Відділення механізації сільського господарства

          Рогатинський державний аграрний коледж створений 20 червня 1956 р. Відділення механізації сільського господарства функціонує з 2001 року на базі професійно – технічного училища №35, яке  увійшло в структуру Рогатинського державного аграрного коледжу згідно із наказом Міністерства освіти України та Міністерства агропромислового комплексу України від 30 вересня 1997р. Відділення здійснює підготовку молодших спеціалістів із спеціальності 208 "Агроінженерія" (за ОПП "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва").

        На відділенні стаціонарно навчаються 170 студентів за рахунок державного бюджету. Вони є активними учасниками навчально-виховного процесу в коледжі, художньої самодіяльності, спортивних міроприємств та загальних виховних заходів. Більшість студентів поступають на навчання в коледж за цільовими направленнями Районних управлінь агропромислового комплексу. Тому випускники відділення механізації сільського господарства працевлаштовані після завершення навчання. Вони працюють на станціях технічного обслуговування, сільськогосподарських виробничих і переробних підприємствах, в ремонтних майстернях та фермерських підприємствах на різних посадах.

           На відділенні працюють досвідчені викладачі спеціальних дисциплін та майстри виробничого навчання, які мають великий педагогічний стаж та досвід практичної роботи по спеціальності.

   Пазюк Володимир Романович - завідувач відділенням механізації сільського господарства, спеціаліст вищої категорії , викладач-методист.

      До послуг студентів механічного відділення 12 лабораторій, 7 кабінетів спецдисциплін, 3 майстерні, машинотракторний парк, навчальне господарство, автотрактородром, майданчик практичного водіння легкового автомобіля, спортивні зали і майданчик із футбольним полем. Разом із дипломом молодшого спеціаліста про отримання  кваліфікації «Технік-механік сільськогосподарського виробництва» та атестатом про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтво з робітничої професії: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

  

                                                

                 Практичні заняття у лабораторії ТО і ремонту сільськогоподарськоської техніки проводить Чепіль Ю.С.    

 Велику увагу на відділенні приділють практичному навчанню, воно є обов’язковою і невід’ємною складовою процесу підготовки спеціалістів у навчальному закладі.

 Метою практичного навчання є:

 ·        оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії;

 ·        формування у них на базі одержаних у коледжі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;

 ·        виховання потреби оновлювати знання та їх творчо застосовувати у практичній діяльності.

       Практичне навчання студентів передбачає безперервність та послідовність його проведення при одержанні освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

                    

                      

            Цікаво проходять на відділенні тижні фахової циклової комісії загальнотехнічних дисциплін. В рамках якого проводяться різноманітні конкурси, цікаві зустрічі, олімпіади, виховні заходи. Під час проведення конкурсу «Кращий за професією» студенти мають можливість проявити себе, продемонструвати отримані практичні навички, набути корисного досвіду у виконанні виробничих завдань. За результатами роботи кращі студенти нагороджуються грамотами та цінними призами від дирекції коледжу.

Автотракторний полігон

 

Майстер виробничого навчання Мручок Я.В.

Кваліфікаційний екзамен по професії «Водій автотранспортних засобів"

    

 Кваліфікаційний екзамен по професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського господарства"

Сучасна техніка в умілих руках

       З метою забезпечення якісної підготовки сучасного спеціаліста коледж має укладені тристоронні договори  з передовими аграрними, переробними та ремонтно – транспортними підприємствами району, які є базами практики для студентів механічного відділення. Це МГПС «Росана», ПАТ «Рогатинавто», підприємство «HSBServiseCentre», ремонтне підприємство ТзОВ «Орзон», станція технічного обслуговування ТзОВ «Інтергарант», ТзОВ "Захід-Агро МХП" та інші.       

                                          

            Добре організована на відділенні виховна і спортивно-масова робота. Студенти відділення є активними учасниками і організаторами різноманітних виховних заходів, гуртків художньої самодіяльності, творчих колективів. Більшість учасників танцювального колективу коледжу «Юність Опілля», який носить звання «Народний художній колектив», саме студенти відділення механізації сільського господарства. Спортивні здобутки студентів та викладачів відділення щорічно відзначені грамотами та цінними призами. Вони достойно захищають честь відділення та коледжу на спортивних змаганнях різного рівня.  

              

                 

               

             

Невідємною складовою навчально-виховного процесу є робота в гуртках технічної творчості. Студенти відділення мають можливість розвивати свої творчі таланти і задуми, проектувати і створювати різноманітні сільськогосподарські знаряддя власної конструкції, машини і агрегати, ковані вироби та інші студентські роботи. 

 

Гурткову роботу проводить викладач Чепіль Ю.С.

Робоче місце коваля

Підставка для вазонків 

Підсвічник

Гойдалка

Поручні в навчальному корпусі

           Враховуючи інтенсивний розвиток машинобудівної галузі, особливої актуальності набуває педагогічна проблема підвищення якості підготовки спеціалістів машинобудівного профілю, зокрема вдосконалення конструкторської підготовки студентів механічних  коледжів та технікумів.

         Виходячи з цього, в Рогатинському державному аграрному коледжі велика увага зосереджена на формуванні в студентів творчого мислення та розвитку навичок у розв’язанні конструкторських задач комплексного характеру. Об’єктами  цих задач є механічні приводи машин та механізмів.

            Привод, що вміщує одноступінчастий редуктор і передачу гнучким зв’язком, є основною тематикою курсового проектування  по деталях машин з дисципліни «Технічна механіка».

            При проектуванні приводу студенти виконують кінематичні розрахунки, визначають сили, що діють на деталі і ланки складальних одиниць, виконують розрахунки виробів на міцність, вирішують питання,

пов’язані з вибором матеріалів і найбільш технологічних форм деталей, висвітлюють питання складання окремих складальних одиниць.

            Вони ознайомлюються з діючими стандартами  і нормами,  працюють з довідковою літературою і набувають навичок користування ними при виборі конструкцій і розмірів деталей, а також при виконанні робочої конструкторської документації: пояснюючої записки, складальних і робочих креслень, в тому числі і з використанням графічних комп’ютерних програм.

            Знання та досвід, отримані студентами  при виконанні цього проекту, є базою для виконання наступних курсових проектів зі спеціальних дисциплін та дипломного проектування.

            Разом з тим, робота над курсовим проектом по деталях машин готує студентів до вирішення  більш складних завдань загальнотехнічного плану, з якими майбутній механік зустрінеться в своїй практичній діяльності після закінчення навчального закладу.

