Ветеринарне відділення

 

Відділення ветеринарної медицини                     

    Ветеринарна медицина – галузь, що охоплює систему наук про хвороби тварин, їх профілактику, діагностику, лікування, визначення якості харчових продуктів і сировини тваринного походження та діяльність, спрямовану на збереження здоров’я і продуктивності тварин, запобігання хворобам і захисту людей від захворювань, спільних для тварин і людей.

    “Людська медицина зберігає людину, а ветеринарна людство” - цей вислів професора С.Євсеєнка підтверджує важливість діяльності спеціалістів ветеринарної медицини.

         Відділення готує молодших спеціалістів: кваліфікація фельдшер ветеринарної медицини, галузь знань 21 “Ветеринарна медицина”, спеціальністю 211 “Ветеринарна медицина”. Термін навчання:  3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (9 класів). 

        Очолює відділення ветеринарної медицини  Благий  Роман Степанович, викладач вищої категорії, лікар  ветеринарної медицини .

       Викладацький склад відділення “Ветеринарна медицина” становить  10 викладачів ветеринарних дисциплін: Вільчик В.О, Мельниченко П.С, Благий Р.С, Шквирков Я.Я, Скрипник Р.Д, Паньків М.М, Антоняк Б.В, Гадуп'як О.В, Павлів Л.П,  Макогін Р.В.  Серед них: два викладачі-методисти, два викладачі-спеціалісти вищої категорії, чотири викладачі першої та два викладачі  другої категорії. Всім їм притаманна висока педагогічна майстерність, належна теоретична та практична підготовка. Відділення працюєнад проблемою:"Підвищення якості підготовки спеціалістів, рівня і міцності їх знань, умінь і навичок ”.

        Молодші спеціалісти-фельдшери знають сучасну класифікацію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки найбільш поширених захворювань тварин, методи їх діагностики, принципи лікування, догляду за хворими, володіють навичками маніпуляційної техніки, надання невідкладної допомоги, принципи профілактики захворювань та методи санітарно-освітньої роботи. 

        На відділенні навчається 180 студентів. Створені всі умови для успішного навчання: сучасні аудиторії, кабінети, навчальні кімнати обладнані необхідною наочністю, інструментарієм, технічними засобами навчання в коледжі, а також  базами практики у місті Рогатині, районі та області.

        У навчальному процесі широко застосовуються сучасні комп’ютерні технології. Студенти працюють в предметних гуртках та наукових товариствах, беруть участь в науково-практичних конференціях, які проводяться в коледжі, закладах регіону та України, лікувально-профілактичних установах міста та області.

 

       З метою удосконалення навчально-виховного процесу на відділенні проводяться тижні циклової комісії, в рамках яких організовуються зустрічі з спеціалістами - практиками ветеринарної медицини, конференції, зустрічі з випускниками, вікторини,  конкурси "Кращий за професією", виховні години ”Горджуся тим, що я ветеринар ”, відкриті заняття на виробництві, екскурсії до установ ветеринарної медицини області,  вивчається педагогічний досвід викладачів.

 

      Підведення підсумків проводилося в урочистій обстановці, переможці олімпіад та конкурсів  нагороджуються  грамотами.

 

              Члени циклової комісії та студенти беруть участь у фахових олімпіадах, які проводяться  на рівні коледжу. 

  

   Студенти-учасники Міжнародної конференції у Львівському Національному університеті ветеринарної медицини і біотехнології імені С.З. ГЖИЦЬКОГО  Думенко М.Б., Лопатчук І.П.,керівник-викладач спецдисциплін Гадуп’як О.В. Тема дослідницької роботи: ”Частота і  форми акушерської патології в етіології неплідності”.

      Кузніцький П.П., Криховецька Т.Р., керівники - викладачі спецдисциплін Шквирков Я.Я., Павлів Л.П. Тема дослідницької роботи: ”Клінічна характеристика різних форм гнійно-запальних процесів м’яких тканин у котів”.

    У навчальному процесі все ширше використовується комп'ютерна техніка.Основна мета комп’ютеризації - підготовка спеціалістів  з новим типом наукового мислення, здатних ефективно працювати в умовах всебічної інформатизації суспільства.

      До послуг викладачів та студентів- три комп’ютерних класи, підключені до мережі  Інтернет.Це забезпечує використання ними потрібної інформації з найрізноманітніших джерел.

       Велика увага приділяється  вихованню студентів. Проводяться різні  заходи: екскурсії, бесіди, круглі столи, походи, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, КВК, турніри-вікторини, огляди-конкурси, які дуже подобаються студентам.

