Запрошення на навчання

 Положення про приймальну комісію

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 

 

 1. Ці Правила прийому, розроблено згідно  Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти в 2020 році (Затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 30.10.2019 № 1350, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17.01.2020 за № 49/34332) і регламентують порядок прийому до коледжу.
 2. Підставою для оголошення прийому на навчання до коледжу є ліцензія Міністерства освіти і науки України на здійснення освітньої діяльності з фахової передвищої освіти та затверджені педагогічною радою коледжу  правила прийому до коледжу (далі - Правила прийому).
 3. Прийом до коледжу здійснюється на конкурсній основі за відповідними джерелами фінансування, передбачених розділом ІV цих Правил.
 4. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу.

 Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію коледжу, затвердженим директором коледжу, з урахуванням вимог  Положення про приймальну комісію коледжу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію коледжу оприлюднюється на веб-сайті.

 Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов та Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

 Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора коледжу та/або виконання процедур вступної кампанії.

 Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на web - сайті коледжу в день їх прийняття або не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття.

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях: 

 • вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, кваліфікованого робітника, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсних предметів, фахового випробування;
 • вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;
 • вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника.
 • квота-1 – визначена частина загального обсягу бюджетних місць, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів.
 • конкурсна пропозиція  - пропозиція коледжу щодо прийому вступників на певні спеціальності (освітньо-професійні програми), робітничу професію, форму здобуття освіти, курс, строк навчання на основі здобутого (освітньо-кваліфікаційного) рівня, освітнього ступення. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції.
  • конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі Умови прийому) та Правил прийому до коледжу. 
 • конкурсний відбір – процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, кваліфікованого робітника відповідно до Умов прийому та цих Правил;
  • конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання до коледжу; 
 • небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;
 • основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);
 • право на зарахування за квотами – право вступника, щодо зарахування на навчання до коледжу за квотою-1, що реалізується відповідно до цих Правил;
  • рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію, що формується відповідно до Умов прийому та цих Правил;
  • співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування; 
  • технічна помилка – помилка, допущена уповноважено особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО), що підтверджується актом про допущену технічну помилку;
  • фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступенів вищої освіти, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей. 

2. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення». Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

 

ІІІ. ПРИЙОМ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ 

 1. На навчання до коледжу приймаються: 

-  особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування; 

-  особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю). 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план. 

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (І курс, в тому числі зі скороченим терміном навчання). 

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти. 

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями  відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: 

181 «Харчові технології»; 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»; 

208 «Агроінженерія»; 

211 «Ветеринарна медицина»; 

         Коледж формує самостійно конкурсні пропозиції для прийому вступників на навчання. 

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою. 

 1. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року визначаються наказом МОН № 560.
 2. Особливості прийому до коледжу осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення або які переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом № 697.

 

ІV. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється: 
 • Ø за рахунок видатків обласного бюджету (регіональне замовлення);
 • Ø за ваучерами;
 • Ø за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту); 
 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб. 

 1. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме: пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти – студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними коледжу, але не довше ніж до досягнення 23 років. 

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у коледжі, а також у декількох закладах фахової передвищої освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного, місцевого бюджету.

 

V. ОБСЯГИ ПРИЙОМУ ТА ОБСЯГИ РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

1. Прийом  на  навчання  здійснюється  в  межах  ліцензованого  обсягу  за кожною  спеціальністю. 

 

п/п

Спеціальність

Ліцензійний обсяг

1.

211 «Ветеринарна медицина»

50

2.

208 «Агроінженерія»

50

3.

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»

 

25

4.

181 «Харчові технології»

25

 Прийом  на  навчання  на  другий  та  наступні  курси  здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу. 

Ліцензований  обсяг  при  зарахуванні  для  здобуття  освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня. 

2. Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) здійснюється на спеціальності  на денну  форму навчання, за якими воно сформоване Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА (регіональним замовником), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності коледж здійснює самостійно. 

Прийом на навчання за кошти державного бюджету (регіональним замовленням) здійснює коледж згідно ліцензії на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше ніж 29 лютого 2020 року, за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 15 червня 2020 року. 

3. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  коледжем  у  межах  різниці  між  ліцензованим  обсягом  з  урахуванням  його  поділу за формами здобуття освіти та  загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення. 

Обсяг  прийому  на  не бюджетну  конкурсну  пропозицію  визначається коледжем  у  межах  ліцензованого  обсягу.  

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсної пропозиції, обсяг прийому на не бюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах Прийому в межах ліцензійного обсягу.  

 

п/п

Спеціальність

Загальний обсяг бюджетних місць

 

Квота-1

1.

211 «Ветеринарна медицина»

50

5

2.

208 «Агроінженерія»

50

5

3.

204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

25

2

4.

181 «Харчові технології»

25

2

 

VІ. СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ 

 

1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти: 

1)  прийом  заяв  та  документів,  визначених  розділом  VІІ Умов прийому  та цих  Правил, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18.00 год.; 

2) вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня; 

3)  рейтинговий  список  вступників,  які  вступають  на  основі  вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного  бала  за  кожною  конкурсною  пропозицією  з  повідомленням  про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за  регіональним  замовленням  та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 23 липня; 

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги  до  зарахування  на  місця  регіонального  замовлення, визначені пунктом 1 розділу Х Умов прийому та цих  Правил, до 12.00 год. 27 липня; 

5) зарахування вступників відбувається: 

 • Ø за  регіональним  замовленням  -  не  пізніше  18.00  год. 29 липня;
 • Ø за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  31  липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня; 

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 06 серпня. 

2. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною або дуальною формою навчання: 

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається  01 серпня; 

2)  прийом  заяв  та  документів,  передбачених  розділом  VІI Умов прийому та цих  Правил, розпочинається 13 серпня; 

3) прийом заяв та документів закінчується: 

-         о  18.00  год.  22  серпня  -  для  осіб,  які  вступають  на  основі співбесіди, вступних іспитів; 

-         о  18.00  год.  01  вересня  -  для  осіб,  які  вступають  тільки  на  основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання; 

4) вступні іспити проводяться з 23 до 29 серпня включно; 

5) співбесіди проводяться з 25 до 28 серпня включно; 

6) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням  оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 03 вересня. 

Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на  місця  державного  замовлення  до  18.00  год.  04  вересня,  а  також  подати письмову  заяву  про  виключення  з  конкурсу  на  інші  місця  державного замовлення.  Зарахування  цієї  категорії  вступників  за  державним  замовленням відбувається  не  пізніше  12.00  год.  07  вересня.  Зараховані  особи  впродовж  07 вересня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення; 

7) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому  числі  за  квотами-1),  із  зазначенням  рекомендованих  до  зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 03 вересня; 

8)  вступники,  які  отримали  рекомендації,  повинні  виконати  вимоги  до зарахування  на  місця  регіонального  замовлення  до  12.00  год. 07 вересня; 

9) зарахування вступників відбувається: 

-         за  регіональним  замовленням  -  не  пізніше  12.00  год. 13 вересня; 

-         за кошти фізичних або юридичних осіб  -  не пізніше  12.00 год. 19 вересня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня); 

10) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил) проводиться не пізніше 21 вересня.

 

VIІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ НА НАВЧАННЯ ДО КОЛЕДЖУ

 

1. Вступники  на навчання до коледжу  на  основі  повної  загальної  (профільної)  освіти  подають заяви: 

- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; 

тільки у паперовій формі: 

 • Ø для  реалізації  права  на  вступ  за  співбесідою, за результатами іспитів з конкурсних предметів у коледжі та/або  квотою-1, відповідно до цих Правил (без сертифікатів ЗНО);
 • Ø для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до цих Правил;
 • Ø за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) та у відповідному документі про здобуття повної загальної середньої освіти і сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • Ø у разі подання іноземного документа про освіту;
 • Ø у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • Ø у разі подання заяви після завершення реєстрації електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
 • Ø для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом п’ятим підпункту 2 пункту 7 розділу VIIІ цих Умов та цих Правил;
 • Ø у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії коледжу; 

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі тільки за наявності сертифіката ЗНО з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, квотою-1, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил. 

2. Інші  категорії  вступників,  крім  зазначених  у  пункті  1  цього  розділу, подають заяви тільки в паперовій формі. 

3. Заява  в  електронній  формі  подається  вступником  шляхом  заповнення електронної  форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з чинним законодавством. Технічні працівники приймальної комісії коледжу надають допомогу вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники  можуть  звернутися  до приймальної комісії коледжу  з  метою  створення  електронного  кабінету,  внесення  заяв  в електронній  формі,  завантаження  додатку  до  документу  про  повну  загальну (профільну) середню освіту. 

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії  коледжу.  Факт  подання  кожної  заяви  в  паперовому  вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО у день прийняття заяви. 

Подання у 2020 році заяв в паперовій формі вступників, що планують здобувати фахову передвищу освіту на основі базової середньої освіти, може здійснюватися шляхом надсилання заповнених заяв встановленої форми на електронну адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені VI цих Правил. Факт подання кожної заяви електронною поштою реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви та надсилає підтвердження отримання заяви вступнику разом з розкладом вступних іспитів. У такому випадку заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу в день першого іспиту до його початку. 

5. У  заяві  вступники  вказують  конкурсну  пропозицію  із  зазначенням спеціальності  (освітньо-професійної  програми) та форми здобуття освіти. 

Під  час  подання  заяв  на  основні  конкурсні  пропозиції  вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів: 

-  «претендую  на  участь  в  конкурсі  на  місця  регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у  разі  неотримання  рекомендації  за  цією  конкурсною  пропозицією  за кошти регіонального бюджету за «регіональним замовленням»; 

-  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення». 

Під  час  подання  заяв  на  небюджетну  конкурсну  пропозицію  вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення. 

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали: 

-  документа, що посвідчує особу  (паспорт, ID – карта, свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2020 року); 

-  військово-облікових документів; 

-  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; 

-  сертифіката  (сертифікатів)  зовнішнього  незалежного  оцінювання у випадку передбачених Умовами прийому та цими Правилами   (для вступників на основі повної загальної середньої освіти); 

-  документів,  які  підтверджують  право  вступника  на  зарахування  за співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  та/або квотою-1, на основі повної загальної середньої освіти (за наявності). 

Вступники,  які  проживають  на  тимчасово  окупованій  території  України або  переселилися  з  неї  після  01  січня  2020  року,  а  також  вступники,  які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися  з  неї  після 01  січня 2020  року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно. 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)  рівень, ступінь вищої освіти  подається  довідка  державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень ступінь вищої освіти.  Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і має бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього. 

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає: 

-  копію документа, що посвідчує особу; 

-  копію  документа  державного  зразка  про  раніше  здобутий  освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього; 

-  копію сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами); 

-  чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см; 

-  медичну довідку 086-о. 

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів. 

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за  квотою-1, подаються вступником особисто під час подання документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1, унеможливлюють їх реалізацію. 

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі  повної  загальної  (профільної) середньої  освіти,  на  переведення  на  вакантні  місця державного  замовлення  та  за  рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу ІХ Умов прийому і Правил прийому. 

Не  подані  своєчасно  документи,  що  засвідчують  підстави  для  отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок  цільових  пільгових  державних  кредитів,  унеможливлюють  їх реалізацію. 

10. Усі  копії  документів  засвідчуються  за  оригіналами  приймальною комісією  коледжу.  Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не  підлягають  засвідченню.  Копії  документів  без  пред’явлення  оригіналів  не приймаються. 

11. Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  підстав  для  отримання спеціальних  умов  для  зарахування  за  співбесідою,  на  участь  у  конкурсі  за квотою-1, та спеціальних умов для  осіб,  які  зараховані  на  навчання  за  кошти  фізичних,  юридичних  осіб,  на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів. 

Приймальна  комісія  здійснює  перевірку  середнього  бала  документа  про освіту,  поданого  в  паперовій  формі  (обчислює  в  разі  відсутності),  затверджує його  своїм  рішенням  і  вносить  інформацію  про  середній  бал  документа  про освіту  до  ЄДЕБО.  У  разі  подання вступником  заяви  в  електронній  формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу  протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після  завершення  прийому  документів.  Оприлюднення  поточних  рейтингових списків  вступників  здійснюється  на  веб-сайті  коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО. 

13. Факт  ознайомлення  вступника  з  Правилами  прийому,  наявною ліцензією  і  сертифікатом  про  акредитацію  відповідної  освітньо-професійної програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування  за  співбесідою,  зарахування  за квотою-1  фіксуються  в  заяві  вступника  і  підтверджуються  його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі. 

14. Заява,  зареєстрована  в  ЄДЕБО,  може  бути  скасована  коледжем  на  підставі  рішення  приймальної  комісії  до  дати  закінчення  прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніше як за день до закінчення подання електронних заяв для електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. В разі скасування електронної заяви приймальна комісія повідомляє вступника про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву. 

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у коледжі. 

15. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі  -  Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі  питання  визнання  в  Україні  іноземних  документів  про  освіту», зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  27  травня  2015  року  за № 614/27059. 

16. Під час  прийняття  на  навчання  осіб,  які  подають  документ  про  вищу духовну  освіту,  виданий  закладом  вищої  духовної  освіти  до  01  вересня  2018 року, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення педагогічної ради коледжу, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652. 

         Вступники на дуальну форму здобуття освіти подають копію трудового договору про працевлаштування з метою здобуття фахової передвищої освіти за дуальною формою.

 

VIІI. КОНКУРСНИЙ ВІДБІР, ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 

1. Конкурсний  відбір  на навчання до коледжу здійснюється за результатами вступних випробувань: 

-  для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів,  або  співбесіди  в  передбачених  цими  Правилами випадках; 

-  для  вступу  на  основі  повної  загальної  середньої  освіти  -  у формі зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів на власний розсуд у будь-яких комбінаціях або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років. 

2. Конкурсний  відбір  проводиться  на  основі  конкурсного  бала,  який розраховується відповідно до Умов прийому та цих Правил. 

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти  вступають  на навчання до коледжу,  зараховуються  результати  вступних  іспитів  з : 

211 «Ветеринарна медицина»: 

 • українська мова; (основний)
 • математика або історія України (на вибір вступника) 

181 «Харчові технології»: 

 • українська мова; (основний)
 • математика або історія України (на вибір вступника) 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»: 

 • українська мова; (основний)
 • математика або історія України (на вибір вступника) 

208 «Агроінженерія»: 

 • українська мова; (основний)
 • математика або історія України (на вибір вступника) 

4. Для конкурсного відбору осіб, які на  основі повної загальної (профільної) середньої освіти  вступають  до коледжу,  зараховуються  бали  сертифіката (ів)  зовнішнього  незалежного оцінювання  (результати  вступних  іспитів)  з: 

211 «Ветеринарна медицина»: 

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, або історія України, або географія); 

181 «Харчові технології»: 

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, або історія України, або географія); 

204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»: 

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, або історія України, або географія); 

208 «Агроінженерія»: 

 • українська мова та література (обов’язкова);
 • на вибір з трьох предметів (математика, або історія України, або географія); 

5. Конкурсний бал розраховується: 

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, 

де, П1 -  оцінка вступного іспиту з першого предмета; 

     П2 -  оцінка вступного іспиту з другого предмета; 

      А  -  середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 2); 

ОУ - Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2020  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок  встановлюється  рівним  50.  Інформацію  про  них  приймальна  комісія отримує з ЄДЕБО. 