Важливу увагу в роботі з молоддю приділяють наші педагоги національно-патріотичному вихованню. Ми готуємо справжніх патріотів України, які під час буремних подій в країні не стоять осторонь, а приймають активні дії. Наші випускники сьогодні захищають Україну в зоні АТО, воюють за її незалежність.

Наші випускники Сергій Король та Задоріжний Ярослав в зоні АТО

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців, випускники відділення можуть працювати на виробництві на посадах технічних працівників і керівників середньої ланки агропромислових, ремонтних, переробних, автотранспортних, сервісних підприємств, станцій технічного обслуговування різних форм власності і підпорядкування або продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації. Щорічно приблизно третина випускників відділення поступають на навчання у Львівський національний аграрний університет, Бережанський агротехнічний інститут,Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ) та інші ВНЗ. Це свідчить про високий рівень знань, які отримують студенти відділення механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу. Ми гордимося своїми випускниками.

У коледжі постійно працює приймальна комісія, яка приймає від випускників дев’ятих класів загальноосвітніх шкіл попередні заяви про вступ на всі спеціальності і робітничі професії, у тому числі і на спеціальність 208 "Агроінженерія" (за ОПП "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва").

 

                                                       2017-2018 н.р.

 

Практичне навчання учнів і студентів відділень ПТО і механізації сільського господарства

Практичне навчання – це не тільки навчальний, але й виробничий процес, який відбувається паралельно з теоретичними заняттями. Воно забезпечує учням та студентам більш усвідомлене оволодіння практичними уміннями та навичками.

Учні та студенти Рогатинського державного аграрного коледжу на практичних заняттях не тільки оволодівають основами професійної майстерності, але й одночасно беруть участь у продуктивній праці і виступають в деякій мірі як творці матеріальних цінностей.

З метою засвоєння теоретичних знань та практичних вмінь у відділеннях професійно-технічної освіти та механізації сільського господарства проводиться практична підготовка згідно вимог державних стандартів на підготовку фахівців та навчальних планів.

Виробниче навчання по професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» і навчальна практика з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» проводиться на базі коледжу у машино-тракторному парку. Студенти групи М-21 під керівництвом викладачів Пазюка І. В., Дмитріва А. В. та майстра виробничого навчання Лисого Я.Л. вивчають прийоми і послідовність розмітки деталей, а також прийоми і технології ручного дугового зварювання змінним струмом.

      

      

Студенти групи М-32 і учні групи Тр-21 під керівництвом майстрів виробничого навчання Мручка Я. В. і Вергуна Б. В. проводили ремонтні роботи трактора МТЗ-80, а саме роз’єднували трактор для ремонту двигуна та проводили його демонтаж.

       

       

Капітальний ремонт двигуна навчального трактора МТЗ-80 проводиться безпосередньо на базі практики, а саме в ремонтній майстерні ТзОВ «Орзон», з яким коледж має договір про співпрацю. У проведенні ремонтних робіт приймають участь студенти і учні коледжу, які під керівництвом досвідчених майстрів проходять виробниче навчання та навчальну практику на виробництві. База практики оснащена усім необхідним обладнанням,  верстатами і інструментами для виконання ремонтних робіт.

     

     

     

Навчальний заклад забезпечений необхідною матеріально-технічною базою і матеріалами для проведення практичного навчання студентів і учнів. Вони можуть осягнути і виробити усі необхідні професійні практичні навички та вміння.

                                                         Підготовка майбутніх механіків

Для того щоб стати справжнім механіком недостатньо знати лише теорію, а потрібно здобути практичні навички з ремонту та обслуговування транспортних засобів. Наш старенький навчальний «Москвич» через свій поважний вік уже давно потребує капітального ремонту. Не одне покоління студентів і учнів пройшло на ньому добру школу підготовки водіїв, а сьогодні безжальна корозія погризла боки ветерана, просіли ресори і важко працює двигун. Але наші майстри, викладачі та студенти вирішили оживити його і за підтримки директора провести ремонт машини власними силами. Роботи вже розпочаті, а кінцевий результат покаже чого варті механіки. 

Творчий підхід  до виконання завдань навчальної практики

     На навчальній практиці з дисципліни «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів» студенти відділення механізації сільського господарства виконують різноманітні завдання, такі як: розмітка, різання металу, гнуття, правка, зварювання, художня ковка, захист від корозії. Усі ці операції поєднали студенти при виготовленні стаціонарної велопарковки біля центрального корпусу коледжу. До завдання підійшли творчо, з душею і відмінно виконали завдання, адже робили для себе. Тепер вона стала окрасою нашої території і не лише виконує своє пряме призначення, а й стала місцем для проведення фотосесій наших креативних студентів.

 

Покращення матеріально-технічної бази відділення механізації сільського господарства

     Велику увагу в коледжі приділяють стану навчальних кабінетів і лабораторій, їх оснащенню. Нещодавно завершився капітальний ремонт кабінету «Електрообладнання та засоби автоматизації, гідропривід с/г техніки», який проводився силами наших студентів під керівництвом викладача Чепіля Ю.С.

    У кабінеті відремонтовано стіни, підлогу, прилади опалення, встановлено сучасні енергоощадні вікна, замінено класну дошку та виконано багато оздоблювальних робіт. Необхідні матеріали для ремонту надав директор коледжу Тринів І.В. На завершальній стадії капітальний ремонт в кабінеті сільськогосподарських машин, завідувач Іванческу О.І.  

  

 

Перевірка практичних навиків і вмінь майбутніх механіків

    Одним з видів поточного контролю є перевірка практичних навиків і вмінь студентів із спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін. Минулого тижня така перевірка була проведена згідно розробленого графіку на відділенні механізації сільського господарства у групах другого курсу М-21 і М-22 з дисциплін: «Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів», «Основи теплотехніки і гідравліки», «Технічна механіка».

  

       Комісія під керівництвом заступника директора з практичної підготовки Мельниченка П. С. та членів комісії: завідувача відділенням механізації сільського господарства Пазюка В. Р. та викладачів спеціальних дисциплін – Пазюка І. В., Іванческу О. І., Замкового С. І., майстра виробничого навчання Лисого Я. Л. високо оцінила практичні навики та вміння наших студентів, які добре підготувались теоретично і показали хороші результати.

