Куратор групи

Куратор групи

Куратори– педагоги, які постійно спілкуються з студентами, закріпленими за ними, різнобічно впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного предмету він дбає про об’єднання зусиль викладачів, які працюють в певній групі, координацію їхніх вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з студентами групи.

У своїй діяльності куратор тісно пов’язаний з іншими працівниками навчального закладу: адміністрацією, викладачами, бібліотекарями, медичними працівниками та ін. Тому кураторами призначаються найдосвідченіші викладачі-вихователі. Діяльність куратора урізноманітнює, пожвавлює виховну роботу в групі, особливо в колективі старшокурсників, спрямовує їх на диференціацію та індивідуалізацію виховання, на ширший і глибший вияв здібностей та уподобань студентів.            

ФУНКЦІЇ КУРАТОРА ГРУПИ

1.     Забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку студентів, їх самореалізації.

2.     У співдружності з батьками, викладачами, студентськими та молодіжними громадськими організаціями здійснювати всебічне виховання студентів у процесі навчально-виховної роботи в навчальному закладі та за його межами.

3.     Систематично аналізувати індивідуальні анатомо-фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку студентів групи; давати рекомендації іншим викладачам, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та вікові особливості розвитку кожного вихованця.

4.     Здійснювати організацію і виховання первинного студентського колективу, всебічно вивчати динаміку його розвитку, координувати діяльність викладачів, які працюють в групі.

5.     Організовувати виховні та організаційні заходи для створення оптимальних умов, які сприяли б зміцненню та збереженню здоров’я студентів.

6.     Здійснювати організаційно-виховну роботу з студентами, батьками та викладачами для формування у студентів старанності, дисциплінованості у процесі навчальної діяльності з урахуванням їх індивідуальних можливостей.

7.     Організовувати позанавчальну виховну роботу з студентами, сприяти залученню їх до роботи позанавчальних молодіжних виховних заходів, молодіжних громадських організацій.

8.     Здійснювати цілеспрямовану організаційно-педагогічну роботу з батьками, забезпечувати системність у формуванні їх психолого-педагогічної культури.

9.     Домагатись єдності вимог до студентів з боку навчального закладу і сім’ї, підтримувати зв’язок з керівниками гуртків, клубів за інтересами, студій, спортивних секцій, молодіжними громадськими організаціями.

10.     Вести відповідну документацію, подавати керівництву навчального закладу відомості про успішність, розвиток і вихованість студентів.

ФОРМИ І МЕТОДИ РОБОТИ

КУРАТОРА СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ

Діяльність справжнього куратора сповнена педагогічною творчістю і не обмежується певними рамками.

Форми роботи можуть бути різними:

-         індивідуальною;

-         груповою;

-         фронтальною.

Вибір конкретної форми зумовлюється різними чинниками:

-         завданнями виховання;

-         рівнем розвитку первинного колективу;

-         індивідуальними особливостями студентів;

-         об’єктивним обставинами;

-         конкретними педагогічними ситуаціями та ін.

За критерієм використання джерел і засобів виховного впливу на особистість студента форми роботи поділяються на:

-         словесні (збори, доповіді, бесіди, диспути, конференції, зустрічі);

-         практичні (походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади, конкурси);

-         наочні (діяльність музеїв навчальних закладів, виставок, тематичні стенди та ін.).

Усі вони взаємопов’язані, доповнюють і збагачують одна одну. Є види роботи, в яких одночасно використовують словесні, практичні, наочні форми (наприклад, колективні творчі справи).