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (далі СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1.05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органам реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року №207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. 

6. Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою: 

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ, 

де, П1 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з  першого  предмета;  

      П2  -  оцінка  зовнішнього  незалежного  оцінювання, вступного іспиту; 

      А  -  середній бал документа про повну загальну (профільну) середню освіту, переведений в шкалу від  100 до 200  балів  відповідно  до  Таблиці  переведення  середнього  бала; 

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків. 

Результати вступних іспитів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Призерам  (особам,  нагородженим  дипломами  І-ІІІ  ступенів)  IV  етапу Всеукраїнських  учнівських  олімпіад  2020  року  з  базових  предметів, призерам  III  етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів  -  членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 650,    він  встановлюється  таким,  що  дорівнює  650.  Інформацію  про  них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО. 

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1.05. 

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. 

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії). 

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05.  

7. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені  за  5-бальною  шкалою,  враховуються  так:  «3»  відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

 

8. У  разі  відсутності  з  об’єктивних  причин  додатка  до  документа  про здобутий  освітній  (освітньо-кваліфікаційний  рівень),  ступінь вищої освіти його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

 

Мінімальна кількість балів з усіх конкурсних пропозицій коледжу становить – 120 балів.

 

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні мінімальну кількість балів – 120 допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

 

Вступник, який набрав на першому вступному випробуванні кількість балів менше 120 автоматично не допускається до здачі наступного вступного випробування передбаченого конкурсною пропозицією на яку він вступає.

 

9. Програми вступних іспитів співбесід  затверджуються  головою  приймальної  комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

 

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться  за  програмами  зовнішнього  незалежного  оцінювання  на основі повної загальної середньої освіти.

 

Програми  співбесід,  вступних  іспитів,  фахових  випробувань  обов’язково оприлюднюються на web-сайті коледжу. У  програмах  повинні  міститися  критерії  оцінювання  підготовленості вступників.

 

10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у  визначений  розкладом  час,  особи,  знання  яких  було  оцінено  балами  нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали  документи  після  дати  закінчення  прийому  документів,  до  участі  в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 

11. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені  коледжем,  розглядає  апеляційна  комісія  коледжу,  склад  та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

 

12. Відомості  щодо  результатів  вступних  випробувань  та  інших конкурсних  показників  вносяться  до  ЄДЕБО.  У  разі  зміни  балів  з конкурсних  предметів  сертифікатів  зовнішнього  незалежного  оцінювання  за результатами  апеляцій  приймальна  комісія  після  відповідного  повідомлення ЄДЕБО  вносять  відповідні  зміни  в  документацію,  перераховують конкурсний бал.

 

13. Рішенням  приймальної  комісії  результати  вступного  іспиту  з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію може бути зараховано за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну  пропозицію в коледжі.

 

ІХ. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОГО СТУПЕНЯ ФАХОВОГО МОЛОДШОГО БАКАЛАВРА

 

1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття фахової передвищої освіти є:

 

 • зарахування за співбесідою;
 • участь у конкурсному відборі за квотою-1.

 

Спеціальними  умовами  на  здобуття  фахової передвищої  освіти  за  кошти регіонального бюджету за регіональним замовленням є можливість:

 

 • зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця регіонального замовлення;
 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб  у  порядку,  передбаченому  цими  Правилами,  якщо  вони  зараховані  на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 

2. Вступні випробування  можуть проходити  у формі співбесіди, в разі позитивного  висновку  про  проходження  співбесіди  рекомендуються  до зарахування:

 

 • особи,  з інвалідністю внаслідок  війни  відповідно  до  пунктів  10-14  статті  7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;
 • особи  з  інвалідністю,  які  неспроможні  відвідувати  коледж (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

 

Якщо  такі  особи  рекомендовані  до  зарахування  на  основну  конкурсну пропозицію,  то  вони  зараховуються  на  місця  регіонального замовлення  (крім  випадку,  коли  в  заяві  зазначено:  «претендую  на  участь  в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб») повідомлений про неможливість проведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення.

 

3.Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

 

 • особи, визнані постраждалими учасниками революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії коледжу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);
 • особи, які мають захворювання або патологічний стан, зазначений в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії коледжу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

 

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-третього цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 

 • особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби.

 

 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

 

 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, - категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, - категорія 2.
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю І або ІІ групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого - п’ятого цього розділу , і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»).

 

 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами на навчання, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб:

 

 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а також діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;
 • діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

 

Х. РЕЙТИНГОВІ СПИСКИ ВСТУПНИКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

1. Рейтинговий  список  вступників  формується  за  категоріями  в  такій послідовності:

 

 • Ø вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • Ø вступники, які мають право на зарахування за квотою;
 • Ø вступники, які мають право на першочергове зарахування;
 • Ø вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

 

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 

 • Ø за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • Ø за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого;
 • Ø за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмету від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

 

Якщо встановлені в третьому-п’ятому абзацах цього пункту додаткові правила  не  дають змоги  визначити  послідовність  вступників  у  рейтинговому списку,  то  приймальна  комісія  ухвалює  відповідне  рішення  самостійно  на підставі  аналізу  поданих  вступниками  документів  та  вносить  його  до  ЄДЕБО.

 

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

 

 • Ø прізвище, ім’я та по батькові вступника (за наявності);
 • Ø конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
 • Ø ознака  підстав  для  зарахування  за  результатами  співбесіди,  квоти-1, першочергового зарахування;
 • Ø освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти;
 • Ø середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти;

 

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються  у  повному  обсязі  на  офіційному  web-сайті  коледжу.

 

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти регіонального  бюджету  (регіональним замовленням)  за  кожною  конкурсною  пропозицією,  формуються приймальною  комісією  за  даними  ЄДЕБО  та  затверджуються  рішенням приймальної  комісії,  оприлюднюються  шляхом  розміщення  на  інформаційних стендах  приймальної  комісії  та  офіційному  web-сайті  коледжу відповідно до строків, визначених у розділі VІ цих Правил.

 

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі  дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 

6. Офіційним  повідомленням  про  надання  рекомендацій  до  зарахування вважається  оприлюднення  відповідного  рішення  на  стендах  приймальної комісії коледжу.

 

Рішення  приймальної комісії про рекомендування  до  зарахування  також розміщується  на  web-сайті  коледжу,  а  також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

 

Рекомендованим  до  зарахування  вступникам надсилаються повідомлення засобами  електронного  та  мобільного  зв’язку  відповідно  до Правил прийому.

 

ХІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ОБРАННЯ МІСЦЯ НАВЧАННЯ

 

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після  прийняття  приймальною  комісією  рішення  про  рекомендування  до зарахування  відповідно  до  строку,  визначеного  в  розділі  VІ  цих  Правил,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  на  місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього  незалежного  оцінювання  та/або  інших  документів,  передбачених Умовами прийому та цими Правилами,  до  приймальної  комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у  коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі,  крім  того,  зобов’язані  підписати  власну  заяву,  роздруковану приймальною комісією.

 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного та регіонального замовлення може здійснюватись шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VІ цих Умов або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку договір про навчання між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

 

У 2020 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місце державного та регіонального замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєсті суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені в розділі VІ цих Умов або відповідно до нього. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів та укладання договору про навчання між коледжем та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) укладається впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

 

2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання вимог Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти, правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між коледжем та вступником  (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін.

 

3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між коледжем та фізичною особою або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 

У 2020 році зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб може проводитись на підставі поданих вступниками копій необхідних документів шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО або засобами електронного зв’язку, з накладанням кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу приймальної комісії коледжу, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО, в терміни, визначені Правилами прийому до коледжу. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. У такому випадку надання оригіналів необхідних документів, укладання договору про навчання між коледжем та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) та договору між коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, здійснюється впродовж 10 робочих днів від дати початку навчання.

 

4. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI цих Правил, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі ХІV цих Правил.

 

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі VI цих Правил або відповідно до нього, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

 

5.Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

ХІІ. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

 

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не  виконали  вимог  для  зарахування  на  місця  державного  замовлення, передбачених у пункті 1,2 розділу XI цих  Правил  і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

 

2. Вступники,  рекомендовані  на  навчання  за  кошти  фізичних  та/або юридичних  осіб,  зобов’язані  виконати  вимоги  для  зарахування  відповідно  до пункту 1,3 розділу XІ цих Правил.

 

Договір (контракт) про  надання  освітніх  послуг  між  закладом  освіти  та  фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договору не буде укладено впродовж двох тижнів з дати видання наказу про зарахування,  наказ  про  зарахування  цієї  особи  скасовується.  Оплата  навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 

3. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

 

4. У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

 

У разі одночасного навчання за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів освіти на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом освіти, у якому вони зберігаються.

 

 

 

ХІІІ. ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ЗАРАХОВАНІ НА НАВЧАННЯ ЗА КОШТИ ФІЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

 

1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім не бюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу VIII  цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII цих Правил.

 

2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

 

 • особи, які зазначені в пункті 6 розділу ІХ цих Правил, незалежно від конкурсного бала;
 • особи, які зазначені в пункті 7 розділу ІХ цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VIII цих Правил) не більше ніж 50 балів;
 • особи, які зазначені в пункті 8 розділу ІХ цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного бала не більше ніж на 30 балів;
 • особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу Х цих Правил, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах  другому  -  четвертому  цього  пункту,  проводиться  за  відсутності непереведених  осіб  попередньої  категорії  або  в  разі  їх  письмової  відмови  від переведення  та  в  послідовності  від  вищого  до  нижчого  місця  в  рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

 

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення  на вакантні місця  державного  замовлення  осіб,  зазначених  в  абзацах  другому-четвертому цього  пункту, коледж  використовує для цього вакантні місця державного замовлення  з  інших  спеціальностей  цієї  галузі,  а  при  їх  відсутності  -  інших галузей  знань,  цієї  або  іншої  форми  здобуття освіти   (після  переведення  на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту  за  відповідною  спеціальністю  та  формою  здобуття освіти),  про  що  негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

 

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються  такими, що не розмішені в коледжі.  Коледж повідомляє  регіонального  замовника  про  їх  кількість  у  розрізі спеціальностей та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, коледж надсилає  державному  замовнику  запит  на  виділення  додаткових  місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія  регіонального замовника.

 

ХІV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ, ДОДАТКОВИЙ КОНКУРС, ЗАРАХУВАННЯ ЗА РАХУНОК ЦІЛЬОВОГО ПІЛЬГОВОГО ДЕРЖАВНОГО КРЕДИТУ

 

1. Накази  про  зарахування  на  навчання  видаються  директором коледжу, на підставі  рішення  приймальної  комісії.  Накази  про  зарахування  на  навчання  з додатками  до  них  формуються  в  ЄДЕБО  та  оприлюднюються  на інформаційному стенді приймальної комісії та web-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом VІ цих Правил.

 

2. Рішення  приймальної  комісії  про  зарахування  вступника  може  бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XVІІ цих Правил.

 

3. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування (наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи) до коледжу за власним бажанням, відраховані із коледжу за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

 

4. Якщо особа без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів  від їх  початку,  наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

 

5. На звільнені в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів  на  звільнені  місця  дозволяється  зараховувати  осіб  з  конкурсних пропозицій коледжу   за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

 

Додатковий  конкурсний  відбір  проводиться  до  15  вересня.  При  цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня.

 

 

 

XV. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ НА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ДО КОЛЕДЖУ

 

Коледж не здійснює прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства.

 

XVІ. ВИМОГИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ

 

 1. Правила  прийому  в  2020  році  розроблені  відповідно  до законодавства України, затверджені педагогічною радою коледжу 24 січня 2020 року, розміщуються на web-сайті коледжу і вносяться до ЄДЕБО. Правила прийому діють протягом календарного року.
  1. Правила прийому оприлюднюються державною мовою.

 

Правила прийому містять:

 

 • конкурсні пропозиції, за якими здійснюється прийом:
 • 181 «Харчові технології» (ОПП «Зберігання, консервування та переробка м’яса»);
 • 204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (ОПП «Виробництво та переробка продукції тваринництва»);
 • 208 «Агроінженерія» (ОПП «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»);
 • 211 «Ветеринарна медицина».
 • порядок  проведення  конкурсного  відбору  та  строки  зарахування

 

вступників; (Розділ VII, ст.13).

 

 • перелік  конкурсних  предметів,  з  яких  вступники  мають  подавати сертифікат  зовнішнього  незалежного  оцінювання  або складати вступні іспити для  вступу  на  основі  повної загальної середньої освіти; (Розділ VIІI, ст.19).
 • порядок роботи приймальної комісії (Приймальна комісія працює щодня з 8.00 год. до 18.00 год. Вихідний день - неділя);
 • порядок і строки прийому заяв і документів; (Розділ VІI, ст.13, Розділ VІ, ст.10).
 • порядок проведення вступних випробувань, спосіб та місце оприлюднення їх результатів; (вступні випробування проводяться відповідно до затвердженого графіку вступних випробувань з 14 липня 2020 року по 21 липня 2020 року. Результати вступних випробувань оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на web-сайті коледжу не пізніше другого дня після проведення вступного випробування)
 • порядок подання і розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проведені коледжем; (Розділ VIІI, ст.23. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора коледжу. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватись в день проведення усного екзамену, а з письмового – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція подається особисто вступником тільки в письмовій формі. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу та подати екзаменаційний лист. Заявки на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило в присутності вступника. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляції не допускається. Під час розгляду апеляції секретар апеляційної комісії веде протокол, де записує всі зауваження членів комісії та висновки. Після закінчення засідання апеляційної комісії протокол з висновками щодо оцінки роботи (відповіді) вступника підписується всіма членами апеляційної комісії, які приймали участь у засіданні. Результати апеляції оголошують вступнику відразу після закінчення розгляду його роботи (результатів усного випробування), про що особисто вступником робиться відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

 

  У разі відсутності вступника на засіданні апеляційної комісії або відмови з його сторони підписати протокол засідання апеляційної комісії, секретар апеляційної комісії здійснює відповідний запис у протоколі засідання апеляційної комісії.

 

За наслідками розгляду апеляції комісія має право прийняти одне з трьох рішень:

 

 1. Попередня оцінка вступного випробування відповідає рівню виконаної роботи та не змінюється;
 2. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню якості виконаної роботи та збільшується на ( ) балів;
 3. Попередня оцінка вступного випробування не відповідає рівню і якості виконаної роботи та зменшується на ( ) балів.

 

         Якщо за наслідками розгляду апеляційна комісія приймає рішення про зміну результатів вступного випробування, нова оцінка знань абітурієнта виставляється цифрою та прописом спочатку в протоколі апеляційної комісії, а потім вносяться відповідні зміни до екзаменаційної відомості, екзаменаційного листа.

 

         Кожна нова оцінка вступного випробування, як в екзаменаційній відомості, так і в екзаменаційному листі підписується головою апеляційної комісії. Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають докладну рецензію, яка разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні приймальної комісії.

 

         Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше однієї академічної години.

 

         Протоколи апеляційної комісії зберігаються у справах Приймальної комісії).