  

       Сьогодні випускники відділення механізації сільського господарства є затребувані на виробництві, їх можна зустріти практично у всіх станціях технічного обслуговування Рогатинського району, у різних виробничих агропідприємствах та автозаправочних станціях нашої та сусідніх областей. Багато випускників здобули повну вищу технічну освіту у Львівському національному аграрному університеті, Бережанському агротехнічному інституті НУБіП та працевлаштувались за кордоном. У нас прекрасні студенти, добрі викладачі і найкращий коледж.

Підвищення якості підготовки фахівців в агарних коледжах і технікумах

7-8 грудня 2017 року в м. Київ на базі державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів«АГРООСВІТА» відбувся семінар в рамках спільного українсько-німецького проекту«Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України». Проект діє за підтримки Федерального міністерства продовольства та сільського господарства на підставі рішення Німецького Бундестагу, Міністерства аграрної політики та продовольства України і Міністерства освіти і науки України.

  

                        Мета проведення семінару:

 • Обмін досвідом з актуальних питань організації професійної підготовки в аграрних коледжах України та визначення потреби в змінах з метою наближення рівня підготовки майбутніх фахівців до нагальних потреб галузі.
 • Висвітлення результатів проведеного обстеження/опитування викладачів та студентів коледжів у рамках проведення базового дослідження.
 • Висвітлення мети та головних напрямів реалізації білатеральних коопераційних проектів для модернізації системи фахової підготовки в аграрних коледжах України.
 • Окреслення та обговорення конкретних заходів з реалізації проекту в 2018-2019 роках.
 • Роз'яснення та обговорення процесів щодо імплементації проекту (придбання матеріально-технічних засобів навчання, тренінги, проходження українськими студентами виробничих практик в аграрних підприємствах Німеччини, підвищення кваліфікації викладачів тощо).

         Учасниками семінару були керівники та провідні фахівці ДУ «НМЦ «Агроосвіта», представники українських міністерств та аграрних навчальних закладів, представники роботодавців українських підприємств, представники та експерти проекту, представники німецького посольства й інших білатеральних коопераційних проектів в аграрному секторі України (ADT PROJEKT, ADFZ, GFA Consulting Group, Університет економіки і навколишнього середовища Нюртінґен-Ґайслінґен). Від аграрних коледжів Івано-Франківської областіприймав участь у семінарі член робочої групи з розробки навчальних планів та програм спеціальності 208 «Агроінженерія» завідувач відділенням механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу Пазюк В.Р. 

  

        Німецькі фахівці ознайомили учасників заходу з результатами попередньо проведеного у навчальних закладах різних регіонів України опитування викладачів та студентів щодо стану професійної підготовки в аграрних коледжах України. Крім того, вони обговорили план діяльності на 2018-2019 рік і напрями реалізації проекту.

  

 Захист звітної документації виробничої практики

Практичне навчання – один із найважливіших етапів у формуванні фахівця, майбутнього спеціаліста своєї справи – техніка-механіка сільськогосподарського виробництва.

    14 грудня відбувся плановий захист звітної документації виробничої технологічної практики студентами груп М-41 та М-42 відділення механізації сільського господарства. Виробничу практику студенти проходили протягом півтора місяця у різноманітних аграрних виробничих підприємствах, станціях технічного обслуговування, фермерських господарствах різних форм власності та підпорядкування з якими коледж має угоди про співпрацю. Студенти розповіли про організаційну структуру підприємств, економічні показники розвитку, наявний склад машинно-тракторного парку, об’єктів технічного сервісу та ремонту. Найбільш цікавим був досвід студентів групи М-41, який вони представили у презентаціях, відеофільмах, фотографіях і розповідях про виконання різних видів робіт під час виробничої практики навіть таких де застосовуються сучасні комп’ютерні навігаційні системи, наладку яких вони виконували самостійно.

   

      Комісія в складі директора коледжу Триніва І. В., заступників директора Вільчика В.О., Мельниченка П.С., завідувача відділенням механізації сільського господарства Пазюка В.Р., та керівників практики Пазюка І.В та Чепіля Ю.С. високо оцінила результати проходження практики та відмітила високий рівень представлених матеріалів студентів групи М-41 Луціва Богдана, Бухвака Назара, Осадци Богдана, Дзюби Віктора, Квасінського Андрія, Ліщинського Ростислава, Нагловського Ярослава, Попика Василя та Кучкудана Володимира.

  

 Європейські стандарти в аграрній освіті

                 12-14 лютого 2018 року на базі ДУ НМЦ «Агроосвіта» пройшов семінар «Дидактика та методика викладання у фаховій освіті», що відбувся в рамках реалізації спільного українсько-німецького проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України»

        В роботі семінару взяли участь представники Глухівського, Липковатівського, Іллінецького, Мирогощанського, Хорольського, Борщівського, Немішаївського, Бердянського коледжів та Науково-методичного центру «Агроосвіта». Рогатинський державний аграрний коледж представляв завідувач відділенням механізації сільського господарства Пазюк Володимир Романович. 

  

              Учасники семінару обговорювали стан та тенденції розвитку сільського господарства України, аналізували систему агарної освіти в коледжах України та агарних школах європейських країн, оцінювали власні стилі викладання та ділилися досвідом із іншими, визначали напрямки покращення системи фахової агарної освіти в цілому.

  

            Лектор курсів, доктор Керстін Ваквітц провела для присутніх тренінги щодо нових підходів до формування компетентностей наших педагогів та розробки нових стандартів фахової освіти.

            Викладачі-аграрії виконували різноманітні завдання: розроблення схем дій для вирішення виробничих професійних завдань в різних галузях, планування подання навчального матеріалу методом «навчання в дії».

             Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати від керівників проекту.

 

СУЧАСНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПІДРУЧНИК

   Вийшов з друку сучасний навчальний кольоровий підручник з дисципліни «Машини і обладнання для тваринництва» для студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» за освітньо-професійною програмою «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва».

     Підручник виданий Національним університетом біоресурсів і природокористування України. Він створений завдяки творчій співпраці викладачів аграрних коледжів України з кафедрою «Механізації тваринництва» НУБіП, завідувач кафедри Хмельовський Василь Степанович. В складі авторського колективу по створенню сучасного навчального підручника працювали викладачі Рогатинського державного аграрного коледжу Веркалець Роман Васильович, Пазюк Ігор Володимирович та завідувач відділенням механізації сільського господарства Пазюк Володимир Романович.

         Вітаємо наших викладачів із значним професійним доробком!

 

 

Засідання робочої групи «Агроінженерія» в м. Києві

          26–27 квітня на базі НМЦ “Агроосвіта” в рамках реалізації німецько-українського проекту “Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України” відбулося засідання робочої групи з питань удосконалення підготовки фахівців із спеціальності 208 “Агроінженерія” (за ОПП “Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ”).

