледжу.

        В адміністративній сфері органи студентського самоврядування захищають права та інтереси студентів.

        На сьогодні органи студентського самоврядування на законодавчому рівні мають широкий спектр прав та можливостей, серед який участь у адміністративній та педагогічній раді коледжу, організація та проведення наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів, сприяння працевлаштування студентів тощо.

          Крім того, за погодженням з органами студентського самоврядування приймаються рішення про відрахування, поновлення, переведення, поселення в гуртожитки осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі (стаття 38 Закону України “Про вищу освіту”).

      Разом з тим адміністрація коледжу завжди підтримує ініціативи студентської ради, не  втручаючись у діяльність, лише коректуючи чи спрямовуючи у потрібному напрямку.

        У нашому навчальному закладі діє Студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування коледжу. Воно об’єднує всіх студентів і здійснюється на загальноколеджному рівні, на рівні відділення, групи, гуртожитку.

           Усі студенти, які навчаються у коледжі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.

          Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом і здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

У своїй діяльності, згідно зі статтею 40 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-18 від 01.05.2015 р., органи студентського самоврядування керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу.           

           Дирекція навчального закладу переймається долею кожного студента, тому у перший тиждень навчання першокурсники мають змогу познайомитися з представниками адміністрації коледжу.

Традиційними є зустрічі директора з студентськими радами гуртожитків.

Щомісяця відбуваються зустрічі з активом студентських груп.

 Серед завдань студентської ради, органу студентського самоврядування, у відповідності до Положення про студентське самоврядування є такі:

  • проведення організаційних, наукових, мистецьких, творчих, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;
  • сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських гуртків, товариств, клубів за інтересами;
  • сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів;
  • сприяння моральному, культурному, духовному, патріотичному та естетичному розвитку студентів.

      Оскільки, органи студентського самоврядування є одним із видів об’єднання студентів за спільними інтересами, метою яких є вирішення проблем студентства, поліпшення умов навчання та культурного дозвілля студентства, сприяння гармонійному розвитку, ефективній соціалізації молодої людини, набуттю відповідного соціального досвіду, формуванню навичок майбутнього організатора, тодля майбутнього кваліфікованого фахівця практика роботи в органах студентського самоврядування та інших видах позанавчальної діяльності коледжу є безцінним досвідом у формуванні навичок управління, організації, комунікації, роботі в команді .

 Отже, студентське самоврядування як невід’ємна частина громадського самоврядування коледжу виступає вагомим фактором у формуванні особистості майбутнього фахівця та необхідним елементом в управлінні коледжем, реалізації його завдань, вихованні та соціалізації  та соціальній адаптації студентської молоді.

Від усіх студентів висловлюю подяку дирекції, усьому педагогічному колективу, працівникам навчального закладу за створення комфортних умов для студентства, розуміння, терпіння, родинне батьківське і материнське тепло. В подальшому розраховую на вашу підтримку та допомогу.

29 вересня 2020 року відбулися вибори голови студентської ради та оновлення складу студради. Було внесена пропозиція кандидатура Дмитра Шершня, студента відділення механізації сільського господарства. Шляхом відкритого голосування було прийняте одностайне рішення – затвердити кандидатуру Дмитра Шершня на посаду голови студентської ради. Після чого відбулося затвердження оновленого складу студентської ради.

 

Сектори роботи студентської ради

 Сектор – це організація 2-3 студентів, які виконують окреме завдання покладене на них, відповідно до їх навичок, вподобань і можливостей.

 У студентській раді діють такі сектори:

  • Прес-центр
  • Волонтерська служба
  • Клуб за інтересами.