Технологічне відділення

 

     Технологічне відділення є одним із підрозділів Рогатинського державного аграрного коледжу з 1956 року. Назва відділення змінювалась залежно від зміни спеціальностей, фахівців яких готували. В даний час на відділенні готуємо фахівців двох спеціальностей 204 «Технологія виробництва та переробка продукції тваринництва», 181 «Харчові технології».  Навчається на технологічному відділенні – 182 студенти, з них 92 студенти спеціальності «Харчові технології». Навчання в коледжі за державним замовленням. Навчальний процес на відділенні забезпечують висококваліфіковані педагогічні працівники, серед них один заслужений працівник сільського господарства, два кандидати с/г наук, два викладачі-методисти, 17 викладачів вищої категорії.

 

Викладачі циклової комісії технологічних дисциплін

Тринів  Ігор Васильович – директор Рогатинського  державного  аграрного коледжу, кандидат сільськогосподарських наук, заслужений працівник сільського господарства України, відмінник аграрної освіти та науки III та II ступеня, нагороджений трудовою відзнакою "Знак Пошани", медаллю "За заслуги перед Прикарпаттям", викладач-методист.

Гладун Марія Степанівна – завідувач технологічного відділення, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Височанська Роксолана Прокопівна – голова циклової комісії, викладач технологічних дисциплін.

Мартишин Любомир Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Білецька Любомира Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Петращук Віра Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач технологічних дисциплін.

Воловчак Леся Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Майка Галина Іванівна – спеціаліст вищої категорії, викладач спецдисциплін.

Дуркач Мирослава Іванівна – спеціаліст першої категорії, викладач економічних дисциплін.

Паламар Світлана Степанівна – спеціаліст другої категорії, викладач економічних дисциплін.

Організація навчального процесу

      Навчання на відділенні  проводиться в технічно оснащених лабораторіях і кабінетах. Лекційні лабораторії обладнані телекомунікаційним та мультимедійним обладнанням. Викладачі відділення активно впроваджують інноваційні методи викладання, поширюють використання мультимедійних та інтерактивних форм викладання навчального матеріалу, а також тестового контролю знань.

       Викладач в мультимедійній лекційній аудиторії представляє інформацію в різнорідній формі (текст, графіка, анімація, цифрове відео та ін..). Істотним  являється те, що відсутня необхідність ведення студентами конспектів, так як вся навчальна інформація представляється їм у електронному вигляді  (на сайтах викладачів, із електронної бібліотеки). Використання мультимедійного супроводу істотно покращує сприйняття навчального матеріалу студентами.

 

       Якісна підготовка фахівців не можлива без широкої комп’ютеризації навчального процесу.

     З цією метою функціонують три лабораторії комп’ютерної техніки, підключено Інтернет, яким студенти користуються безкоштовно.

В цих лабораторіях студенти проходять  незалежні заміри знань шляхом дистанційного комп’ютерного тестування в режимі online.

      Вміння  працювати з комп’ютером – це вимоги сьогодення, не тільки для студентів, а й для абсолютно всіх викладачів. Комп’ютеризація є невід’ємною частиною навчання.

     На заняттях розгляд теми частіше за все починається з 5 – 10 хвилин фронтального експрес-контролю. З цією метою використовуються блоки тестових питань. Мета здійснення контролю тестування – виявити якість засвоєння знань, виміряти та виставити цій якості оцінку.

       Разом з навчанням студенти відділення мають великі можливості для всебічного розвитку: беруть участь у гуртках технічної творчості при кабінетах і лабораторіях, в гуртках художньої самодіяльності, спортивних секціях, клубах за інтересами. Студенти залучаються до дослідницької роботи. Про результати досліджень та пошукових робіт студенти доповідають на науково-практичних конференціях.  На відділенні проводяться тижні циклової комісії технологічних дисциплін, під час яких проводяться зустрічі з випускниками – виробничниками, олімпіади, КВК, відкриті заняття, виховні години, виставки кращих робіт студентської конференції.

   

       Студент постійно повинен відчувати зв’язок знань, які він одержує з майбутньою професією. Позитивних результатів можна досягти тільки у тому випадку, коли навчальний процес буде цікавим, різноманітним, викликати у студентів позитивні емоції. Цьому сприяє застосування викладачами нестандартних форм і методів навчання.

       Застосування  на заняттях ділових ігор різних модифікацій, засідання круглого столу, конференція, семінар – колоквіум, в ході яких формуються і закріплюються вміння виступати в ролі доповідачів та опонентів, відстоювати власну точку зору.

 

 

Практична підготовка 

      В сучасних умовах формувань, становлення та функціонування ринкових відносин вимоги до підготовки фахівців постійно змінюються та посилюються. Підготовка зорієнтована  на здатність фахівців до постійного оновлення  теоретичних і практичних умінь, професійної мобільності та швидкої адаптації до ринку праці. Після вивчення теоретичного матеріалу, студенти закріплюють свої знання на практиці. Базове підприємство де ми проводимо практичні заняття, і де наші студенти проходять технологічну і переддипломну практику є МПК «Росана», новітнє  підприємство.