         У засіданні взяли участь іноземні експерти, викладачі Глухівського агротехнічного інституту ім. С.А. Ковпака Сумського НАУ, Мирогощанського аграрного коледжу, Борщівського агротехнічного коледжу, Рогатинського державного аграрного коледжу, Житомирського агротехнічного коледжу, працівники НМЦ “Агроосвіта” та представники виробництва.

  

         Рогатинський державний аграрний коледж представляв голова циклової комісії загальнотехнічних дисциплін  Юрій Степанович Чепіль.

    Під час засідання відбулась жвава дискусія щодо змісту підготовки майбутніх техніків-механіків сільськогосподарського виробництва.

         Учасники робочої групи обговорили такі актуальні питання: вимоги виробництва до випускників технікумів і коледжів; удосконалення стандарту підготовки фахівців; можливості коледжів і підприємств для посилення практичної підготовки студентів та ефективності її проведення; удосконалення методичного забезпечення освітнього процесу; тематику підвищення кваліфікації викладачів.

         За підсумками роботи було сформульовано пропозиції щодо вдосконалення орієнтовного навчального плану зі спеціальності та прийнято рішення провести підвищення кваліфікації викладачів на тему “Експлуатація та обслуговування тракторів” до кінця 2018 року.

            Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати від керівників проекту.

 

Профорієнтаційний захід «Майстерня професій»

    5 червня на базі Рогатинської гімназії ім. Володимира Великого за ініціативи Рогатинської районної філії обласного центру зайнятості було проведено профорієнтаційний захід «Майстерня професій».

   Учні різного віку загальноосвітніх шкіл міста Рогатин мали можливість познайомитися з різноманітними та цікавими професіями, пізнати основні професійні навики та апробувати їх. 

  Студенти спільно з викладачами та майстрами виробничого навчання зуміли зацікавити школярів, продемонстрували свої знання та вміння, із захопленням розповіли про обрану професію і навчальний заклад.

   Учні зацікавлено спостерігали за діями студентів, брали активну участь у різноманітних профорієнтаційних завданнях, отримали детальну інформацію стосовно певного виду діяльності.

 

Державна кваліфікаційна атестація студентів відділення механізації сільського господарства

     15 червня студенти відділення механізації сільського господарства групи М-31 та М-32 складали державну кваліфікаційну атестацію у формі комплексного екзамену для отримання робітничої професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1».

      До складу екзаменаційної комісії входили: голова комісії – завідувач сектору реєстрації сільськогосподарської техніки Держпродспроживслужби в Івано-Франківській службі М.С.Перепічка ; члени комісії – начальник відділу агропромислового розвитку Галицької районної державної адміністрації В.І.Бакалярчик, керівник Івано-Франківського навчально-курсового комбінату Б.М.Ковальчук, завідувач відділення механізації сільського господарства В.Р.Пазюк.

   Студенти продемонстрували високий рівень оволодіння теоретичними знаннями та навиками їзди на сільськогосподарській техніці.

  

      Директор коледжу І.В.Тринів урочисто привітав з успішною здачею екзамену та вручив студентам посвідчення «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1».

  

  

 

Захист дипломних проектів студентів ІV курсу відділення механізації сільського господарства

        З 18 по 20 червня згідно графіку відбувся захист дипломних проектів студентів випускних груп відділення механізації сільського господарства, які здобували кваліфікацію «Технік-механік сільськогосподарського виробництва.

       Державна екзаменаційна комісія заслухала доповіді студентів, розглянула запропоновані дипломні проекти, які складалися з пояснювальної записки та графічних матеріалів.

       У складі державної екзаменаційної комісії: голова ДЕК – Третяк І.С. директор фермерського господарства "АГРО-СТАНДАРТ"; заступник голови ДЕК – Тринів І.В. директор коледжу; члени ДЕК – Пазюк В.Р. завідувач відділення механізації сільського господарства, викладачі спецдисциплін Цегельнюк Г.А., Дмитрів А.В., Іванческу О.І., Косьмина Б.Є., Чепіль Ю.С., Леськів І.Б.; секретар ДЕК – Паламар С.С. секретар відділення.

  

    Дипломне проектування проводилося з дисциплін «Технічний сервіс в АПК» та «Експлуатація машин і обладнання». Тематика дипломних проектів розроблена відповідно до навчальних програм дисциплін та потреб виробничих сільськогосподарських та ремонтно-обслуговуючих підприємств, у яких студенти відділення механізації сільського господарства проходять виробничу переддипломну практику,  розглянута і погоджена на цикловій комісії та затверджена директором коледжу.

       Випускники показали добрі знання та набуті практичні навички за весь період навчання у коледжі. Члени ДЕК відмітили ґрунтовну підготовку та високий рівень знань студентів випускних груп, а саме: Маськович О.З., Рябокінь О.П., Копиця О.В., Кучкудан В.В., Ліщинський Р.С., Кізима В.М.

  

 

2018-2019 навчальний рік

    Засідання навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 208 “Агроінженерія”

      31 жовтня - 1 листопада у м. Кропивницький, на базі місцевого коледжу механізації сільського господарства відбулося засідання навчально-методичної комісії аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 208 “Агроінженерія”.

      Учасники засідання визначили, що професійна компетенція майбутнього фахівця охоплює знання, вміння і навички, це його здатність і готовність працювати самостійно при вирішенні виробничих завдань під час експлуатації та ремонту сільськогосподарської техніки і обладнання для досягнення оптимальних результатів у своїй роботі.


     Від Рогатинського державного коледжу в роботі комісії приймав участь завідувач відділення механізації сільського господарства Пазюк В.Р. Він виступив з доповіддю на тему: "Досвід роботи циклової комісії технічних дисциплін з питань: Внесення змін і доповнень у тестові завдання для незалежного заміру знань та методики створення електронних підручників із навчальних дисциплін" 

       Володимир Романович мав чудову нагоду відвідати  компанію «Ельворті», яка є провідним підприємством сільськогосподарського машинобудування України та отримати цікаву екскурсію до Інституту сільського господарства Степу НААН України.

  

  

Навчальна практика майбутніх агроінженерів

      З 31 по 2 листопада студенти відділення механізації сільського господарства груп М-31,М-32 та М-41 під керівництвом викладачів спецдисциплін Чепіля Ю.С., Іванческу О.І, Цегельнюк Г.А. проходили навчальну практику у ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ".