 

 • умови  поселення  вступників  та  студентів  до  гуртожитку  відповідно  до затвердженого у коледжі порядку; (Поселення вступників на момент здачі вступних випробувань відбувається згідно затвердженого порядку. Усі вступники забезпечуються гуртожитком. Поселення студентів проводиться згідно Положення).
 • порядок  і  строки  прийому  заяв  і  документів,  проведення  вступних випробувань,    строки  зарахування  вступників  із  числа іноземців та закордонних українців, які прибули в Україну з метою навчання; (Розділ УІ, ст.10-13)
 • наявність/відсутність місць, що фінансуються за державним замовленням, строки оприлюднення рейтингових списків вступників; (Розділ Х, ст.34-35)
 • вичерпний порядок обчислення конкурсного бала; (Розділ VIIІ, ст.19-23)
 • квоти для прийому за кошти місцевого бюджету (за регіональним замовленням) окремих категорій вступників відповідно до законодавства.
 • Перелік можливостей для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

 

        До категорії осіб з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової підтримки під час освітнього процесу, належать:

 

 • особи з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарата; хворобами нервової системи; затримкою психічного розвитку, інтелектуальними порушеннями,  складними порушеннями мовлення (у тому числі з дислексією);
 • іншими складними порушеннями розвитку (у тому числі з розладами спектру аутизму);
 • особи, яким встановлено електрокардіо-стимулятор або інший електронний імплантат чи пристрій;
 • особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, визначені МОН спільно з МОЗ;
 • особи, які мають захворювання, що потребують постійного медичного нагляду, або періодичного здійснення індивідуальних медичних процедур із забезпечення життєдіяльності людини та/або контролю за її станом;
 • особи, які потребують відновлення стану здоров’я у закладах загальної середньої освіти санаторного типу;
 • особи, які опинились у складних життєвих обставинах, влаштовані до дитячих будинків сімейного типу, соціально-реабілітаційних центрів, перебувають у школах соціальної реабілітації;
 • особи, які проживають на тимчасово окупованій території, або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення;
 • особи, які мають статус внутрішньо переміщених;
 • діти-біженці та діти, які потребують додаткового та тимчасового захисту;
 • особи, які здобувають спеціалізовану освіту та/або можуть прискорено опанувати зміст навчальних предметів одного чи декількох класів, освітніх рівнів;
 • особи, які здобувають(ли) повну загальну середню освіту мовою, що не належить до слов’янської групи мов, або базову чи профільну середню освіту – мовою корінних народів (особи з особливими мовними освітніми потребами).

 

3. Порядок та умови зберігання робіт вступників.  Роботи вступників зарахованих на навчання зберігаються в їх особових справах до завершення навчання. Роботи  вступників,  виконані  ними  на  вступних  іспитах,  фахових  випробуваннях,  співбесідах,  які  не  прийняті  на  навчання, зберігаються не менше  одного року, потім знищуються, про що складається акт.

 

4. Порядок  додаткового конкурсного відбору  на  навчання для конкурсної пропозиції,  за  рахунок  коштів  фізичних  або юридичних  осіб  у  межах  ліцензованих  обсягів  надається  за  всіма  заявами, поданими  вступниками. 

 

Вступники  в разі  зарахуванні  на  навчання  за  кошти фізичних  та  юридичних  осіб  після  закінчення  строку  прийому  документів можуть змінювати спеціальність на  іншу в межах коледжу (за  умови  збігу  конкурсних  предметів  та  при  наявності  вакантних  місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

5. До 29 лютого 2020 року коледж, що претендує на отримання місць за регіональним замовленням на підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра для верифікації переліку спеціальностей вносить до ЄДЕБО основні конкурсні пропозиції.

 

Не бюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до ЄДЕБО до 14 червня 2020 року.

 

Створення будь-яких нових конкурсних пропозицій для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти у період з 15 червня 2020 року до 15 вересня 2020 року не здійснюється.

 

 1. Не бюджетні конкурсні пропозиції можуть створюватися за потреби:

 

 • для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особами, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план;
 • для вступу на старші курси з нормативним терміном навчання (крім вступу для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти на основі повної загальної середньої освіти);
 • для вступу через освітні центри «Крим-Україна» та «Донбас-Україна».

 

7. Обсяг  прийому  за  кошти  фізичних  або  юридичних  осіб  на  основні конкурсні  пропозиції  визначається  в  Правилах  прийому  в  межах  різниці  між ліцензованим  обсягом    та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

 

7. Обсяг  прийому  на  не бюджетні  конкурсні  пропозиції  визначається  в Правилах прийому в межах ліцензованого обсягу.

 

8. Квоти-1 встановлюються в Правилах прийому в межах десяти відсотків (але  не  менше  одного  місця). 

 

 

 

XVІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО КОЛЕДЖУ

 

1. На  засіданні  приймальної  комісії  мають  право  бути  присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової  інформації).  Акредитація  представників засобів масової інформації у приймальній комісії Рогатинського державного аграрного коледжу (Рогатинського фахового аграрного коледжу) здійснюється для проведення професійної діяльності акредитованих осіб, забезпечення права кожного на інформацію, всебічного й об’єктивного висвітлення діяльності комісії.

 

Акредитація надається працівникам засобів масової інформації за їхньою заявою на строк виконання конкретного редакційного завдання. Заявка на акредитацію подається на ім’я голови приймальної комісії на офіційному бланку ЗМІ та підписом керівника редакції ЗМІ та засвідчується печаткою ЗМІ.

 

Допуск  акредитованих осіб на засідання приймальної комісії здійснюється за попередньо складеними списками. Допуск розпочинається за одну годину до початку проведення заходу та закінчується за 10 хвилин до початку заходу.

 

2. Громадські  організації  можуть  звернутися  до  Міністерства  освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної  комісії.  Громадські  організації,  яким  таке  право  надано Міністерством  освіти  і  науки  України,  можуть  направляти  на  засідання приймальних  комісій  своїх  спостерігачів.  Приймальна  комісія  зобов’язана створити  належні  умови  для  присутності  громадських  спостерігачів  на  своїх засіданнях,  а  також  надати  їм  можливість  ознайомлення  з  документами,  що надаються членам комісії, до засідання.

 

3. Коледж  зобов’язаний  створити  умови  для  ознайомлення вступників  з  ліцензією  на  здійснення  освітньої  діяльності,  сертифікатами  про акредитацію  відповідної  спеціальності  (освітньо-професійної програми).  Правила  прийому,  відомості  про  ліцензований  обсяг  та  обсяг прийому  за  регіональним  замовленням  за  кожною  конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотою, оприлюднюються на веб-сайті коледжу  не  пізніше  робочого  дня,  наступного  після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

 

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках  -  не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

 

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотою, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання , про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

 

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансується за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» веб-сайту ЄДЕБО за адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

 

 

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Ці Правила є обов’язковими для відділення професійної (професійно-технічної) освіти (далі ПТО).

 1.2. До коледжу на відділення ПТО приймаються громадяни України.

 1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

 Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

 Обмеження допускається за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та/або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти

 1.4. Прийом громадян до коледжу на відділення ПТО  здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем – кваліфікований робітник.

 1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами.

 

ІІ. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

 

2.1. Прийом до коледжу на відділення ПТО здійснює приймальна комісія.

 2.2. Очолює приймальну комісію директор коледжу, який своїм наказом призначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 2.3. Правила прийому до коледжу на відділення ПТО відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором коледжу погодженням з відділом ПТО Івано-Франківської ОДА.

 2.4. Приймальна комісія:

 - організовує прийом заяв та документів;

 - проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення коледжу;

 - організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 - приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування на відділення ПТО коледжу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 - організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 - вирішує інші питання, пов’язані із прийомом.

 2.5. Правила прийому до коледжу на відділення ПТО доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

 - перелік професій згідно з безстроковою ліцензією (Наказ МОН №66-л від 31.03.2017р.) та свідоцтва атестації професій (серія РД № 040484 від 16.10.2015р.);

 - вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

 - планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строк навчання за професіями;

 - форми навчання;

 - обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

 - перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань, умінь та навичок;

 - порядок зарахування на навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

 - порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

 - порядок роботи приймальної комісії (Пн – Пт з 8.00 – 17.00 год.; Сб – 8.00 – 15.00 год.);

 - усі учні забезпечуються гуртожитком.

 2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються правилами прийому коледжу на відділення ПТО відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

 

ІІІ. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до коледжу на відділення ПТО, вказуючи обрану професію, місце проживання, до якої додають:

 - документ про освіту;

 - медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

 - 6 фотокарток розміром 3х4 см.;

 - копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

 - Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

 

ІV. УМОВИ ПРИЙОМУ

 

4.1. Прийом до коледжу на відділення ПТО проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 - за рейтинговим списком вступників;

 - за результатами співбесіди;

 - за результатами середнього бала відповідного документа про базову середню освіту або повну загальну середню освіту;

 - запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

 4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

V. ЗАРАХУВАННЯ

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 - діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

 - особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

 - діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 - діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

 - випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

 - учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

 - призери III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в рік вступу;

 - особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

 5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до коледжу на відділення ПТО.

 5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

 5.5. Зарахування до коледжу на відділення ПТО здійснюється наказом директора коледжу.

 5.6. Зарахування на відділення ПТО на навчання за рахунок державного та/або місцевих бюджетів, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та/або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в в закладі загальної середньої освіти.

 6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу відділення ПТО. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного/регіонального замовлення на прийом з окремих професій  коледж може проводити додатковий прийом на відділення ПТО.

 6.3. Особам, які не зараховані до коледжу відділення ПТО, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

 6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 6.5. Контроль за дотриманням цих Правил коледжем здійснюється Міністерством освіти і науки України та іншими центральними органами виконавчої влади, Обласною державною адміністрацією, міськими державними адміністраціями та відділом ПТО Обласної державної адміністрації.

  

 

Міністерство освіти і науки України

Рогатинський державний аграрний коледж

створено 28 червня 1956 року.

       За період своєї діяльності коледж підготував для сільського господарства понад 9 тисяч фахівців. Випускники його працюють у наукових установах, підприємствах аграрного сектора економіки, займаються підприємницькою діяльністю.

      Навчально-матеріальна база коледжу відповідає сучасним вимогам, а підготовка фахівців – державним стандартам освіти.  

      Усі студенти забезпечуються гуртожитком;

      Заклад розташований в центрі міста;

      Навчання за бюджетною формою фінансування;

      Студенти отримують стипендію;

     Студенти мають можливість займатися у: гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях,  клубах за інтересами.

        Після закінчення коледжу студенти продовжують навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації. Коледж входить в десятку кращих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України.

   

 Шановний майбутній студенте - випускник 9 класу 

Дирекція, педагогічний, студентський колективи Рогатинського державного аграрного коледжу, який є кузнею кадрів, колискою духовності та джерелом культури, запрошують Тебе на навчання на 2019 - 2020 навчальний  рік за спеціальностями:

- «Ветеринарна  медицина» (молодший спеціаліст),

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» (молодший спеціаліст),

 - «Харчові технології» (молодший спеціаліст),

- «Агроінженерія» (молодший спеціаліст);

- «Тракторист, машиніст, водій автотранспортних засобів категорій «В», «С», електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» (кваліфікований робітник),

 - «Кухар» (кваліфікований робітник).

 Вступні випробування проводяться: з 14.07. до 21.07.2020р.

для молодших спеціалістів:

9 кл. у формі екзаменів (тестів)

¨     на спеціальність «Ветеринарна медицина» - українська мова та література, біологія;

¨     на інші спеціальності - українська мова та література, математика.

Для робітничих професій – співбесіда

 

В приймальну комісію необхідно подати такі документи:

- заяву встановленого зразка;

- документ про освіту і додаток до нього (оригінал або завірені копії);

- медичну довідку за формою 086-о (оригінал або завірену копію), із висновком про допуск до занять з фізичної культури;

- 6 фотокартки розміром 3 x 4 см;

документи, що дають право на пільги;

 - паспорт, ID - карту (з 14 років) або свідоцтво про народження (якщо 14 років виповнюється після 1 травня 2018 року

 - ідент.номер (копії).

         Державна денна форма навчання, професійний викладацький склад, висока стипендія, чудова матеріальна база, можливість за ступеневим принципом здобувати освіту  у вищих навчальних закладах ІІІ - IV рівнів акредитації України та за кордоном, доступність житла (гідні умови та найнижчі ціни за проживання у гуртожитку), реальні можливості для професійного і творчого розвитку, затребувані на ринку праці спеціальності дають кожному студенту шанс успішно навчатися, реалізовувати себе як особистість, відбутися у професійному житті.

                 З нетерпінням чекаємо зустрічі з тобою, наш абітурієнте і майбутній найкращий студенте!!!            З повагою до Тебе

Голова приймальної комісії, директор коледжу, Заслужений працівник сільського господарства України, кандидат сільськогосподарських наук, депутат Івано-Франківської обласної ради

                                                                              Ігор Васильович Тринів

 

 

 Програма вступних іспитів

                                                                     

Пояснювальна записка

Програма відображає засадничі ідеї Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23. 11. 2011 р. № 1392), ідеї концепції «Нова українська школа» (2016 р.).

Мета базової загальної середньої освіти — розвиток і соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Випускник основної школи — це патріот України, який знає її історію; носій української культури, який поважає культуру інших народів; компетентний мовець, що вільно спілкується державною мовою, володіє також рідною (у разі відмінності) й однією чи кількома іноземними мовами, має бажання і здатність до самоосвіти, виявляє активність і відповідальність у громадському й особистому житті, здатний до підприємливості й ініціативності, має уявлення про світобудову, бережно ставиться до природи, безпечно й доцільно використовує досягнення науки і техніки, дотримується здорового способу життя.

Мета навчання української мови в школі (предметна) — формування компетентного мовця, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості.

Відповідно до поставленої мети головними завданнями навчання української мови в основній школі є:

 • виховання стійкої мотивації й свідомого прагнення до вивчення української мови;
 • формування духовного світу учнів, цілісних світоглядних уявлень, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань українського народу й людства загалом;
 • формування у школярів компетентностей комунікативно доцільно й виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях і сферах спілкування з дотриманням норм українського етикету;
 • ознайомлення з мовною системою й формування на цій основі базових лексичних, граматичних, стилістичних, орфоепічних і правописних умінь і навичок; здатності учня до аналізу й оцінки мовних явищ і фактів;
 • формування вмінь розрізняти, аналізувати, класифікувати мовні факти, оцінювати їх з погляду нормативності, відповідності ситуації та сфери спілкування; працювати з текстом, здійснювати пошук інформації в різноманітних джерелах, використовувати її  в самостійно створених  висловленнях різних типів, стилів і жанрів.

Визнання компетентнісного підходу провідним у навчанні передбачає формування не лише предметної, а й ключових компетентностей, зміщення акцентів зі знаннєвого на діяльнісний освітній результат. З огляду на суть зазначеного підходу, знання мають бути інструментом у розв’язанні життєвих проблем, засобом особистісного розвитку, соціалізації учнів, успішного професійного становлення та облаштування особистого життя. Тому зміст навчального матеріалу визначено з огляду на корисність, потрібність його за межами школи.