  
    Навчальний процес у коледжі здійснюється за такими формами: навчальні заняття, консультації, самостійна робота студентів, практична підготовка, контрольні заходи.

     Впродовж останніх років теоретичні заняття з усіх дисциплін проводяться виключно з використанням мультимедійних технологій, відповідають педагогічним, методичним, фізіологічним і технічним вимогам, а також мають супровідні матеріали, які допомагають найбільш ефективно використовувати їх у навчальному процесі. 

       Все це дає можливість студентам стати активними співучасниками навчального процесу.

   

     Виробничі практики студенти коледжу проходять на базі найсучасніших підприємств, установ та організацій району, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської областей. А кращим  студентам надається можливість проходити практику за кордоном.

      Навчальна практика для отримання первинних професійних навичок проводиться у ветеринарній клініці, яка надає послуги населенню по лікуванню хворих тварин. Для надання допомоги хворим тваринам залучаються студенти старших курсів.

 

        

    На лабораторно-практичних заняттях  студенти проводять повне клінічне дослідження тварин, лабораторні аналізи, оволодівають методикою встановлення діагнозу, виконують різні терапевтичні процедури.

     При всіх кабінетах працюють гуртки, в яких  студенти поглиблюють свої знання з спеціальних дисциплін, проводять досліди, удосконалюють навики по застосуванню різних методів лікування тварин, знайомляться з досягненнями ветеринарної науки.

      

  

      Сьогодні викладачі широко використовують мультимедійні технології на практичних заняттях з усіх навчальних дисциплін.   

    На відділенні ветеринарної медицини  створена цілісна система практичної підготовки майбутніх молодших спеціалістів. Основна мета практичних та лабораторних занять – оволодіння практичними навичками та відпрацювання їх до автоматизму.

        

      У кабінетах, лабораторіях обладнані індивідуальні робочі місця, де студенти мають змогу під керівництвом викладачів відпрацювати практичні навички, поглиблювати та вдосконалювати їх.

         Докорінно оновлено матеріально-технічну базу коледжу. Переобладнано і модернізовано  навчальні кабінети, лабораторії, аудиторії.


    Під контролем викладачів  студенти в позааудиторний  час відпрацьовують практичні навички.

   Залучені до волонтерського руху, надаючи безкоштовну допомогу  тваринам жителів міста Рогатина  та району.

   Фахівці ветеринарної медицини є потрібними на ринку праці про що свідчать постійні зустрічі з роботодавцями  представником  компанії БАРКОМ п.Мартіном Штявіком.

     Особливе місце у навчанні займає організація самостійної роботи. Вона активізує розумову діяльність студентів, розширює кругозір, сприяє розвитку творчої ініціативи, допомагає детальніше вивчати програмний матеріал.            

     Самостійна позааудиторна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

            Викладачами коледжу підготовлені методичні рекомендації для самостійного опрацювання студентами окремих тем та питань у брошурованому та електронному варіанті, функціонує електронна бібліотека та персональні веб-сайти викладачів.

      Дотримуючись принципів послідовності, в коледжі об’єктивно здійснюється особистісно-диференційований підхід до студента та моніторинг якості професійної освіти.

      За підсумками семестру визначається рейтинг успішності кожного студента, групи і висвітлюється на інформаторі спеціальності. Вони враховуються при призначенні стипендії студентам, призначенні іменних стипендій, при розподілі випускників на роботу.

     Під керівництвом творчих викладачів створено літературно – мистецьку світлицю, відвідуючи яку обдаровані студенти реалізують свої креативні здібності На світ появилась вже друга збірка поезій:  «Цілюща сила», «Барви душі».

      До послуг студентів - бібліотека, яка постійно оновлюється літературою, аце: навчальні підручники, посібники, довідкова література.

         

 

               У вільний від навчання час студенти займаються у спортивних секціях (міні-футбол, баскетбол, волейбол, теніс, легка атлетика), вдосконалюють свою майстерність у гуртках художньої самодіяльності (вокальний, драматичний, хореографічний, танцювальний) .

 

                                   Після закінчення коледжу студенти продовжують навчання за скороченим терміном у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, а також  на основі договору про співпрацю з Вищою  Школою Агробізнесу (Польща) випускники можуть здобути освітній рівень «магістра» без вступних випробувань.

 

Запрошуємо усіх бажаючих

 навчатися на ветеринарному відділенні

  за  державною формою навчання.