     В ході практики студенти освоїли і закріпили практичні навички регулювання кукурудзозбиральних комбайнів в полі, проводили обмолот кукурудзи на зерно, вивантажування та обслуговування техніки. Мали змогу побувати за кермом сучасної сільськогосподарської техніки John Deere.

  

   

  

  

      Висловлюємо подяку за співпрацю керівництву "АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ".

 

Практичний семінар «Складання освiтньо-професiйної програми пiдготовки молодшого спецiалiста»

     В рамках реалiзації нiмецько-українського проекту «Сприяння розвитку професiйної освiти в аграрних коледжах України» протягом 18-27 лютого проходив  практичний семiнар «Складання освiтньо-професiйної програми пiдготовки молодшого спецiалiста» та складання «Програми виробничої практики».

      Від аграрних коледжів Івано-Франківської області приймав участь у семінарі член робочої групи з розробки навчальних планів та програм спеціальності 208 «Агроінженерія» завідувач відділенням механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу Пазюк В.Р. 

      Учасники семінару активно дискутували питання вимог до звіту по проходженню виробничої практики, його структури та критеріїв оцінювання практики та вимог до квалiфiкацiйної характеристики технiка-механіка сільськогосподарського виробництва. Крім того також обговорювали питання переліку споріднених спеціальностей на основі яких може проводитись прийом студентів та підходи до створення стандарту освіти за принципом таксономії.

        Наприкінці семінару учасники отримали сертифікати від керівників проекту.

   

 

Навчальна практика майбутніх фахівців спеціальності «Агроінженерія»

      На відділенні механізації сільського господарства студенти ІІ курсу спеціальності 208 «Агроінженерія» проходять навчальну практику з дисципліни «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів».

      Під керівництвом викладачів спецдисциплін Пазюка І.В., Чепіля Ю.С. та майстра виробничого навчання Лисого Л.Я. студенти відпрацьовували основні операції вільного кування та термічної обробки сталі.

   

   

          Навчальна практика є першою сходинкою формування кваліфікованого фахівця.

 

Навчальна практика на базі підприємства «Рогатин-Авто»

      З метою кращого засвоєння теоретичного матеріалу з будови тракторів та автомобілів, проведення технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки студенти проходять навчальну практику на підприємствах Івано-Франківської області.

     Під керівництвом викладачів спецдисциплін Косьмина Б.Є. та Леськів І.Б., групи М-31 та М-32 проходили  навчальну практику на підприємстві «Рогатин-Авто». Студенти ознайомилися з технологією відновлення колінчастих валів, блоків циліндрів та інших деталей ДВЗ, а також спостерігали та приймали участь у складанні двигуна в моторному цеху.

 

  

                           

 

Німецько-український проект “Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України” 

     З 11 по 13 березня 2019 року на базі НМЦ «Агроосвіта» проходив німецько-український проект “Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України”.

     Від аграрних коледжів Івано-Франківської області приймав участь у засіданні член робочої групи з розробки навчальних планів та програм спеціальності 208 «Агроінженерія» викладач спецдисциплін Рогатинського державного аграрного коледжу Іванческу О.І. 

    11-12 березня 2019 року консультант, доктор Н.Бляйштайнер проводив практичний семінар на тему: «Обробіток грунту та посів» (сучасні технології), де розглядалися важливі питання з організації фахової практичної підготовки із залученням приватної ініціативи (підприємств).

      12-13 березня відбулося засідання робочої групи з питань удосконалення підготовки фахівців із спеціальності 208 “Агроінженерія” (за ОПП “Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ”).

     За підсумками роботи було сформульовано пропозиції щодо вдосконалення орієнтовного навчального плану зі спеціальності та прийнято рішення провести практичний семінар «Сучасна сільськогосподарська техніка» в рамках проведення Днів поля в червні 2019 року.

  

                                   

 

Навчальна практика на базі підприємства "Орзон"

      З метою кращого засвоєння теоретичного матеріалу з дисципліни «Технічний сервіс в АПК», 17 березня 2019 року під керівництвом викладача спецдисциплін Космини Б.Є., студенти групи М-32 відвідали фірму «Орзон» для проходження навчальної практики.

   Під час навчальної практики майбутні фахівці ознайомилися з діагностуванням паливної апаратури, електрообладнання автомобілів і тракторів.

  

  

 

Навчальна практика студентів ІІІ курсу відділення механізації сільського господарства

       Навчальна практика студентів є обов'язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації, яка також  проводиться на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господарства.

       З метою поглиблення і закріплення теоретичного матеріалу, формування вмінь і навичок, застосування їх безпосередньо на виробництві, студенти груп М-31, М-32 під керівництвом викладачів спецдисциплін Леськіва І.Б. і Пазюка І.В. мали можливість побувати на ремонтному  підприємстві «Орзон».  Під час навчальної практики майбутні фахівці ознайомилися з ремонтом та регулюванням паливної апаратури дизельних двигунів.

  

  

   

  

     А на підприємстві «Рогатинавто» студенти в слюсарно-механічному відділенні побачили технологічний процес відновлення колінчастих валів та гільз циліндрів двигунів внутрішнього згоряння.

 

Регіональна олімпіада з «Агроінженерії»

     4 квітні 2019 року на базі факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету проводилася регіональна олімпіада з «Агроінженерії» серед студентів випускних курсів коледжів і вищих професійно-технічних училищ ОС «Молодший спеціаліст». Олімпіада відбувалася за фінансової та організаційної підтримки Continental Farmers Group/МРІЯ.

         В олімпіаді прийняли участь 6 коледжів  західного регіону України Вінницької, Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Рівненської областей та 2 вищих професійно-технічні училища, які здійснюють підготовку ОС «Молодший спеціаліст» спеціальності 208 «Агроінженерія».

         Кожна команда налічувала 5 учасників, команду Рогатинського державного аграрного коледжу представляли студенти ІV курсу відділення механізації сільського господарства Макуша Андрій, Залевський Андрій, Загвоцький Богдан, Федунишин Сергій, Твердий Петро, представники коледжу  - завідувач відділення механізації сільського господарства Пазюк В.Р. та викладач спецдисциплін Дмитрів А.В.