 

 ФОНЕТИКА

 1. Поняття про звуковий склад. Фонетичний аспект вивчення звукового складу.
 2. Предмет і завдання фонетики як мовознавчої дисципліни.
 3. Звуки мови, їх класифікація.
 4. Голосні звуки мови, їх роль і значення.
 5. Поділ голосних звуків за місцем творення.
 6. Йотовані голосні я, ю, є, ї, їх роль і місце.
 7. Приголосні звуки, їх класифікація.
 8. Протиставлення приголосних звуків за твердістю-м’якістю
 9. Дзвінкі та глухі приголосні.
 10.  Подовжений приголосний як поєднання двох звуків.
 11.  Фонетична транскрипція. Знаки фонетичної транскрипції.
 12.  Основні фонетичні одиниці мовлення: звук, склад, фонетичне слово, фраза.
 13.  Чергування голосних. Типи чергувань.
 14.  Позиційне чергування у-в, і-й.
 15.  Чергування приголосних.
 16.  Зміни приголосних перед суфіксами -ськ, -ств, - ин(а), -енк(о), -ук.
 17.  Поняття складу. Основні закономірності складоподілу.
 18.  Типи складів. Складоподіл.
 19.  Особливості наголосу в українській мові.
 20.  Роль наголосу в розрізненні слів.
 21.  Головний та побічний наголоси.
 22. Рухомий та нерухомий наголоси.


ОРФОЕПІЯ

 1. Орфоепія як розділ мовознавчої науки.
 2. Вимова та правопис.
 3. Орфоепія та культура усного мовлення.
 4. Сучасні орфоепічні норми.
 5. Суспільне значення орфоепічних норм.
 6. Вимова голосних у ненаголошеній та наголошеній позиції.
 7. Вимова дзвінких та глухих приголосних.
 8. Уживання літери г. Розрізнення літер г і ґ.
 9. Вимова твердих і м'яких приголосних.
 10.  Вимова сполучень кількох приголосних.
 11.  Спрощення у групах приголосних в українській мові.
 12.  Вимова шиплячих приголосних.
 13.  Особливості вимови слів чужомовного походження.
 14.  Норми українського наголосу.   

ГРАФІКА

 1. Графіка.
 2. Абетка.
 3. Позначення на письмі голосних і приголосних звуків.
 4. Знаки, що використовуються в українському письмі ( апостроф, знак наголосу, пунктуаційні знаки).
 5. Співвідношення між літерами абетки та звуками.
 6. Позначення м'якості приголосних на письмі.


ОРФОГРАФІЯ

 1. Орфографія як розділ мовознавчої науки.
 2. Співвідношення між орфографією, графікою та орфоепією.
 3. Різновиди орфограм. Орфографічна помилка.
 4. Правопис складних слів.
 5. Правила вживання апострофа, м’якого знака.
 6. Принципи вживання великої літери.
 7. Правопис прізвищ і географічних назв.
 8. Подвоєння літер.
 9. Загальний огляд правопису слів іншомовного походження.
 10. Фонетичні та морфологічні правила переносу слів.
 11. Орфографічні і технічні правила переносу.
 12.  Графічні скорочення слів.


ЛЕКСИКОЛОГІЯ

 1. Предмет і значення лексикології.
 2. Слово як основна одиниця лексичної системи.
 3. Слово та поняття.
 4. Лексика.
 5. Лексичне значення слова.
 6. Типи лексичних значень слів.
 7. Однозначні слова.
 8. Багатозначні слова.
 9. Пряме та переносне значення слова.
 10. Омоніми - поняття і значення:

а)  омоніми;

б) омографи;

в)  омофони;

г)  омоформи.

 1. Міжмовні омоніми.
 2. Використання омонімів.
 3. Пароніми - поняття, значення і використання.
 4. Синоніми - поняття, значення і використання.
 5. Основні типи синонімів (абсолютні, семантичні, стилістичні, однокореневі, різнокореневі, загальномовні, контекстуальні).
 6. Антоніми - поняття. Значення і використання.
 7. Склад лексики української мови за походженням і використанням (загальновживані слова, діалектні слова, професійні слова, неологізми, архаїзми, історизми ).
 8. Запозичення з інших слов'янських мов.
 9. Запозичення з неслов'янських мов.
 10. Джерела та способи засвоєння чужомовних слів.
 11. Активна та пасивна лексика.
 12. Розмовно-побутова лексика.
 13. Книжна лексика.
 14. Термінологічна лексика.


ФРАЗЕОЛОГІЯ

 1. Фразеологічна система української мови.
 2. Фразеологія як розділ мовознавства.
 3. Фразеологізми.
 4. Співвідношення між лексичним значенням слова та значенням фразеологізму.
 5. Багатозначність фразеологізмів.
 6. Джерела формування фразеологізмів в українській мові.
 7. Використання фразеологізмів у різних стилях мови.

 

СЛОВОТВІР БУДОВА СЛОВА

 1. Словотвір як вчення про творення слів. Словотвірне значення.
 2. Спільнокореневі слова і форми слова.
 3. Поняття про основу слова.
 4. Способи словотвору.
 5. Вимова й написання префіксів з-, с-, роз-, без-, воз-, через-, пре-, при-, прі-.
 6. Зміни приголосних при творенні слів.
 7. Словотвір як джерело збагачення лексичного складу мови.
 8. Завдання та принципи словотвірного аналізу слова.
 9. Правопис складних і складноскорочених слів.

 

ГРАМАТИКА

Загальні питання

 1. Граматика української мови як учення про її морфологічну та синтаксичну будову.
 2. Морфологія та синтаксис як розділи граматики.
 3. Граматичне значення слова у його відношенні до лексичного.
 4. Способи вираження граматичних значень слів.
 5. Граматична форма слова.

 Морфологія

 1. Морфологія як граматичне вчення.
 2. Частини мови та принципи їх визначення.
 3. Самостійні та службові частини мови.

Частини мови

Іменник

 1. Іменник як частина мови.
 2. Лексико-граматичні розряди іменника.
 3. Загальне значення іменника.
 4. Морфологічні ознаки іменника.
 5. Синтаксична роль іменника.
 6. Категорія роду, її значення, морфологічне, синтаксичне та лексичне вираження. Формально-граматичні та значеннєві принципи в розподілі іменників за родами.
 7. Категорія числа, її значення та граматичні засоби вираження.
 8. Іменники, що вживаються у формах однини і множини. Іменники, які мають форми лише однини або лише множини.
 9. Роль наголосу у виражені категорії числа.
 10. Категорія відмінка. Відмінкова система мови.
 11. Основні значення відмінків. Особливості кличного відмінка.
 12. Словозміна іменників. Принципи поділу іменників на відміни та групи.
 13. Невідмінювані іменники.
 14. Відмінювання іменників.
 15. Словотвір іменників.

 Прикметник

 1. Прикметник як частина мови.
 2. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль прикметників.
 3. Специфіка граматичних категорій прикметників.
 4. Лексико-граматичні розряди прикметників.
 5. Формальне та функціональне співвідношення між короткими та повними прикметниками.
 6. Ступені порівняння якісних прикметників.
 7. Відмінювання прикметників.
 8. Словотвір прикметників.
 9. Творення прикметників від географічних назв.
 10. Прикметники, утворені складанням основ, їх правопис.
 11. Наголос при словозміні та словотворенні.
  Числівник
 12. Числівник як частина мови.
 13. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль числівника.
 14. Розмежування числівників та інших слів з кількісним значенням.
 15. Функціональні розряди числівників, особливості їх вживання.
 16. Морфологічні групи числівників.
 17. Відмінювання різних розрядів числівників.
 18. Особливості наголошування числівників.
 19. Зв'язок числівника з іменником.
  Займенник
 20. Займенник як частина мови.
 21. Співвідношення займенників за значенням, морфологічними ознаками та синтаксичною роллю
  в реченні з іншими частинами мови.
 22. Лексико-граматичні розряди займенників.
 23. Граматичні категорії займенників, їх відмінювання.
 24. Особливості наголошування займенників.
  Дієслово
 25. Дієслово як частина мови.
 26. Система дієслівних утворювань: особові форми, неозначена форма, дієприкметник,
  дієприслівник.
 27. Неозначена форма дієслова.
 28. Поділ дієслів на дієвідміни.
 29. Категорія виду дієслова, способи творення форм доконаного і недоконаного виду.
 30. Категорія особи та числа. Значення форм особи.
 31. Безособові дієслова.
 32. Категорія часу. Система дієслівних часів. Пряме та переносне вживання часових форм дієслова.
 33. Категорія способу дієслова.
 34. Словотвір дієслів.
  Дієприкметник
 35. Дієприкметник як особлива форма дієслова.
 36. Загальне значення дієприкметника.
 37. Морфологічні ознаки дієприкметника.
 38. Синтаксична роль дієприкметника.
 39. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметника.
 40. Активні та пасивні дієприкметники.
 41. Граматичні категорії дієприкметника.
 42. Творення дієприкметників.
 43. Відмінювання дієприкметників.
 44. Дієприкметниковий зворот.
  Дієприслівник
 45. Дієприслівник як особлива форма дієслова.
 46. Загальне значення, морфологічні ознаки та синтаксична роль дієприслівника.
 47. Дієслівні та прислівникові характеристики дієприслівника.
 48. Значення та творення дієприслівників доконаного та недоконаного виду.
 49. Дієприслівниковий зворот.
  Прислівник
 50. Прислівник як частина мови.
 51. Загальне значення, синтаксична роль та морфологічні ознаки прислівників.
 52. Значення і роль прислівників у мові.
 53. Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників.
 54. Правопис складних прислівників.
  Прийменник
 55. Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники.
 56. Аналіз службової функції та вживання прийменників із відповідними відмінковими формами іменників.
 57. Правопис складних прийменників.
  Сполучник
 58. Сполучник як службова частина мови.
 59. Сполучники сурядності і підрядності.
 60. Правопис складних сполучників.
  Частка
 61. Частка як службова частина мови.
 62. Функціонально-комунікативний аналіз розрядів часток.
 63. Правопис часток.
  Вигук
 64. Вигук як частина мови.
 65. Поділ вигуків за семантикою.
 66. Синтаксична роль вигуків.
 67. Правопис вигуків.
  Синтаксис
 68. Предмет синтаксису як граматичного рівня сучасної мови.
 69. Типи синтаксичних одиниць.
 70. Зв'язок синтаксису з лексикою та морфологією.
  Словосполучення
 71. Словосполучення як одиниця синтаксису.
 72. Типи словосполучень за видами синтаксичного зв'язку між одиницями.
 73. Принципи класифікації підрядних словосполучень.
 74. Різновиди підрядних словосполучень за категоріально-морфологічним характером головного компонента.
 75. Граматичні зв'язки між компонентами словосполучень.
 76. Види підрядного зв'язку у словосполученнях.
 77. Прості та складні словосполучення.
 78. Розмежування словосполучень і фразеологізмів.
  Речення
 79. Речення як основна одиниця синтаксису.
 80. Просте і складне речення. Граматичні принципи їх розмежування.
 81. Типи речень за комунікативним призначенням.
 82. Стверджувальні та заперечні речення.
  Просте речення
 83. Двоскладне речення.
 84. Головні члени речення.
 85. Другорядні члени речення.
 86. Підмет. Засоби його вираження.
 87. Присудок. Засоби його вираження.
 88. Присудок простий і складений.
 89. Односкладне речення.
 90. Різновиди односкладних речень.
 91. Непоширені та поширені речення.
 92. Повні та неповні речення.
 93. Другорядні члени речення та їх функції в поширенні двоскладного речення.
 94. Принцип класифікації другорядних членів речення.
 95. Прямий і непрямий додаток.
 96. Узгоджене та неузгоджене означення.
 97. Прикладка як різновид означення.
 98. Однорідні й неоднорідні означення.
 99. Різновиди обставин, їх роль в організації двоскладного речення.
 100. Тире в неповних реченнях.
 101. Просте ускладнене речення. Основні різновиди.
 102. Речення з однорідними членами. Узагальнюючі слова при однорідних членах речення.
 103. Речення з відокремленими другорядними членами.
 104. Основні умови відокремлення другорядних членів речення. Пунктуація при відокремлених членах речення.
 105. Засоби вираження прикладок.
 106. Уточнюючі слова і звороти у складі простого речення.
 107. Пунктуація в реченнях з уточнюючими членами.
 108. Вставні конструкції у складі поширеного речення.
 109. Вставлені конструкції у складі поширеного речення.
 110. Звертання, способи його вираження, місце в реченні.
 111. Порядок слів у простому реченні.
  Складне речення
 112. Складне речення як синтаксична одиниця. Граматичні ознаки складного речення.
 113. Засоби зв'язку частин складного речення.
 114. Складносурядне сполучникове речення, засоби вираження синтаксичних зв’язків ї змістових відношень між частинами.
 115. Відношення у складносурядних реченнях.
 116. Складнопідрядне речення. Головна та підрядна частини складнопідрядного речення.
 117. Функції сполучних слів та сполучників у складнопідрядному реченні.
 118. Основні види підрядних речень.
 119. Складне речення з кількома підрядними.
 120. Співвідношення підрядних частин та другорядних членів речення.
 121. Безсполучникові складні речення. Пунктуація.
 122. Засоби синтаксичного зв'язку в безсполучникових реченнях.
 123. Співвідношення між безсполучниковими і складносурядними та складнопідрядними реченнями.
 124. Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.
 125. Засоби передачі чужого мовлення: пряма і непряма мова, цитата, діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі.

 

Пунктуація

 1. Основи сучасної української пунктуації.
 2. Система розділових знаків.
 3. Структура речення і пунктуація.
 4. Інтонація і пунктуація.
 5. Використання засобів пунктуації для вираження емоційно-змістових відтінків речення.
 6. Вживання розділових знаків у простому і складному реченні.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

 Для оцінювання знань абітурієнтів застосовуються критерії та шкала оцінювання.

Тестові завдання є завданнями з вибором відповіді. Варіант містить 19 завдань. Для кожного із завдань запропоновано чотири варіанти відповіді (А, Б, В, Г), серед яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт вибрав лише одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому від абітурієнта не вимагається наводити міркування, що пояснюють його вибір. Неправильна відповідь на  запитання –0 балів.

Шкала оцінювання

№ завдання

Бали

Оцінка

 1.  

100

1

 1.  

105

2

 1.  

110

3

 1.  

115

3

 1.  

120

4

 1.  

125

5

 1.  

130

5

 1.  

135

6

 1.  

140

6

 1.  

145

7

 1.  

150

7

 1.  

155

8

 1.  

160

8

 1.  

165

8

 1.  

170

9

 1.  

175

9

 1.  

180

10

 1.  

190

11

 1.  

200

12

 

Програма вступних випробувань з математики

 

Пояснювальна записка

 Програму вступного випробування з математики складено для осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра на підставі чинної програми з математики 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України №804 від 07.06.2017р.) відповідно до Закону «Про загальну середню освіту» та Державного стандарту базової і повної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1392).

В основу побудови змісту програми з математики покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом є сформовані певні компетентності, як здатності вступника застосовувати свої знання в навчальних і реальних життєвих ситуаціях, повноцінно брати участь в житті суспільства, нести відповідальність за свої дії.

Програма з математики для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фахового молодшого бакалавра в 2020 р. складається з трьох розділів. Перший з них містить вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки вступника; другий – основні навички яким повинен володіти абітурієнт; третій – критерії оцінювання і список рекомендованої літератури.

Програма дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного іспиту з математики.

Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань вступників, які вони отримали в результаті вивчення дисципліни «Математика», передбачених  шкільною програмою. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні уміння та знання .

