Посадова інструкція куратора групи

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

КУРАТОРА НАВЧАЛЬНОЇ ГРУПИ

 

Куратору навчальної групи належить головна роль в організації і керівництві навчально-виховною роботою в групі.

Куратору навчальної групи призначається директором навчального закладу з подання заступника директора з навчально-виховної роботи з числа викладачів.

 

Відповідальність

Куратору навчальної групи несе персональну відповідальність за стан навчально-виховної роботи в групі, за успішність, дисципліну, відвідування студентами занять, виконання ними розпорядку дня та правил внутрішнього розпорядку, участь студентів у громадському житті.

Куратору навчальної групи підзвітний у своїй роботі директору навчального закладу, а у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи.

 

Обов’язки

1.     Вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку студентів.

2.     здійснювати педагогічний контроль за дотриманням студентами Статуту і Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу та інших документів, що регламентують організацію навчально- виховного процесу.

3.     Постійно підтримувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

4.     Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність студента, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства, своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.

5.     Всебічно і глибоко вивчати запити, нахили, побутові умови життя студентів групи.

6.     Вести цілеспрямовану роботу з удосконаленням підготовки спеціалістів для галузі.

7.     Виховувати свідоме ставлення до навчання, праці, обраної професії, бережливе ставлення до матеріальних цінностей, свідому дисципліну, повагу до законів України.

8.     Формувати демократичний світогляд, національну свідомість, громадську позицію, патріотизм, високі моральні якості.

9.     Організовувати проведення виховних, інформаційних годин, зборів, інших виховних заходів, сприяти організації роботи ради самоврядування в групі.

10.    Сприяти участі студентів в олімпіадах, конкурсах за спеціальністю, конкурсах аматорського мистецтва, спортивних змаганнях.

11.    Заохочувати студентів груп до занять у гуртках аматорського мистецтва, клубах за інтересами, предметних гуртках, заняттях творчістю, дослідною і конструкторською роботою.

12.    Організовувати роботу з підвищення культурного рівня студентів, розширення світогляду.

13.    Вести облік і аналіз успішності та відвідування студентів групи. організовувати надання допомоги невстигаючим і своєчасно інформувати батьків.

14.    Підтримувати постійний зв'язок з батьками , планувати й організовувати спільну роботу.

15.    Вести встановлену навчальним закладом документацію куратора групи (журнал куратора навчальної групи, особові справи, плани роботи, звіти тощо).

 

Права

1.     Відвідувати навчальні заняття, іспити, захист курсових і дипломних проектів.

2.     Подавати директорові та педагогічній раді пропозиції щодо заохочення студентів і стягнення.

3.     Брати участь у роботі стипендіальної комісії.

4.     Вносити пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи.

5.     Відвідувати студентів за місцем їх проживання, вивчення умов їх побуту.

6.     Ініціювати розгляд адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту студентів.

7.     Вибирати форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання.

8.     виявляти соціально-педагогічну ініціативу, вибирати форми, методи, засоби роботи зі студентами.

9.     захищати професійну честь, гідність відповідно до чинного законодавства.

10.    Матеріальне та моральне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні завдань покладених на нього.