          Олімпіада проходила у формі 2 етапів:

          І етап – практична частина, яка складалася з 6 практичних завдань: 

 • Регулювання сівалок ELVORTI VESTA 8 profi, на норму висіву;
 • Підібрати електрод, вибрати режим і виконати зварне з’єднання за допомогою зварювального апарату інверторного типу «Дніпро-М» ММА-250;
 • Визначити спрацювання та оцінити ступінь зношення гільзи циліндрів вала ДВЗ;
 • Визначити спрацювання та оцінити ступінь зношення шийки колінчастого вала ДВЗ;
 • Визначити несправності автотракторного генератора за допомогою цифрового мульмиметра;
 • Практична їзда на тракторі John Deere 6630.

  

                                         

       ІІ етап – теоретична частина, ситуаційне вирішення в системі «Moodle» агротехнічних задач, пов’язаних з конструкцією і використанням нових марок машин виробництва ELVORTI.

 

     Команда Рогатинського державного аграрного коледжу виборола почесне ІІІ місце серед 8 команд. Декан факультету механіки та енергетики Ковалишин С.Й. вручив нагороду команді та грошову премію у сумі 1000 грн. та запросив на навчання у Львівський національний аграрний університет, а також подяки для представників та дирекції навчального закладу.

 

   Висловлюємо щиру подяку депутату Івано-Франківської обласної ради, директору коледжу, заслуженому працівнику сільського господарства України Триніву І.В. за сприяння у підготовці та участі команди у регіональній олімпіаді.

 Вітаємо наших переможців!!!

 

 

ДПА у формі ЗНО з української мови

 

      23 травня 2019 року студенти та учні коледжу складають державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного тестування з української мови. Два роки тривала напружена підготовка до цього надзвичайно серйозного випробування в житті наших студентів. Особливо напруженою вона була в останні місяці, коли в коледжі проходили внутрішні тренувальні атестації.

       Студенти відділення механізації сільського господарства разом із своїми викладачами та наставниками вирушили до пункту проходження ЗНО з української мови та літератури - Рогатинський ліцей №1. Явка стовідсоткова, документи в руках, настрій у всіх бойовий.

 

  

Бажаємо успішної здачі, ми у вас віримо!

 

МХП – надійна платформа для професійної самореалізації студентів коледжу

       08 жовтня 2019 року відбулася зустріч студентів випускних груп механічного відділення з  Готрою Марією Романівною, старшим фахівцем з пошуку та підбору персоналу  агропромислового комплексу МХП ( ПАТ «Миронівський хлібопродукт»).

  

 

       Марія Романівна проінформувала присутніх про перспективи отримання практичного досвіду безпосередньо на виробництві та робочих місць в подальшому.

    Пані Марія розповіла студентам про підприємство, мережу агропромислових комплексів по всій Україні, основні їх напрямки роботи. Ознайомила з умовами проходження практик, стажувань та працевлаштування. Запросила вихованців коледжу на ознайомчі екскурсії підприємствами навколишніх областей, на стажування та подальше працевлаштування.

  

      У формі діалогу випускники мали можливість отримати більше детальну інформацію про виробництво, умови праці, графік робочого дня і т.д.

  

Тренінг "Працевлаштування студентів після навчання у коледжі"

      16 жовтня  2019 року на відділенні механізації сільського господарства було проведено тренінг щодо працевлаштування студентів після закінчення навчання у коледжі. Провела тренінг профконсультант Рогатинської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Оксана Галуга.

     Оксана Миронівна ознайомила студентів з умовами та процедурою працевлаштування, шляхами пошуку вакансій, написання резюме / відеорезюме та необхідних документів. Повідомила про вільні вакансії з спеціальності «Агроінженерія» у Рогатинському районі.

  

   Студенти почерпнули для себе багато корисної і потрібної інформації у плануванні майбутнього працевлаштування.

 

 

Навчальна практика студентів IV курсів відділення механізації сільського господарства

     18 жовтня 2019 року відбулася навчальна практика в студентів групи М-42 з дисципліни «Ремонт машин і обладнання» під керівництвом викладачів Гамкало В.Р. і Леськіва І.Б. на ремонтному підприємстві фірми «Орзон».

    Під час навчальної практики студенти мали можливість виконувати деякі технологічні операції з ремонту двигуна Д-65 трактора ЮМЗ.
  
     Студенти закріпили свої теоретичні знання з будови двигуна та вдосконалили навички  виконання слюсарно-механічних робіт.
  

 

 

Навчальна практика на базі Пуків Агро

   4 листопада 2019 року на базі навчального господарства Пуків Агро, під керівництвом викладачів спецдисциплін  Чепіля Ю.С. та Іванческу О.І. студенти ІІІ курсу відділення механізації сільського господарства проходили навчальну практику.

     Під час практики студенти ознайомилися з технологічним процесом збирання кукурудзи на зерно з використанням сучасної сільськогосподарської техніки ( комбайн John Deer), вивантаження обмолоченої кукурудзи в транспортні засоби та вивезення її до пунктів призначення.

   

Навчальна практика в лабораторії «Тракторів і автомобілів»

       Протягом цього тижня студенти  груп  М-31, М-32 під керівництвом викладачів Леськіва І.Б. та Дмитріва Б.В проходили навчальну практику в лабораторії «Тракторів і автомобілів» і виконували завдання типової програми навчальної практики з даної дисципліни.

    Самостійно розбираючи вузли і агрегати, студенти вивчали розміщення, будову, принцип дії, взаємодію і злагоджену роботу деталей механізмів та систем.

     

   В ході розбирання студенти закріпили набуті знання в процесі теоретичного навчання, набули нових вмінь і навичок розбирання, складання вузлів, агрегатів з дотриманням певної послідовності і технічних умов, користування різними слюсарними інструментами, виконання регулювальних операцій.

   

 

Навчальна практика на підприємстві МХП

     20 листопада 2019 року за сприянням директора коледжу Триніва І.В., під керівництвом викладачів спецдисциплін Космини Б.Є.,  Гамкало В.Р. студенти групи М-32 відділення механізації сільського господарства проходили навчальну практику з дисципліни «Технічний сервіс в АПК» на підприємстві МХП с. Білий Камінь Золочівського району.

       В ході практики ознайомилися з матеріально-технічною базою підприємства, зокрема комп’ютерним центром керування модулями, які контролюють дистанційно роботу техніки, виконання різних сільськогосподарських робіт. Мали можливість побувати на ремонтній майстерні, де проводиться технічне обслуговування тракторів, автомобілів та іншої сільськогосподарської техніки.
  
  
 
      Оглянули та ознайомилися з ремонтною базою даного модуля, в якій здійснюють ремонт двигунів, коробок передач, мостів; шиномонтажним відділенням, поспостерігали бортування коліс для тракторів та с/г техніки з великим діаметром тиску.
 