  

Р О З Д І Л І

ВИМОГИ ДО РІВНЯ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ПІДГОТОВКИ З МАТЕМАТИКИ

Абітурієнт повинен знати:

 • означення правильного і неправильного дробів; назви розрядів десяткових знаків у запису десяткового дробу;
 • означення відсотка, відношення і пропорції, основну властивість пропорції;
 • правила додавання, віднімання і множення одночленів і многочленів; формули скороченого множення;
 • правила виконання дій над степенями з цілим показником; правило ділення степенів з цілим показником; основну властивість дробу;
 • означення функції, області визначення і області значень функції; способи задання функції; графіка функції; основні елементарні функції;
 • означення квадратного рівняння; формули дискримінанта, коренів квадратного рівняння;
 • означення арифметичної і геометричної прогресій;правила округлення чисел, виконання арифметичних дій з наближеними значеннями, правила подання відповіді до прикладної задачі;
 • теореми синусів і косинусів та наслідки з них; алгоритми розв’язування довільних трикутників; означення правильного многокутника, формули суми внутрішніх кутів многокутника;
 • формули для площ прямокутника, паралелограма, ромба, трикутника, трапеції, круга;

Абітурієнт повинен вміти:

 • читати і записувати звичайні дроби; виділяти цілу і дробову частину з неправильного дробу; перетворювати мішаний дріб у неправильний; порівнювати, додавати, і віднімати звичайні дроби з однаковими і різними знаменниками; порівнювати десяткові дроби; виконувати додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів; знаходити відсотки від числа та за його відсотком.
 • розв’язувати три основні задачі на відсотки; знаходити невідомий член пропорції;
 • спрощувати числові і найпростіші буквені вирази з цілим показником; розв’язувати нескладні раціональні рівняння;
 • знаходити область визначення та область значень функції; будувати графіки елементарних функцій;
 • розв’язувати лінійні та квадратичні нерівності;
 • розв’язувати системи лінійних рівнянь та нерівностей;
 • виконувати обчислення виразів з арифметичним квадратним коренів;
 • розпізнавати арифметичну і геометричну прогресії серед інших послідовностей; розв’язувати задачі на арифметичну і геометричну прогресії;
 • розв’язувати задачі, застосовуючи алгоритми розв’язування трикутників; будувати правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник; застосовувати вивчені формули до розв’язування задач;
 • розв’язувати задачі, які містять різні види чотирикутників та їх елементи;
 • розв’язувати трикутники;
 • розв’язувати задачі використовуючи декартові координати та вектори на площині.

  

Р О З Д І Л  ІІ

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

З дисципліни «Алгебра»

НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА.

Натуральні числа. Число нуль. Відрізок. Вимірювання і побудова відрізка. Промінь, пряма. Координатний промінь. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел. Властивості додавання.

Множення натуральних чисел. Властивості множення. Квадрат і куб числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачею. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули. Рівняння. Розв’язування рівнянь.

ДРОБОВІ ЧИСЛА

Дробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби. Мішані числа. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками. Десятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів. Порівняння і округлення десяткових дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення десяткових дробів. Основна властивість дробу. Скорочення дробу. Найменший спільний знаменник. Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів. Додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу. Середнє арифметичне, його використання для розв’язування задач практичного змісту. Середнє значення величини.

ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10. Прості та складені числа. Розкладання чисел на прості множники. Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа. Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне.

 ВІДНОШЕННЯ І ПРОПОРЦІЇ

Відношення. Основна властивість відношення. Пропорція. Основна властивість пропорції. Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції. Пряма пропорційна залежність. Задачі на пропорційний поділ.

РАЦІОНАЛЬНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ

Додатні та від’ємні числа. Число 0. Координатна пряма. Протилежні числа. Модуль числа. Цілі числа. Раціональні числа. Порівняння раціональних чисел. Додавання, віднімання, множення і ділення раціональних чисел. Властивості додавання і множення раціональних чисел. Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення. Рівняння. Основні властивості рівняння.

ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ

Лінійні рівняння з однією змінною. Розв’язування лінійних рівнянь. Розв’язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі.

ЦІЛІ ВИРАЗИ

Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу. Тотожні вирази. Тотожність. Тотожні перетворення виразу. Доведення тотожностей. Степінь з натуральним показником. Властивості степеня з натуральним показником. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена. Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Многочлен. Подібні члени многочлена та їх зведення. Додавання і віднімання многочленів. Множення одночлена і многочлена; множення двох многочленів. Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки та способом групування. Формули скороченого множення: квадрат двочлена, різниця квадратів, сума і різниця кубів. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники.

ФУНКЦІЇ

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції. Графік функції. Лінійна функція, пряма пропорційність, обернена пропорційність її графік та властивості.

Найпростіші перетворення графіків функцій. Функція у = ах2 + bx + c, a0, її графік і властивості.

СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ

Рівняння з двома змінними. Розв’язок рівняння з двома змінними Лінійне рівняння з двома змінними та його графік. Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв’язок. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними: графічним способом; способом підстановки; способом додавання. Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ

Раціональні вирази. Допустимі значення змінних. Тотожні перетворення раціональних виразів. Раціональні рівняння. Рівносильні рівняння. Розв’язування раціональних рівнянь. Степінь з цілим показником і його властивості. Стандартний вигляд числа.

КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА

Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння x2 = a. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини. Етапи розвитку числа. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені.

КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ

Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв’язування. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники. Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних.

НЕРІВНОСТІ

Числові нерівності. Основні властивості числових нерівностей. Почленне додавання і множення нерівностей. Застосування властивостей числових нерівностей для оцінювання значення виразу. Нерівності зі змінними. Лінійні нерівності з однією змінною. Розв’язок нерівності. Числові проміжки. Об’єднання та переріз числових проміжків. Розв’язування лінійних нерівностей з однією змінною. Рівносильні нерівності. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування. Квадратна нерівність. Розв’язування квадратних нерівностей.

ЕЛЕМЕНТИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

Математичне моделювання. Відсоткові розрахунки. Формула складних відсотків.

ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

Числові послідовності. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії. Сума перших n членів арифметичної прогресії. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії. Сума перших n членів геометричної прогресії. Нескінченна геометрична прогресія та її сума. Розв’язування вправ і задач на прогресії, в тому числі прикладного змісту.

З дисципліни «Геометрія»

НАЙПРОСТІШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФIГУРИ ТА ЇХ ВЛАСТИВОСТІ

Геометричні фігури. Точка, пряма, відрізок, промінь, кут та їх властивості. Вимірювання відрізків і кутів. Бісектриса кута. Відстань між двома точками. Вимірювальні, креслярські та допоміжні інструменти, що використовуються в геометрії.

ВЗАЄМНЕ РОЗТАШУВАННЯ ПРЯМИХ НА ПЛОЩИНІ

Суміжні та вертикальні кути, їх властивості. Паралельні та перпендикулярні прямі, їх властивості. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. Кут між двома прямими, що перетинаються. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.

 ТРИКУТНИКИ

Трикутник і його елементи. Рівність геометричних фігур. Ознаки рівності трикутників. Види трикутників. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки. Висота, бісектриса і медіана трикутника. Ознаки рівності прямокутних трикутників. Властивості прямокутних трикутників. Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника та його властивості. Нерівність трикутника. Коло, описане навколо трикутника. Коло, вписане в трикутник. Подібні трикутники. Ознаки подібності трикутників. Застосування подібності трикутників: середні пропорційні відрізки в прямокутному трикутнику; властивість бісектриси трикутника.

ЧОТИРИКУТНИКИ

Чотирикутник, його елементи. Паралелограм та його властивості. Ознаки паралелограма. Прямокутник, ромб, квадрат та їх властивості. Трапеція. Вписані та описані чотирикутники. Вписані та центральні кути. Теорема Фалеса. Середня лінія трикутника, її властивості. Середня лінія трапеції, її властивості.

МНОГОКУТНИКИ. ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ

Многокутник та його елементи. Опуклі й неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. Вписані й описані многокутники. Поняття площі многокутника. Основні властивості площ. Площа прямокутника, паралелограма, трикутника. Площа трапеції.

Правильні многокутники. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників. Побудова правильних многокутників.

Довжина кола. Довжина дуги кола. Площа круга та його частин

РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

Теорема Піфагора. Перпендикуляр і похила, їх властивості. Синус, косинус і тангенс гострого кута прямокутного трикутника. Співвідношення між сторонами і кутами прямокутного трикутника. Значення синуса, косинуса і тангенса деяких кутів. Розв’язування прямокутних трикутників. Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

Тотожності: sin2 + cos2 = 1; sin (180° – ) = sin;  cos (180° – ) = – cos; sin (90° – ) = cos; cos (90° – ) = sin. Теореми косинусів і синусів. Розв’язування трикутників. Формули для знаходження площі трикутника.

ДЕКАРТОВІ КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

Прямокутна система координат на площині. Координати середини відрізка. Відстань між двома точками із заданими координатами. Рівняння кола і прямої.

ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

Переміщення та його властивості. Симетрія відносно точки і прямої, поворот, паралельне перенесення. Рівність фігур. Перетворення подібності та його властивості. Гомотетія. Подібність фігур. Площі подібних фігур.

ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

Вектор. Модуль і напрям вектора. Рівність векторів. Координати вектора. Додавання і віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарні вектори. Скалярний добуток векторів.

 

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ

 Для оцінювання знань абітурієнтів застосовуються критерії та шкала оцінювання.

Тестові завдання є завданнями з вибором відповіді. Варіант містить 14 завдань. Для кожного із завдань запропоновано чотири варіанти відповіді (А, Б, В, Г), серед яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним правильно, якщо абітурієнт підкреслив лише одну літеру, якою позначена правильна відповідь. При цьому від абітурієнта не вимагається наводити міркування, що пояснюють його вибір. Правильно розв’язане завдання 1-4 оцінюється в 0,5 бала, завдання 5-14 оцінюється в 1 бал, неправильно розв’язане завдання – в 0 балів.

Шкала оцінювання

№ завдання

Бали

Оцінка

 1.  

100

1

 1.  

104

2

 1.  

108

2

 1.  

112

3

 1.  

116

3

 1.  

120

4

 1.  

130

5

 1.  

140

6

 1.  

150

7

 1.  

160

8

 1.  

170

9

 1.  

180

10

 1.  

190

11

 1.  

200

12

  

Джерела

 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Апостолова Г.В. Геометрія (підручник). Генеза, 2009.

2. Бевз Г.П., Бевз В.Г. Алгебра (підручник). Зодіак – ЕКО ВД «Освіта», 2009, 2011.

3. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А. Геометрія (підручник). Зодіак – ЕКО ВД «Освіта», 2009, 2011.

4. Возняк Г.М., Литвиненко Г.М., Мальований Ю.І. Алгебра (підручник). Навчальна книга – Богдан, 2009.

5. Єршова А.П., Голобородько В.В. Математика. Самостійні та контрольні роботи. Гімназія, 2012.

6. Єршова А.П., Голобородько В.В., Крижанівський О.Ф., Єршов С.В. Геометрія (підручник). Ранок, 2009.

7. Корнес А.І., Бабенко С.П. Алгебра. Геометрія. Зошит для контрольних і самостійних робіт. Ранок, 2009.

8. Кравчук В.Р., Підручна М.В., Янченко Г.М. Алгебра (підручник). Підручники і посібники, 2009.

9. Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.Ц. Алгебра (підручник). Гімназія, 2009.

10.Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.Ц. Алгебра. Підручник для класів із поглибленим вивченням математики. Гімназія, 2008.

11.Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.Ц. Геометрія (підручник). Гімназія, 2008.

12.Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.Ц. Геометрія (підручник). Гімназія, 2009.

13.Мерзляк А.Г., Полонський В.Б., Якір М.Ц. Геометрія. Підручник для класів із поглибленим вивченням математики. Гімназія, 2008.

14. Стадник Л.Г., Роганін О.М. Геометрія. Комплексний зошит для контролю знань. Ранок, 2009.

 

Програма вступних випробувань з Історії України

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Не викликає сумніву, що майбутній спеціаліст будь-якого профілю повинен глибоко знати  історію, вільно володіти історичними методами дослідження. Для успішного вивчення дисципліни «Історії України», абітурієнт повинен володіти ґрунтовними знаннями шкільної програми за 5-9 клас.

 Програма вступних екзаменів з історії України охоплює розділи шкільної програми з курсу «Історія України», які вивчаються при здобуванні базової загальної середньої освіти. У запропонованій програмі стисло наведено зміст розділів шкільної програми,  яким повинен володіти випускник 9-го класу, наводиться перелік основних питань, які виносяться на вступні випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до вступного екзамену з історії України.

 Оцінювання результатів вступних випробувань передбачає оцінювання засвоєних абітурієнтами знань і сформованих умінь та навичок:

• знання дат, хронологічних меж, періодів найбільш важливих історичних подій і процесів;

 • знання фактів, місця, обставин, учасників, результатів подій;

• співвіднесення одиничних фактів і типових загальних явищ;

 • визначення характерних суттєвих рис історичних явищ і подій;

 • групування (класифікація) фактів за вказаною ознакою;

• знання історичних понять термінів, їх визначень;

 • розкриття причинно-наслідкових зв’язків між подіями

  

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

З дисципліни «Історія України» абітурієнт повинен знати :

 · сутність основних проблем історії народу України;

 · основні закони та етапи розвитку людського суспільства від найдавніших часів до початку ХХ ст;

 · витоки української нації та її місце в загальнолюдських процесах;

 · суспільно-економічні, політичні та культурні процеси історичного розвитку українського народу;

 · історичні події;

 · зародження та розвиток української державності;

 · процеси розбудови сучасної незалежної української держави;

 · діяльність історичних осіб. вміти:

 · порівнювати, аналізувати, узагальнювати і критично оцінювати історичні факти та діяльність осіб;

 • · оцінювати події та діяльність людей в історичному процесі з позиції загальнолюдських цінностей;

 · співставляти історичні події, процеси з періодами (епохами);

 • · орієнтуватись у науковій періодизації історії України;
 • · вміти самостійно добувати історичну інформацію за темою, працювати з першоджерелами, літературою;

 · аргументовано на основі історичних фактів відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему.

 

 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ. Що таке історія. Відлік часу в історії. Історичні джерела. Допоміжні історичні дисципліни. 

Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ

Виникнення людини. Залюднення Європи. Основні теорії походження людини. Поява людей, їх розселення на території Європи, і зокрема України.

Освоєння давньою людиною теренів Європи. Зміни природних умов. Найвідоміші стоянки на території Європи, і зокрема України.

Поява людини сучасного типу. «Людина розумна»: розселення, зовнішній вигляд. Життя та заняття.

Виникнення рільництва і скотарства. Криза мисливства. Перші землероби та скотарі. Формування суспільства і влади. Зародження ремесла. Найдавніші металурги. Розвиток громади. Первісні системи влади.

Перші землероби та скотарі на території України. Трипільська археологічна культура. Господарство, побут і духовне життя носіїв трипільської культури. Скотарі степу.

Культура та вірування людей за первісних часів. Поява знань, їх прикладний характер. Поява мистецтва та релігійних вірувань

 

Тема 2. ДАВНІ СЛОВ’ЯНИ ТА ЇХНІ СУСІДИ

Слов’яни напередодні Великого переселення народів. Історичні джерела з історії слов’ян. Прабатьківщина слов’ян. Суспільне, господарське життя і духовний світ давніх слов’ян. Сусіди давніх слов’ян.

Римський період грецьких міст-держав Північного Причорномор’я. Боспорське царство. Пізні скіфи на Дніпрі та в Криму. Сармати. Готи та гуни на теренах України.

Слов’яни під час Великого переселення народів. Напрямки розселення слов’ян. Зародження слов’янських народів, зокрема українського.