      Дирекція, викладачі та студенти висловлюють подяку працівникам підприємства МХП Готрі М.Р., Тогану А.І.

 

Навчальна практика механіків третього курсу

         Згідно графіку навчальної програми цього місяця пройшла навчальна практика з дисципліни «С\Г машини» в групі М-31 та «Трактори і автомобілі» в групі М-32.

          Виконуючи завдання НП з дисципліни с\г машини з теми «Підготовка МТА до роботи», студенти групи М-31 під керівництвом викладачів Іванческу О.І., Чепіль Ю.С., в лабораторії «Технічного обслуговування» виконували операції щозміного технічного догляду за трактором МТЗ-82. Після чого здійснили запуск  пускового і основного двигуна трактора.

  

         А в лабораторії «Трактори і автомобілі» під керівництвом викладачів Леськіва І.Б.  і Дмитріва Б.В., студенти групи М-32 вивчали будову системи пуску двигуна. Після складання електричного стартера і встановлення його на двигун автомобіля ІЖ-2125,  перевіри його роботу, запустивши двигун автомобіля.

  

         Під час практики студенти закріпили набуті теоретичні знання, удосконалили свої навики.

  Майстер-клас «Успішні кроки до повноцінного використання інтерактивної дошки»

      В епоху інформаційного суспільства, важливого значення набуває впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Для успішного соціального розвитку суспільства заклади освіти мають готувати висококваліфікованих фахівців, які відповідатимуть вимогам інформаційного суспільства, будуть конкурентоспроможними на сучасному ринку праці, ефективно діятимуть у професійному і соціальному середовищах та будуть здатні навчатися протягом життя. Для підготовки таких спеціалістів у навчальному процесі необхідно застосовувати інтерактивні технології, які на сучасному етапі стають новим освітнім стандартом.

      Могутнім технічним засобом і втіленням новітнього засобу мультимедійних технологій є інтерактивний програмно-технологічний навчальний комплекс на основі SMART Board.

      2020 року за ініціативи директора коледжу Триніва І.В. було придбано інтерактивні дошки для вдосконалення освітнього процесу. 21 лютого 2020 року завідувач відділення механізації сільського господарства Пазюк В.Р. організував майстер-клас « Успішні кроки повноцінного використання інтерактивної дошки». Володимир Романович ознайомив присутніх із можливостями інтерактивної дошки, особливостями її застосування в навчально-виховному процесі.

   

 Перспектива навчання у вищому навчальному закладі

     Продовжувати  навчання у вищих навчальних закладах це хороша перспектива для професійного зростання наших студентів.

    На відділенні механізації сільського господарства РДАКу відбулася зустріч студентів випускних груп із науково-педагогічними працівниками ВП НУБіП України Бережанського агротехнічного інституту кафедри машиновикористання та технологій в сільському господарстві Диня В.І. та Фльонца О.В. 

    Завідувач кафедри машиновикористання та технології в с.г. Диня В.І. розповів випускникам про умови вступу на скорочений термін навчання ОС «Бакалавр», безпосередньо навчання, проживання та можливості подальшого працевлаштування. Координатор з міжнародних програм Фльонц О.В. ознайомив з програмою стажування за кордоном та з програмою подвійного диплому у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут».

  

 

Міжнародний проєкт FABU

   2-5 листопада 2020 року відбувся практичний семінар «Процеси заготівлі сіна та силосу з налаштуванням та обслуговуванням жаток» для викладачів коледжів зі спеціальності 208 «Агроінженерія» у рамках українсько-німецького проекту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України».

  

    Від Рогатинського державного аграрного коледжу участь у семінарі прийняли викладачі відділення механізації сільського господарства Чепіль Ю.С., Цегельнюк Г.А., Дмитрів А.В., Іванческу О.І.

 Німецькі експерти організували онлайн екскурсію в музей історії техніки фірми Claas, де викладачі отримали додаткові знання про історію розвитку сільськогосподарської техніки Німеччини.

Пізнавальною та корисною була екскурсія до фермерського господарства на півдні Німеччини, де учасники семінару вивчали новітні технології збирання кормових культур, сучасну кормозбиральну техніку, ознайомились із технологіями автоматизованої роздачі кормів та їх змішування, системою прибирання гною, роботами для доїння корів, роботою біо-газової установки та іншою технікою.

Німецькі експерти - фахівці товариства з управління проєктами та процесами в аграрній економіці Бернд Хенн та Роберт Грімм обговорили питання заготівлі трав’яного силосу за допомогою візка-підбирача, ознайомили учасників заходу з типами та технічними характеристиками косарок різних виробників, звернули увагу на особливості їх налаштування й обслуговування.

На практичних заняттях викладачі вивчали плющилки, дискові та барабанні косарки задньої та фронтальної навіски, переваги та недоліки косарок фірми CORTO й CLAAS.

Практичні занняття семінару проводились на демонстраційних майданчиках заводу CLAAS (Німеччина) з налаштуванням техніки, коментарями та традиційно активним обговоренням.

 Висловлюємо щиру вдячність усім організаторам та учасникам практичного семінару, який, на думку викладачів, пройшов успішно.

 Участь студентів відділення механізації сільського господарства у радіодиктанті 2020

     Сьогодні студенти відділення механізації сільського господарства взяли участь у проведенні всеукраїнського радіодиктанту. Викладач української мови та літератури водночас  куратор групи М-11 Галина Пазюк вміло організувала його проведення за допомогою інтерактивної дошки з вмонтованим мультимедійним комплексом.

    Чудові емоції отримали студенти від написання диктанту та мають можливість перевірити свої знання з української мови - найкращої мови у світі. 

  

 Впровадження інноваційних технологій в освітній процес на відділенні

   З 9 по 13 листопада 2020 року Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти проводить Підвищення кваліфікації завідувачів відділень закладів фахової передвищої освіти «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес на відділенні».  Під час його проведення свою кваліфікацію підвищують понад сто п'ятдесят завідувачів відділенням з усіх областей України. Засідання проводилось онлайн на платформі ZOOM.

   Спікером курсів від Рогатинського державного аграрного коледжу був завідувач відділенням механізації Пазюк Володимир Романович. Який виступив з доповіддю на тему: " Організація роботи завідувача відділення з використанням комп’ютерних технологій (з досвіду роботи)". Доповідь супроводжувалась презентацією власних електронних розробок навчальної документації відділення, які запроваджені у нашому навчальному закладі.