 

Тема 3. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Слов’яни під час Великого переселення народів. Розселення племінних союзів східних слов’ян VІІІ—ІХ ст. на території сучасної України. Сусіди східнослов’янських племен. Етнічні й державотворчі процеси в період утворення Київської держави.

Походження назви «Русь». Князювання Аскольда. Правління Олега. Князь Ігор. Походи проти Візантії.

Княгиня Ольга, її реформи. Прихід Святослава до влади. Похід проти Хозарського каганату. Балканські походи.

Суспільний устрій Київської держави у ІХ—Х ст. Склад та заняття населення. Життя людей у селі. Міста і міське життя.

 

Тема 4. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА НАПРИКІНЦІ Х — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІ ст.

Початок правління князя Володимира. Територіальне зростання Київської держави. Запровадження християнства як державної релігії. Внутрішня і зовнішня політика Володимира.

Міжусобна боротьба між синами Володимира Великого. Утвердження Ярослава в Києві. Розбудова Києва. «Руська правда». Церковне та культурно-освітнє життя. Відносини з іншими державами.

Політичний устрій. Основні верстви населення. Розвиток землеволодіння. Залежність селян і повинності. Розвиток сільського господарства, ремесел, торгівлі. Міста. Гроші.

Розвиток української мови та писемності. Школи. Усна народна творчість. Архітектура. Малярство. Музична творчість.

 

Тема 5. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІ — ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІІІ ст.

Київська держава за часів правління Ярославичів. Боротьба між Ярославичами за київський престол. Любецький з’їзд князів.

Посилення великокнязівської влади за Володимира Мономаха, його внутрішня і зовнішня політика. Правління Мстислава Володимировича. Роздробленість Русі.

Політичний і соціально-економічний розвиток Київського і Переяславського князівств середини XII — першої половини XIIІ ст.

Політичний і соціально-економічний розвиток Чернігівського князівства середини XII — першої половини XIIІ ст. «Слово о полку Ігоревім» — історичне джерело і літературна пам’ятка Давньої Русі.

Політичний і соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств. Піднесення Галицького князівства за Володимира та Ярослава Осмомисла.

Освіта. Наука. Усна народна творчість.

Книжні пам’ятки. Літописання. Архітектура та мистецтво. Історичне значення Київської держави.

 

Тема 6. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича. Боротьба синів Романа Мстиславича за відродження Галицько-Волинської держави.

Перший похід монголів на Русь. Вторгнення хана Батия на українські землі. Утворення Золотої Орди.

Внутрішня та зовнішня політика князя Данила Романовича. Коронація Данила. Наступники Данила Романовича.

Правління короля Юрія І. Останні галицько-волинські князі. Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за землі Галицько-Волинської держави в 40—80-ті роки ХІV ст. Волинь за правління Любарта.

Особливості розвитку культури Галицько-Волинської держави. Освіта. Літописання. Архітектура та образотворче мистецтво.

Історичне значення Галицько-Волинської держави.

  

Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІV—ХV ст.)

Поширення влади польського короля на Галичину, а Великого князівства Литовського — на інші українські землі. Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Кревська унія.

Політика великого князя литовського Вітовта щодо українських земель. Виступ литовсько-руської знаті на чолі з князем Свидригайлом. Відновлення та остаточна ліквідація Київського і Волинського удільних князівств.

Закарпаття під владою Угорщини. Буковина у складі Молдовського князівства. Завоювання Московською державою Чернігово-Сіверських земель.

Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Початок татарських походів на українські землі.

Соціальна структура суспільства. Панівні верстви населення, їхнє повсякденне життя. Князь В.-К. Острозький. Становище духівництва та церковні відносини.

Сільське господарство. Становище і повсякденне життя селянства. Зростання міст. Магдебурзьке право. Міське населення та його спосіб життя. Розвиток ремесел і торгівлі.

Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст. Освіта. Юрій із Дрогобича. Початок українського книговидання. Швайпольт Фіоль. Архітектура й містобудування.

 

Тема 8. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ХVІ ст.

Соціальна структура українського суспільства та економічне життя. Князі, пани й дрібна шляхта. Становище непривілейованих груп населення. Виникнення українського козацтва.

Передумови Люблінської унії. Люблінський сейм 1569 р. Суспільно-політичні зміни в українських землях після Люблінської унії.

Реформаційні та контрреформаційні рухи в Україні. Православні братства. Львівська братська школа.

Становище церкви. Розвиток полемічної літератури. Церковні собори в Бересті 1596 р., утворення греко-католицької церкви.

Виникнення Запорізької Січі. Д. Вишневецький. Життя та побут козаків.

Військове мистецтво козацтва. Утворення реєстрового козацтва. Повстання 1591—1596 рр.

Умови розвитку культури. Розвиток української мови. Шкільництво. Острозька академія. Рукописна книга та книговидання.

Архітектура й містобудування. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво.

 

Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ ст.

Зростання магнатського землеволодіння. Поширення фільварків. Розвиток товарного виробництва. Міста. Становище селян та міщан.

Вплив Берестейської унії на церковне життя в Україні. Становище церков.

Морські походи козаків. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний. Участь українського козацтва у Хотинській війні.

Козацько-польський збройний конфлікт 1625 р. Повстання Т. Федоровича, І. Сули-ми. Національно-визвольне повстання 1637—1638 рр.

Митрополит П. Могила. Шкільництво. Утворення Києво-Могилянської академії. Література. Книговидання.

Театр. Література. Музика. Архітектура та образотворче мистецтво.

 

Тема 10. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст.

Передумови Національно-визвольної війни. Б. Хмельницький, його сподвижники.

Битви на Жовтих Водах, під Корсунем та Пилявцями. Визвольний похід українського війська в Галичину. Програма розбудови Української козацької держави.

Збаразько-Зборівська кампанія. Укладення Зборівської угоди. Берестецька битва. Білоцерківський мирний договір.

Утворення української козацької держави — Гетьманщини. Політичний та адміністративно-територіальний устрій. Фінансова система та судочинство. Українська армія. Зміни в соціально-економічному житті українського народу.

Молдовські походи Б. Хмельницького. Батозька битва. Жванецька облога. Внутрішньо- і зовнішньополітичне становище Гетьманщини наприкінці 1653 р.

Українські землі в системі міжнародних відносин. Місце Гетьманщини в міжнародних відносинах тогочасної Європи. Зовнішня політика Гетьманщини. Відносини між Українською державою і Московією.

Українсько-московська міждержавна угода 1654 р. Воєнні дії в 1654—1655 рр.

 

 Тема 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В 60–80-ті роки XVII ст.

Віленське перемир’я. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б.Хмельницького. Дії українського війська в Польщі 1656—1657      рр. Б. Хмельницький — політик та дипломат. Становище в Гетьманщині після смерті Б. Хмельницького. Гетьман І. Виговський, його зовнішня та внутрішня політика. Гадяцька угода 1658 р. Московсько-українська війна 1658—1659 рр.

Переяславський договір 1659 р. Чуднівська кампанія 1660 р. та укладення Слободищенської угоди. Боротьба за владу на Лівобережній Україні. Андрусівське перемир’я 1667р.

Гетьман П. Дорошенко, його боротьба за об’єднання України. Чигиринські походи турецько-татарського війська. Бахчисарайський мир. Занепад Правобережжя, його перехід під владу Польщі.

Адміністративно-територіальний устрій Лiвобережної Гетьманщини. Органи влади. Заходи гетьманів щодо захисту державних інтересів Гетьманщини. Соціальний устрій.

Слобідська Україна в другій половині XVII ст. Заснування слобідських міст. Адміністративно-політичний та соціальний устрій.

Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства. Політика уряду Московії щодо Запорізької Січі.

Господарське, культурне та церковне життя в українських землях. Землеволодіння. Сільське господарство, ремесло, промисли, торгівля. Становище церкви.

 

Тема 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ XVII — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Гетьманщина наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. «Вічний мир». Перший Кримський похід. Обрання гетьманом І. Мазепи. Коломацькі статті 1687 р. Зовнішня та внутрішня політика гетьмана І. Мазепи.

Правобережна Україна наприкінці XVIІ — на початку XVIII ст. Відродження козацького устрою на Правобережній Україні. Повстання С. Палія.

Україна в подіях Північної війни. Українсько-шведський союз. Воєнно-політичні акції російського царя проти українців.

Полтавська битва. Гетьман І. Мазепа в історії України. К. Гордієнко.

Становище в Україні після Полтавської битви. Наступ царату на українську культуру. Заходи щодо економіки Гетьманщини. П. Орлик і його Конституція.

Гетьман І. Скоропадський. Діяльність Малоросійської колегії. П. Полуботок. Відновлення гетьманства. «Рішительні пункти». Гетьман Д. Апостол, його реформи. Діяльність «Правління гетьманського уряду».

Особливості розвитку культури. Освіта і друкарство. Києво-Могилянська академія. Розвиток літератури: поезія, богословські твори, літописна та історична проза. Графіка. Живопис. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура.

 

Тема 13. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ст.

Гетьман К. Розумовський, його діяльність. Остаточна ліквідація гетьманства. Діяльність П.Рум’янцева в Лівобережній Україні. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація решток автономного устрою Гетьманщини.

Соціально-політичне та економічне становище в Правобережній Україні. Розгортання гайдамацького руху. Коліївщина. М. Залізняк. Зміни у політичному становищі правобережних земель.

Соціально-політичне та економічне становище в Галичині, на Буковині та Закарпатті. Опришківський рух. Поділи Речі Посполитої. Зміни у політичному становищі західноукраїнських земель.

Адміністративно-територіальний поділ та освоєння запорізьких земель Нової (Підпільненської) Січі. Ліквідація Запорізької Січі. П. Калнишевський. Доля запорожців після ліквідації Запорізької Січі. Заселення Південної України. Кримське ханство в XVIII ст. Приєднання Криму до Росії.

Особливості розвитку культури в другій половині XVIII ст. Освіта. Внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток. Розвиток філософських ідей. Г. Сковорода. Природничі науки. Музика. Театр. Архітектура. Скульптура. Графіка. Живопис.

 

Тема14.ФОРМУВАННЯ МОДЕРНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ. ТЕОРІЯ ТА СУСПІЛЬНІ ВИКЛИКИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст.

Від етносу до нації; від Малоросії та Галицької Русі до України. «Українське питання» — проблема панівних націй. «Український проект».

Чим поняття «українська нація» відрізняється від понять «українська народність» або «український етнос». Які характеристики їх визначають. Староукраїнство і українство Нового часу. Історична пам’ять — найсуттєвіший чинник формування національної свідомості.

Значення фольклору та етнографії в дослідженні національних ознак українців. Пошук науково-історичних підвалин української окремішності. Початок академічного (наукового) етапу українського визвольного руху.

Російська панславістська, польська федеративна і українська слов’янофільська теорії.

Шляхи мобілізації української нації в умовах модернізаційних трансформацій суспільства. Ідея соборності українських земель. Релігійно-конфесійні проблеми в національному питанні.

 

Тема 15. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЙ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

Українські землі у складі Російської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Національне та соціальне становище українського населення. Проникнення буржуазних рис повсякденного життя у побут мешканців міста і села. Життя великих міст.

Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії: адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ. Політика австрійського уряду щодо українців. Національне та соціальне становище українського населення. Зміни у побуті, стилі та традиціях життя міста і села.

Вплив міжнародних відносин на розвиток українських земель в першій третині ХІХ ст. Україна в Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р. Азовське козацьке військо.

Початок національного відродження. Національна ідея в суспільно-політичному русі України. «Історія русів». Українська автономістська ідея. Новгород-Сіверський гурток. Українське культурне відродження на Слобожанщині.

Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні. Пробудження національного життя. Українська національна ідея в середовищі греко-католицьких священиків. «Руська трійця».

Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів. Повстання Чернігівського полку. Польське повстання 1830—1831 рр. і Україна.

 

Тема 16. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЖИТТЯ НАРОДУ ТА УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Сільське господарство.

Початок промислової революції. Формування фабрично-заводської промисловості. Міста. Розвиток внутрішньої торгівлі. Одеса. Місце України в зовнішній торгівлі Російської імперії.

Повсякденне життя. Соціально-економічне становище українського населення під владою Австрійської та Російської імперій і соціальні рухи. Форми й характер протесту козаків, селян та військових поселенців.

Селянські виступи під проводом У.Кармелюка. «Київська козаччина» 1855 р. Селянські виступи в Галичині, Буковині, Закарпатті.

Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Програмні документи й громадсько-політична діяльність братчиків. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні. П. Куліш. М. Костомаров. Риси ментальнісних установок, що відрізняли українців від сусідніх національних спільнот: поляків і росіян.

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр. в Австрійській імперії. Зв’язки діячів українського руху Наддніпрянщини з лідерами чеського і південнослов’янського відродження. Утворення та діяльність Головної руської ради. Українське питання на Слов’янському з’їзді у Празі. Участь українців у виборах до австрійського парламенту.

 

Тема 17. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ — У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Особливості розвитку культури. Капіталізація і її вплив на культуру. Освіта. Київський та Харківський університети. Гімназії. Рішельєвський та Ніжинський ліцеї. Наука. Видатні вчені.

Нова українська література і театр як відображення тенденцій суспільного розвитку. Т. Шевченко, І. Котляревський, Г. Квітка-Основ’яненко, П. Гулак-Артемовський, Є.Гребінка.

Музика, образотворче мистецтво і архітектура в пошуках українського мистецького стилю.

Традиційно-побутова культура у селі та місті. Релігійне життя. Доля української жінки.

 

Тема 18. МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СЕРЕДИНІ — У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст.

Вплив аграрної реформи уряду Франца-Йосифа 1848 р. на розвиток економіки у західноукраїнських землях. Селянська реформа 1861 р. у Наддніпрянській Україні. Зміни в сільському господарстві. Капіталізація. Ринкові відносини.

Поширення вільнонайманої праці. Розвиток промисловості. Особливості індустріалізації в Україні. Розвиток міст і сіл. Розширення внутрішнього ринку. Торгівля. Українські підприємці. Родини Яхненків і Симиренків.

Реформи адміністративно - політичного управління 60—70-х років ХІХ ст. у підросійській Україні. Зміни у соціальній структурі суспільства. Суперечливі процеси модернізації повсякденного життя. Початок трудової еміграції.

 

Тема 19. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ. УКРАЇНОФІЛЬСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЦЬКИЙ І ПОЛІТИЧНИЙ ЕТАПИ ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ

Зіткнення російської, польської, німецької і австрійської національних ідей на українських землях. Українське питання, його головні засади і принципи. Україна в геополітичних стратегіях Росії, Німеччини, Австро-Угорщини. Хлопомани і народовці.

Москвофільство і малоросійство.

Подвійна лояльність української еліти.

Український соціалізм. М. Драгоманов.

Націонал-демократична течія — галицькі народовці і київські старогромадівці. Ідея територіалізму — патріотизму землі та концепт «українська політична нація». Національний соціал-демократизм. Участь представників різних етносів в українському визвольному русі.

 

Тема 20. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РУХ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.

 Початок громадівського руху наприкінці 50-х — у 60-х роках ХІХ ст. Київська та інші громади. Журнал «Основа». В. Антонович. Валуєвський циркуляр.

Основні течії суспільно-політичного руху в 50—60-х роках ХІХ ст. на західноукраїнських землях: москвофіли та народовці. Культурно-освітнє товариство «Просвіта». Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна.

Відродження громадівського руху в 70—90-х роках. Громадівський рух. «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства». «Київський телеграф». Емський указ. Російський громадсько-політичний рух народників в українських землях.

Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х—90-ті роки ХІХ ст. Розгортання руху народовців на Буковині та в Закарпатті.

Радикальний рух у Галичині. «Новоерівська» політика народовців. О. Барвінський та О. Кониський. Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП). І. Франко. Утворення УНДП та УСДП. Самостійницька позиція партій Західної України. Українці в Галицькому сеймі та Австрійському парламенті.

Українці-самостійники (М. Міхновський і Ю. Бачинський).

 Особливості розвитку української культури. Освіта. Недільні школи в Наддніпрянській Україні. Вищі навчальні заклади. Новоросійський університет.

Наука. Наукові товариства. М. Грушевський.

Література. Драматургія. Архітектура та містобудування. Живопис. Музика. Музеї. Українські підприємці-благодійники. Родини Терещенків та Харитоненків.

Фольклор та декоративно-ужиткове мистецтво. Повсякденне життя: звичаї, традиції, побут. Зміни у житті українських жінок. Особливості релігійного життя.

  

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

ЗРАЗОК

 

1.Велике розселення слов’ян тривало протягом

А)І ст. до н. е. — І ст. н. е.     Б)І–ІІ ст.       В)ІІІ–IV ст.                              Г)V–VII ст.

2. Які зміни у соціально-економічному житті східних слов’ян сприяли утворенню Давньоруської держави?

1.Занепад і зникнення віче — органу громадського управління.

2.Підвищення продуктивності праці в землеробстві, удосконалення ремісничого виробництва.

3.Запровадженням державної релігії, поширення писаного кодифікованого права.

4.Розклад родово-общинного ладу, початок класової диференціації.

А)1, 4       Б)2, 4             В)1, 3                 Г)2, 3

3. Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?

А)західноєвропейська                   Б)варязька

В)хозарська                                    Г)візантійська

4. Входження українських земель у XIV ст. до складу Великого князівства Литовського стало результатом

А)укладення польсько-литовської Кревської унії.

Б)боротьби литовських князів із монгольськими ханами.

В)перемог Литовської держави у війнах із Московським князівством.

Г)укладення династичного союзу з останнім галицько-волинським князем.

5. «Панщина» — це

А)форма земельної відробіткової ренти, що передбачала обов’язкову працю селянина власним реманентом у господарстві землевласника.

Б)система суспільних відносин, за якої землевласник мав право на особу, працю та майно залежних від нього селян-кріпаків.

В)форма натуральної ренти, податок грішми або продуктами, що стягувався землевласником із залежних від нього селян.

Г)велике шляхетське багатогалузеве господарство, орієнтоване на ринок, в якому вся земля належала панові, й базувалося на праці залежних селян.

6. Формування козацької старшини на Запорозькій Січі в ХVІ — на початку ХVІІ ст. відбувалося шляхом

А)призначення гетьманом.                                   Б)бойового галасу.

В)займанщини.                                                      Г)виборів.

7. Географічні назви Базавлук, Микитин Ріг, Чортомлик, Олешки пов’язані з місцями

А)розташування Запорозьких Січей.

Б)головних битв під час козацьких війн кінця ХVІ ст.

В)розташування турецьких фортець, зруйнованих козаками.

Г)основних битв часів козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. ХVІІ ст.

8. Яка подія суттєво вплинула на активізацію українського національно-культурного руху кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.?

А)Укладення Люблінської унії.         Б)Утворення реєстрового козацтва.

В)Завершення Хотинської війни.       Г)Укладення Берестейської унії.

9. Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій: «Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! ...За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділлі і Волині... тепер досить достатку і пожитку в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич»?

А)П. Конашевич-Сагайдачний            Б)Б. Хмельницький

В)С. Наливайко                                      Г)І. Сірко

10. Ліквідація магнатського землеволодіння, панщини, масове покозачення селянства, формування нової еліти суспільства на основі козацької старшини відбулися в результаті

А)козацьких воєн кінця XVI ст.

Б)морських походів козаків початку XVII ст.

В)козацько-селянських повстань 20 — 30-х рр. XVII ст.

Г)національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

11. Відповідно до «Пактів і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького» П. Орлика

А)уся повнота влади зосереджувалася в руках довічно обраного гетьмана.

Б)найвища виконавча влада належала гетьманові та генеральній старшині.

В)скасовувалося постійне скликання Генеральної та Старшинської ради.

Г)упроваджувався принцип спадковості гетьманської посади.

12. Наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст. на Півдні України (Новоросії) домінувало землеволодіння

А)козацьке.                           Б)селянське.

В)поміщицьке.                      Г)іноземних колоністів.

13. «Історія Русів», що поширювалася в рукописах у першій половині ХІХ ст., відображає погляди

А)самостійників.                   Б)автономістів.

В)соціалістів.                        Г)русофілів.

14. Що з указаного нижче характеризує становище західноукраїнських земель у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.?

1.Посилення впливу німецької мови та культури.

2.Нелояльне ставлення греко-католицького духовенства до імперської влади.

3.Привілейоване положення українського населення в містах.

4.Домінування поляків і німців в органах влади.

5.Зміцнення статусу та авторитету греко-католицької церкви.

6.Перебування українських селян і міщан у кріпосній залежності.

А)2, 3, 6        Б)1, 2, 4        В)3, 5, 6              Г)1, 4, 5

15. Установіть відповідність між назвами творів давньоруської літератури та уривками з них.

1)«Повість минулих літ»                               2)«Києво-Печерський патерик»

3)«Повчання дітям» Володимира Мономаха      4)«Слово о полку Ігоревім»

А)«Був дехто з Києва, який постригся під іменем Агапіта... цей Агапіт... допомагав хворим. І коли хто з братії хворів... то оздоровлювався молитвою його. І через те прозваний він був Лікарем, бо дарував йому Господь дар зцілення...»

Б)«...Паче всього — убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті ...гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих — як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло...»

В)«Данило вийшов з військом із Холма та на третій день став у Галичі. ...ввійшов у свій город... та прийняв стіл батька, та проголосив перемогу, заткнувши свою хоругву на Німецьких воротах...»

Г)«Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми... — то було між них три брати: одному ім’я Кий, а другому — Щек, а третьому — Хорив, і сестра їх — Либідь. ...Зробили вони городок і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом...»

Д)«Галицький Осмомисле Ярославе! Високо сидиш ти на своїм золотокованім столі, підпер гори угорські своїми залізними полками... Стріляй, господарю, Кончака, раба поганого, за землю Руську, за рани Ігореві, смілого Святославича!»

16. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1)«Вотчина»                2)«Фільварок»

3)«Паланка»                4)«Магістрат»

А)Адміністративно-територіальна одиниця, на які поділялися землі Вольностей Війська Запорозького.

Б)Велике багатогалузеве господарство, засноване на праці кріпосних селян та орієнтоване на виробництво збіжжя на продаж.

В)Військова й адміністративно-територіальна одиниця Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України.

Г)Орган міського самоврядування в містах, що користувалися магдебурзьким правом.

Д)Комплекс спадкової земельної власності (землі, будівлі, інвентар) та пов’язаних із ним прав на феодально залежних селян.

17. Установіть відповідність між творами та їхніми авторами.

1)«Повчання дітям»                    2)«Слово про закон і благодать»

3)«Повість минулих літ»           4)«Руська правда»

А)митрополит Іларіон        Б)Володимир Мономах       В)Ярослав Мудрий

Г)чернець Нестор             Д)Володимир Великий

18. Установіть відповідність між назвами битв Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького та їхніми наслідками.

1)Пилявецька                           2)Зборівська

3)Берестецька                          4)Батозька

А)обмеження території, підпорядкованої владі гетьмана, Київським воєводством, скорочення козацького реєстру до 20 тис. осіб

Б)укладення союзу з Трансільванією, спільні бойові дії козацького та трансільванського військ на території Польщі

В)визнання польським королем влади гетьмана над Київським, Чернігівським і Брацлавським воєводствами

Г)звільнення козацькими військами Поділля та Волині, створення сприятливих умов для визволення західноукраїнських земель

Д)відновлення українсько-молдавського союзу, укладення шлюбу Тимоша Хмельницького з Розандою Лупу

19. Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами біографії).

1)М. Лисенко                       2)М. Пимоненко

3)С. Гулак-Артемовський    4)М. Леонтович

А)художник, член Товариства «передвижників», автор картин «Весілля в Київській губернії», «Свати», «Ворожіння», «Ярмарок»

Б)композитор, автор хорових поем «Легенда», «Моя пісня», класичних обробок українських пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик»

В)живописець-баталіст, графік, автор картин «Похід запорожців на Крим», «Бій Максима Кривоноса з Ієремією Вишневецьким»

Г)композитор, співак, драматург, соліст Флорентійської опери, Російської імператорської опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм»

Д)композитор, етнограф, учасник громадівського руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», «Тарас Бульба», «Енеїда»

20. Установіть послідовність подій 50–80-х рр. XVII ст.

А)Чигиринські походи турецько-татарського війська

Б)ухвалення Гадяцьких пунктів

В)проголошення П. Дорошенка гетьманом усієї України

Г)укладення Бахчисарайського мирного договору

21.Установіть послідовність явищ, притаманних історичному розвиткові України.

А)виникнення фабрик                 Б)заснування мануфактур

В)створення монополій               Г)виникнення ремесла

22. Установіть послідовність укладення міжнародних угод XVII ст.

А)Андрусівський договір між Московським царством та Річчю Посполитою

Б)Бахчисарайський договір між Московським царством та Османською імперією

В)«Вічний мир» між Московським царством та Річчю Посполитою

Г)Гадяцькі пункти між Військом Запорозьким та Річчю Посполитою

23. Установіть послідовність суспільних подій XIX ст.

А)відкриття в Києві Південно-Західного відділу Російського географічного товариства

Б)заснування у Львові товариства «Просвіта»

В)реорганізація Літературного товариства ім. Т. Шевченка в Наукове товариство

Г)відкриття в Одесі Новоросійського університету

24. Установіть відповідність між періодом стародавньої історії України та змінами, що відбулися в цей період у житті суспільства.

Період:

1)палеоліт             2)мезоліт           3)неоліт                         4)бронзовий вік

Зміни:

А)винайдення водного транспорту (плота, човна),приручення перших тварин

Б)перехід до осілого способу життя, приручення більшості свійських тварин

В)використання перших знарядь праці, зародження мистецтва та релігійних уявлень

Г)витіснення каменю штучним матеріалом у виробництві знарядь праці, приручення коня

Д)використання плуга для обробки землі, панування кочівників у степовій частині України

  

Критерії оцінювання

 

Рівні навчальних досягнень

 

Бали

Критерії оцінювання

навчальних досягнень вступників

1. Початковий

 

 

 

100

Вступник може витворити 2-3 події, дати, історичні постаті; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності;

105

Вступник може усно відтворити кілька історичних термінів, явищ; повинен вибрати вірний варіант відповіді (на рівні «так-ні»); частково визначає хронологічну послідовність подій; може самостійно знайти відповідь у тексті підручника; розрізняє окремі історичні події та явища без зв'язку між ними;

110

Вступник може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з історичними джерелами, слабко орієнтується в хронології подій; має лише загальне уявлення про історичну карту; відсутні сформовані уміння та навички;

2. Середній

 

 

 

120

Вступник має початковий рівень знань; описує історичні події без пояснень причин, з допомогою викладача здатен відтворити логіку та хронологію подій, слабко орієнтується в поняттях; має фрагментарні навики в роботі з підручником, картою, історичними документами; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу

130

Вступник знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює історичні понять, наводить приклади, знає основні дати; орієнтується в хронології; підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; здатен використовувати під час відповіді карти, схеми; відповіді непослідовні та нелогічні;

140

Вступник самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, може поверхово аналізувати історичні події та явища і робити певні висновки; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, володіє хронологією подій; користується додатковими джерелами (хрестоматія, карта, журнально-газетні публікації, комп'ютерні програми, Інтернет);

3. Достатній

150

Вступник правильно відтворює логіку історичних подій, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, аналізує явища, оцінює діяльність історичних постатей, наводить власні приклади на підтвердження висловлюваної думки; самостійно викладає матеріал теми, здатен з допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами історичної інформації; правильно використовує історичну термінологію; складає прості таблиці та схеми;

 

 

 

 

160

Вступник має достатньо повні знання, вільно використовує навчальний матеріал в стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору історичного взаємозв'язку; синхронізує історичні події; досконало володіє історичною та політичною картою; формулює та чітко аргументує власну думку; здатен на рецензію відповіді іншого вступника; здатен опрацьовувати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та захищати його найважливіші положення;

170

Вступник вільно оперує вивченим матеріалом, самостійно аналізує та систематизує історичні явища; знання може застосовувати у змінених, нестандартних ситуаціях; висловлює стандартну аргументацію при оцінці історико-політичних явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання;

4. Високий

 

 

 

180

Вступник має глибокі та повні знання історичних подій, явищ, лідерів; може визначати тенденції та, протиріччя історичних процесів; робить аргументовані висновки; використовує додаткові джерела та матеріали самостійно складає таблиці та схеми; вирішує творчі завдання; вільно орієнтується у нестандартних ситуаціях; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну;

190

Вступник здатен до самостійного вивчення матеріалу; вміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень в практичній діяльності (диспути, дискусії, круглі столи), спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на вступникську наукову конференцію; самостійно знаходить інформацію (наукова історична література, мас-медіа, Інтернет, мультимедійні програми тощо); вільно оперує термінологією; вирішує проблемно-історичні завдання;

200

Вступник має системні знання, вміє їх самостійно набувати, представляє власні неординарні судження щодо історичних процесів та явищ; користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу історичних явищ; самостійно виконує науково-дослідницьку роботу; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.

 Нормативи оцінювання

Бали

                    Кількість         правильних     відповідей

100

5

105

                            10

110

15

120

16

130

17

140

18

150

19

 

160

20

170

21

180

22

 

 

190

23

 

200

                              24

 

Питання з 1-15 оцінюється в 1 бал

     Питання з 16-24 оцінюється в 2 бали

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Бойко О.Д. Історія України: Навч. Посібник. /3-тє вид., вип., доп. – К.: Академвидав, 2007. – 688 с.

2. Буштрук О.В. Історія України: Навч. Посібник. 7-8 кл. – Х.: Країна мрій, 2003. – 248 с.

3. Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загально освіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.

 4. Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загально освіт. Навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.

5. Греченко В.А., Ярмиш О.Н. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник для абітурієнта. – Х.: Торсінг, 2003. – 336 с.

6. Гупан Н.М., Пометун О.І. Новітня історія України: 1914-1939: 10 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 352 с.

7. Гупан Н.М., Пометун О.І., Фрейман Г.О. Новітня історія України: 11 кл.: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2007. – 384 с.

 8. Гусак С.В. Історія України. Всесвітня історія ХХ – ХХІ століть. Довідник старшокласника та абітурієнта. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 368 с.

9. Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Практичний довідник. Історія України. – Харків: Весна, 2008. – 448 с.

 10.Історія. Комплексний довідник / В.А. Греченко, Ю.Г. Лебедєва, С.Л. Губіна. – Х.: Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

11.Історія України ХХ ст.: Для тих, хто готується до іспитів / О.В. Гісем, В.М. Даниленко, Ф.Л. Левітас, А.Л. Ольбішевський, П.П. Панченко. – К.: Ніка-Центр, 1999. – 160 с.