  

  

 

 Практичний семінар «Введення в діджиталізацію»

   З 17 по 19 листопада 2020 року  у рамках німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU) в режимі онлайн проводився практичний семінар «Введення в діджиталізацію» для викладачів закладів фахової передвищої освіти.

   Від Рогатинського державного аграрного коледжу участь у семінарі прийняли викладачі відділення механізації сільського господарства Дмитрів Б.В.

    У перший день практичного семінару спікер з Німеччини професор Рольф Отто Кухенбух висвітлив загальні принципи діджиталізації та розкрив питання її розвитку.

  

   У другий день учасники семінару обговорювали питання підвищення ефективності виробництва с.г. продукції за допомогою діджиталізації та ознайомилися  із супутниковою системою навігації (GNSS)/глобальною системою позиціонування (GPS), геоінформаційною системою (GIS) та технологією радіочастотної ідентифікації (RFID).

  

    Третього дня онлайн семінару викладачі розглядали питання компонентів діджиталізації, а саме телематика і RFID/.

 

Засідання методичного об'єднання завідувачів відділень коледжів

 10 грудня 2020 року на платформі ZOOM проведено онлайн-засідання методичного об'єднання завідувачів відділень коледжів та технікумів Івано-Франківської області  з порядком денним:

1.Ефективне управління освітнім процесом на відділенні в умовах пандемії.

 2.Змішаний та дистанційний формати навчання на відділенні. Успіхи та проблеми.

З цікавими доповідями виступили завідувачі відділень з різних навчальних закладів: Кащишин Г.З, Ємбрик М.Я., Валовіна А.М., Василюк У. Б. Від Рогатинського державного аграрного коледжу приймали участь у роботі об'єднання завідувачі відділень Пазюк В.Р.

  

 

Німецько-український проєкт: Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU): практичний семінар

      З 14 по 18 грудня 2020 року був проведений практичний семінар: «Техніка для приготування й роздачі кормів для великої рогатої худоби (ВРХ)» для викладачів закладів фахової передвищої освіти у рамках німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU).

      Німецький експерт Бернд Хенн організував онлайн екскурсію до фермерського господарства, під час якої його колега Роберт Грімм разом з господарем ознайомили викладачів з роботою молочно-товарної ферми, біогазовою установкою, технологічними процесами приготування та роздавання кормів змішувачем-кормороздавачем, роботами для доїння корів, підгортання корму та згортання гною.

     Викладачі мали змогу  вивчити  будову, роботу та регулювання машин для подрібнення кормів, виробництва комбікормів та виготовлення пелетів фірми «Himel».

       Від Рогатинського державного аграрного коледжу участь взяли викладачі Пазюк В.Р. та Майка Г.І. 

  

                                 

 

МЕХАНІКИ НАЙКРАЩІ!!!

    Упродовж першого семестру 2020-2021 навчального року викладачі спеціальних дисциплін відділення механізації сільського господарства брали активну участь у роботі Міжнародного німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU). За підтримки Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти відбулось чотири практичні семінари для викладачів спеціальності 208 «Агроінженерія», які провели німецькі фахівці в режимі онлайн.

    Викладачі циклової комісії загальнотехнічних дисциплін мали можливість ознайомитись з найсучаснішою сільськогосподарською технікою для рослинництва і тваринництва, побачити її в роботі, вивчити усі налаштування та віртуально відвідати підприємства з виробництва сільськогосподарських машин. Особливу увагу зосереджено на діджиталізації сільського господарства, розвитку сучасних систем навігації та контролю якості виконання робіт, особливостях сучасних методик навчання і можливості їх застосування в аграрних коледжах України відповідно до європейських вимог.

    Усі учасники проєкту здобули нові знання та отримали сертифікати міжнародного зразка про виконання програм підвищення кваліфікації, що засвідчує високий рівень підготовки викладачів та добре налагоджену методичну роботу  на відділенні механізації сільського господарства.

 Практичний семінар «Внесення органічних добрив»

З 1 по 4 лютого  2021 року у рамках українсько-німецького проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU)  онлайн проводився практичний семінар «Внесення органічних добрив» для викладачів закладів фахової передвищої освіти зі спеціальностей 208 «Агроінженерія»,  201 «Агрономія» та 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Від Рогатинського державного аграрного коледжу активну участь  приймали викладачі Дмитрів А.В., Цегельнюк Г.А., Іванческу О.І.

Під час семінару, німецькі експерти – дипломовані аграрні інженери Бернд Хенн та Роберт Грімм ознайомили викладачів з основами внесення органічних добрив, звернули увагу на агротехнічні аспекти, вміст поживних речовин та економічну ефективність. В режимі онлайн продемонстрували технологічний процес збирання машин для внесення рідкого гною, ознайомили учасників семінару будовою та роботою цистерн-аплікаторів і ексцентрикового шнекового насосу для перекачування рідкого гною.

  

На практичних заняттях учасники семінару вивчали будову робочих органів і механізмів, робоче місце машиніста та органи керування, регулювання і технологічний процес роботи машин для внесення рідкого гною фірми HOLMER.

  

  

Віртуально викладачі мали змогу оглянути  майстерні для практичних занять де навчаються студенти за дуальною формою навчання.

 

Профорієнтація онлайн

 

18 лютого 2021 року відбулась профорієнтаційна зустріч в режимі онлайн на платформі ZOOM студентів відділення механізації сільського господарства Рогатинського державного аграрного коледжу із деканом факультету механіки та енергетики Львівського національного аграрного університету Ковалишиним Степаном Йосиповичем.

  

 

Степан Йосипович розповів нашим студентам про умови вступу на навчання по спеціальності 208 «Агроінженерія» для здобуття освітнього ступеня «бакалавр» у ЛНАУ після завершення навчання в коледжі за скороченою програмою. Ознайомив учасників із умовами навчання в університеті, проживання в гуртожитках, дозвілля, перспективами подальшого працевлаштування. Продемонстрував презентацію навчальних лабораторій та майстерень факультету, сучасне європейське обладнання, яким забезпечені кафедри спеціальних дисциплін.

  

 

Студенти задавали питання стосовно дуальної форми навчання, проходження практики, як в університеті так і за кордоном, розміру плати за навчання на контрактній формі здобуття освіти та стипендії.

 

Зустріч пройшла цікаво і результативно, адже щорічно майже третина випускників відділення механізації сільського господарства  нашого коледжу проступає для продовження навчання у заклади вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, оскільки отримують ґрунтовну підготовку під час навчання у Рогатинському коледжі.   

 

 

 

   Поспішайте до нас, адже кількість місць є обмежена!