 12.Історія України. Комплексне видання: Довідник. Репетитор. Тренувальні тести / О.П. Мокрогуз, А.О. Ермоленко, О.В. Гісем, О.О. Мартинюк – Х.: «Літера» ЛТД, 2009. – 224 с.

13.Король В.Ю. Історія України: Посібник для абітурієнтів. – К.: Видавничий центр «Академія», 1999. – 360 с.

14.Лях Р.Д., Темірова Н.Р. Історія України. З найдавніших часів до середини XIV ст.: Підруч. Для 7-го кл. серед. шк. – К.: Генеза, 1995. – 119 с.

 15.Сарбей В.Г. Історія України (XIX – початок XXст.): Підручник для 9 класу середньої школи – К.: Генеза, 1996. – 248 с.

16.Швидько Г.К. Історія України (XIV – XVIII ст.) (проб. підруч. для 8 кл. середн. Шк.). – К.: Генеза, 1996. – 304 с

 

 

                             

    Пояснювальна записка

 

Завдання вступної співбесіди для абітурієнтів Рогатинського державного аграрного коледжу розроблено на основі Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з курсу «Українська мова». Метою проведення вступної співбесіди є визначення рівня володіння абітурієнтами орфоепічними, орфографічними, морфологічними, лексичними, синтаксичними, стилістичними нормами сучасної української літературної мови.

          Вступна співбесіда проводиться у формі тестування.

    Матеріал програми розподілено за такими розділами:

 1. Звуки і букви.
 2. Наголос.
 3. Засоби милозвучності.
 4. Правопис м’якого знака.
 5. Правопис апострофа.
 6. Правопис великої букви, власних назв.
 7. Правопис слів з ненаголошеними голосними.
 8. Чергування голосних та приголосних звуків.
 9. Подовження та подвоєння приголосних.
 10. Спрощення в групах приголосних.
 11. Правопис складних та складноскорочених слів.
 12. Правопис слів іншомовного походження.
 13. Правопис прізвищ українського походження.
 14. Правила переносу слів з рядка в рядок.
 15. Написання префіксів с-, з-, роз-, без-, прі-, пре-, при-.
 16. Зміни приголосних перед –ськ (ий). –ств(о).
 17. Однозначні і багатозначні слова.
 18. Омоніми.
 19. Синоніми.
 20. Антоніми.
 21. Діалектні слова.
 22. Застарілі слова.
 23. Неологізми.
 24. Фразеологічний зворот.
 25. Самостійні частини мови.
 26. Службові частини мови
 27. Закінчення іменників ІІ відміни в родовому відмінку однини.
 28. Правопис суфіксів іменників, прикметників, дієприкметників.
 29. Написання складних прислівників.
 30. Написання складних прийменників.
 31. Написання частки Не, Ні з різними частинами мови.
 32. Написання часток.
 33. Написання складних сполучників.
 34. Словосполучення.
 35. Члени речення.
 36.  Види простого речення.
 37. Типи односкладних речень.
 38. Розділові знаки при однорідних членах речення.
 39. Розділові знаки в реченні з узагальнювальними словами при однорідних членах речення.
 40. Кома між однорідними й неоднорідними означеннями.
 41. Розділові знаки при відокремлених означеннях.
 42. Написання невідокремлених прикладок.
 43. Розділові знаки при відокремлених прикладках.
 44. Розділові знаки при відокремлених обставинах.
 45. Розділові знаки при відокремлених додатках.
 46. Кома перед обставинними порівняльними сполучниками.
 47. Розділові знаки перед та після вставних слів, словосполучень, речень.
 48. Розділові знаки при звертаннях.
 49. Розділові знаки при прямій мові, діалозі та цитаті.
 50. Кома  в простому реченні.
 51. Кома в складному реченні.
 52. Класифікація складних речень.
 53. Написання двокрапки в складному реченні.
 54. Написання тире в простому та складному реченні.
 55. Написання крапки з комою в простому та складному реченні.
 56. Відношення між частинами складносурядного речення.
 57.  Види підрядних речень.

58. Стилі сучасної української літературної мови.

  

                                                    Контрольні питання

     1. Які винятки із правил про написання апострофа і м′якого знака?

     2. Які правила написання апострофа і м′якого знака в словах іншомовного походження?

     3. У чому особливість написання складних власних назв?

     4. Написання яких ненаголошених голосних найчастіше призводить до помилок? Чому?

     5. Які чергування приголосних відбуваються при словозміні і словотворенні?

     6. Що таке «відкритий» і «закритий» склад? Які правила чергування голосних звуків пов’язані з

         цими поняттями?

     7. У яких випадках відбуваються чергування з нулем звука?

     8. У чому відмінність між явищами подвоєння внаслідок збігу приголосних і подвоєння

         внаслідок подовження приголосних? Як ці процеси впливають на правила переносу слів з рядка

        в рядок?

     9. У яких групах приголосних і за яких умов відбувається спрощення? Назвіть винятки.

     10. Які основні правила написання складних і складноскорочених слів?

     11. Які основні закономірності написання прізвищ в українській мові?

     12. Які чинники визначають правила переносу слів з рядка в рядок?

     13. Перед якими приголосними префікс з- переходить у с-?

     14.У яких словах пишемо префікс прі-?

     15. Які зміни відбуваються  перед –ськ (ий), –ств(о)? Наведіть приклади.

     16. У яких випадках іменники чоловічого роду ІІ відміни з нульовим закінченням  у формі

          родового відмінка мають закінчення  -а (-я), у яких – -у(-ю)? Чим зумовлена наявність в

         мові подвійних варіантів закінчень?

     20. Які дієприкметники мають обмежене використання в українській мові7

     21. Яким чином написання прислівників, сполучників, часток пов’язане з їх структурою?   

  22. З якими частинами мови найчастіше заперечні частки пишуться окремо?

  23. Що є визначальним для написанні заперечної частки з прикметниками і дієприкметниками?

  24. Як впливає наявність у реченні і позиція щодо однорідних членів узагальнюючого слова?

  25. Які правила вживання розділових знаків при повторюваних єднальних сполучниках у реченнях

     з однорідними членами?

  26. Чим найчастіше у реченні виражаються відокремлені означення і обставини? Що впливає    визначає розділові знаки в таких реченнях?

  27. Які основні правила написання прикладок?

  28. Що виражають вставні слова у реченні? Як вони оформлюються в реченні?

  29. Якими за структурою бувають звертання? Які розділові знаки при звертаннях?

   30. Які відмінності при оформленні прямої мови, діалогу і цитати?

   31. У яких випадках у реченні ставиться двокрапка, а у яких – тире

32. Які правила оформлення на письмі складних безсполучникових речень?

33. Як оформлюються на письмі неповні речення?

34. У чому відмінність між словосполученням і реченням?

 

                                            Структура завдання

 

      Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний                                  

      Кожний правильний варіант відповіді оцінюється в 1 бал.

     Загальна кількість балів – 12.

 Критерії оцінювання знань абітурієнтів з української мови, які складають співбесіду

 

Кількість правильних

 відповідей

Оцінка

(кількість балів)

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

       Максимально можлива кількість балів становить 12.

      Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі – 4 бали.

 

                                                       Зразок завдання

 1.   Подвоєння не відбувається в усіх словах іншомовного походження в рядку

А  прес..- конференція, тон..а, парал..ельний

Б   ас..ортимент, компроміс..ний, кол..ективний

В   хоб..і, Дарданел..и, агрес..ія

Г   кор..ектор, пен..і, коміс..ія

 

2.  Літеру а треба писати в усіх словах у рядку

А   к..чан, перем..гати, х..зяїн

Б    зл..мати, кр..пива, допом..гати

В    г..рячий, кр..хмаль, ск..кати

Г    к..тати, б..гатий, б..гатир (силач)

 

3.  Усі слова належать до спільнокореневих у рядку

А   гризун, огризти, надгризти, розгризти, гризота

Б   брити, бритва, недобрити, британка, побритися

В   густий, гусінь, густота, густолистий, густогривий

Г   доїти, дійка, дояр, дійниця, доярка

 

4. Фразеологічний зворот ужито в реченні

    А  Роман був смішний з нерівною, вищербленою бородою.

    Б  Це віщує день погожий, сонячна веселка.

    В  Недалеко вже й до базару – палицею кинути.

    Г  На руїнах зацвіла перша молода вишня.

 

5. Правильну відмінкову форму залежного слова вжито в рядку

   А  наголошувати на необхідність

   Б  додержуватися законів

   В  їхати на тролейбусі

   Г  чекати на зустріч

 

6.  Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення –а(-я) в рядку

    А  офіцерського мундир.., бойового крейсер.., сучасного курорт..

    Б  великого конверт.., морального кодекс.., макет.. будівлі

    В  легенького мороз.., цікавого кросворд.., твори композитор..

    Г  плоди каштан.., пам’ятники Париж.., зразк… задачі

 

7.  Неправильно утворено форму родового відмінка множини іменника в рядку

     А  вежа– вежів

     Б   кухня – кухонь

     В  сосна – сосон

     Г   піч - печей

 

 8.  Потрібно писати апостроф у всіх словах у рядку

      А  Стеф..юк, духм..яний, кар..єра, надбрів..я

      Б  торф..яний, верб..я, возз..єднатися, верф..ю

      В  дріб..язок, любов..ю, медв..яний, міжгір..я

      Г  кам..яний, зв..ялити, прим..ята, моркв..яний

 

9.  Правильні  розділові знаки в реченні:

     А  Здавалось сам, маестро Паганіні, торкає серце зоряним смичком.

     Б  Здавалось, сам маестро Паганіні, торкає серце зоряним смичком.

     В  Здавалось сам маестро Паганіні, торкає серце зоряним смичком.

     Г  Здавалось, сам маестро Паганіні торкає серце зоряним смичком.

 

 10.  Спрощення в групах приголосних позначається на письмі в усіх словах у рядку

     А  чес..ний, шіс..надцять, блис..нути, захис..ний

     Б  мас..ниця, особистіс..ний, нещас..ливий, очис..ний

     В  учас..ник, шелес..нути, полезахис..ний, студен..ський

     Г  ціліс..ний, балас..ний, зліс..ний, доблес..ний

 

 11. Усі слова треба писати з префіксом при – в рядку

     А   пр..біднитися, пр..живити, пр.. велебний, пр..вабливий

     Б    пр..кисати, пр..гасливий, пр..солодкий, пр..боркати

     В    пр..чепурити, пр..леглий, пр..меншити, пр..точений

     Г    пр..земний, пр..спокійний, пр..бічник, пр..вілейований

 

 12. Частку не з усіма виділеними словами треба писати разом у рядку

     А  не/зареєстрована довідка, не/зрівнянний краєвид, не/спитавши дозволу

     Б  не/завершений проект, не/весела розповідь, не/хтувати правилом

     В  не/потрібно хвилюватися, не/забутня пригода, не/дожата нива

     Г  читав не/голосно, але виразно, це не/біла фарба, не/доречно сказав 

 

 Список рекомендованої літератури

 

1. Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б.. Українська мова: Підручник (академічний рівень). – К.: Зодіак-ЕКО ВД ,Освіта, 2010-2011.

2. Дияк О.В, Прудка В.М. Українська мова. Довідник для абітурієнтів та школярів.- К.: Літера ЛТД, 2011.

3. Жовтобрюх В.Ф. Українська мова. Рівень стандарту. Комплексний зошит для контролю знань., 10-11 класи., Ранок, 2011.

4. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова., 10 клас: Підручник (рівень стандарту). –  К.: Ґенеза, 2010.

5. Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова., 11 клас: Підручник (рівень стандарту).- К.: Ґенеза, 2011

6. Каранська М.У. Синтаксис сучасної української мови. – К, 1999.

7. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум, К. :Вища школа, 2008.

8. Орфографічний словник української мови. – К.: Довіра, 1994.

9. Словник-довідник правопису та слововживання ∕∕За ред.    В.М. Русанівського. – К., 1996.

10. Словник труднощів української мови.∕ За ред. С.Я. Єрмоленко. – К., 1989.

11.Український правопис.∕ НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні,    Ін-т української мови. – К.: Наукова думка, 2012.

12.Ярмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова , 11 клас, підручник  (рівень стандарту). –  К.:  Грамота, 2011.

 

 

 

ПРОТОКОЛ №1

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 27 грудня 2018 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О.., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.

Порядок денний:

 1. Про склад і розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Затвердження Положення про приймальну комісію.

 Слухали:

     Триніва І.В. – директора Рогатинського державного аграрного коледжу, голову приймальної комісії, який ознайомив присутніх із складом приймальної комісії і вніс пропозицію щодо розподілу обов’язків між членами приймальної комісії.

         А саме:

         Вільчик В.О. – заступник голови; Баран О.М.– відповідальний секретар приймальної комісії; Гладун М.С – член комісії, відповідальна за роботу комісії технологічного відділення; Благий Р.С. – член комісії, відповідальний за роботу комісії ветеринарного відділення; Пазюк В.Р. – член комісії, відповідальний за роботу комісії відділення механізації сільського господарства; Чубата В.І.– член комісії, голова студентської ради коледжу.

Баран О.М.– відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

Ухвалили:

 1. Затвердити розподіл обов’язків між членами приймальної комісії.
 2. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

 

             Голова приймальної комісії                                          І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                       О.М.Баран

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 ПРОТОКОЛ №2

засідання приймальної комісії

Рогатинського державного аграрного коледжу

                                                            від 11 січня 2019 року

Присутні: Тринів І.В. – голова приймальної комісії;

        члени приймальної комісії: Вільчик В.О.,

        Вергун Т.С., Гладун М.С.,

        Пазюк В.Р., Драган З.Б.,

        Баран О.М., Благий Р.С., Чубата В.І.

        технічні секретарі: Бас О.М.,Маховська Х.О., Сметана Л.І.,

                                            Мартишин І.В.   

                   

Порядок денний:

Ознайомлення із Правилами прийому до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік та нормативними документами, які регламентують роботу приймальної комісії.

Слухали:

     Триніва І.В. – голову приймальної комісії, який ознайомив членів приймальної комісії з Правилами прийому студентів до Рогатинського державного аграрного коледжу на 2019 рік погоджених педагогічною радою коледжу.

     Вільчика В.О. – заступника голови,  який зазначив, що Правила прийому складені у відповідності з Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, прийом документів починається з 01 липня по 13 липня 2019 року, вступні випробування починаються з 14 по 21 липня 2019 року.

       Коледж проводить вступні основні випробування на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з предметів:

  -   з української мови на всі спеціальності,

а також – на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології,

 на  спеціальності «Агроінженерія», “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва”,   “Харчові технології” - з  математики

-   на базі повної загальної середньої освіти (11 класів) проводиться конкурс сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти:

з української мови та літератури  на всі спеціальності, а також:   на   спеціальність «Агроінженерія» - з математики, фізики, історії України,  на спеціальність “Ветеринарна медицина”- з біології, математики,  історії України  на спеціальність “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” -  з  математики, хімії, історії України, на  спеціальність  “Харчові технології” - з  математики, хімії, історії України , на робітничі професії – співбесіда.

       Баран О.М. – відповідального секретаря приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з Положенням про приймальну комісію і нормативними документами, які регламентують роботу  приймальної комісії.

 

Ухвалили:

 1. Приймальній комісії в своїй діяльності керуватися Правилами прийому на 2019р. та Положенням про приймальну комісію, іншими нормативними документами.

 

             Голова приймальної комісії                                             І.В.Тринів

 

             Відповідальний секретар

             приймальної комісії                                                          Т.С. Вергун