      Важливе значення мають і заняття- екскурсії, які дають змогу викладачу вирішити ряд питань навчально-виховного  процесу, а студенту проявити зацікавленість до вивчення передових сучасних технологій та любов до обраної професії.

Викладачі проводять такі заняття на Івано-Франківському м’ясокомбінаті, Ходорівському м’ясокомбінаті, ПП «Струмок» та ін. Одержані знання студенти  можуть використовувати під час здачі екзаменів із дисциплін, при написанні рефератів по темах самостійного вивчення, а також під час виготовлення фотостендів на гуртковій роботі. 

                                   Вислів «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути» виправдовує себе.

       Поряд з навчальною роботою на відділенні проводиться і виховна робота. Особливу увагу приділяємо екологічному вихованню студентів. Екологічне виховання проводиться з метою формування екологічної культури особистості, свідомої поведінки, національної гідності,усвідомлення себе частиною природи, відчуття відповідальності за національне багатство, привчання молоді до активної екологічної діяльності, виховання нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі.

    У напряму екологічного виховання  проводяться  екологічні акції «Чистий берег» щодо благоустрою берегу річки Гнила Липа; прибирання  території міського парку відпочинку.  Проводились  науково-практичні конференції «Духовна екологія – шлях до гармонізації особистості», метою якої є утвердження морально-духовної свідомості, екологічної культури як основи виховання людини нової формації; «Екологічні проблеми сучасного світу та шляхи їх вирішення» та ін.

       Найбільший ефект в екологічному навчанні  і вихованні студенти одержують за умови,коли вони не тільки засвоюють певні знання на заняттях, але закріплюють їх в конкретній діяльності в поза навчальний час. Викладачі проводять різні поза навчальні заходи, зміст і форми проведення яких обговорюються із студентами.

     Арсеналом таких заходів є походи на природу, трудові десанти по висадці лісу, тематичні вечори, інтелектуально-екологічні ігри, огляди-конкурси, тижні екології. Мета цих заходів – сприяти  вихованню  у студентів бережливого ставлення  до навколишнього середовища, нетерпимості до необдуманого безграмотного втручання  в природу, формування особистісно екологічної  свідомості і мислення.

    Сімейно-родинне виховання проводиться з метою сприяння виховання фізично і морально здорової особистості, ознайомлення студентів з законодавством про шлюб і сім’ю, з основами етики і психології сімейного життя, закріплення гарних толерантних норм поведінки у відношеннях юнаків та дівчат.

     Викладачі відділення працюють над створенням  сайтів, з електронною бібліотекою,  спілкування із студентами через електронну бібліотеку коледжу,  створюють власні  веб-сайти. Продовжують вдосконалювати навчально-методичні комплекси з дисциплін відповідно до «Положення про навчально-методичний комплекс з дисципліни».

 

                                 Ознайомлювальна практика - складова освітньо-професійної підготовки фахівців

 

Однією із складових освітньо-професійної підготовки фахівців спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» є ознайомлювальна практика.  Згідно навчального плану і графіку навчального процесу ознайомлювальна практика проводиться для студентів другого курсу. 

Основним завданням ознайомлювальної практики  є ознайомлення студентів з специфікою майбутньої професії. Під час проходження  практики студенти знайомляться  з сільськогосподарським виробництвом, технологією виробництва продукції тваринництва і рослинництва, вирощуванням, збиранням, заготівлею і зберіганням  кормів, годівлею та утриманням тварин, також інших сільськогосподарських робіт.

 

Така практика проходить  і на базі сільськогосподарських підприємств. Згідно розкладу годин, одне заняття було проведено у господарстві ТзОВ «Уїзд». Керівник практики Гладун М. С. ознайомила студентів з природно-кліматичними умовами і економічним станом господарства, правилами внутрішнього розпорядку, обов’язками техніка-технолога з виробництва і переробки продукції тваринництва; з виробничими процесами на фермі великої рогатої худоби. 

     

Вся велика рогата худоба в господарстві проідентифікована. Особливу увагу  студентів було звернуто на організацію машинного доїння корів.  Доїння корів у господарстві здійснюється в молокопровід.

      

Об’ємний груповий лічильник, який входить в комплект доїльної установки використовують для автоматичного обліку кількості молока, надоєного від групи корів, закріпленої за одним оператором машинного доїння. На основі цих даних нараховують заробітну плату операторам за надоєне молоко, враховуючи при цьому якість молока.

В господарстві проводиться щоденний контроль якості молока ( визначають механічну забрудненість, густину та масову частку жиру й білка). Щоденний контроль за якістю молока дисциплінує операторів машинного доїння , спонукає їх додержуватись технології доїння і санітарно-гігієнічних вимог під час доїння, що в кінцевому результаті дає змогу отримати високоякісну продукцію. Також студенти побачили, як охолоджують молоко.

      

Побували у мийному відділенні, де миють і дезінфікують доїльні апарати, бідони, молочний посуд.  Найбільший  вплив на якість молока при машинному доїнні  має санітарний стан доїльної апаратури та молочного обладнання.  У разі недбалого догляду за доїльними установками, якість молока може різко погіршитись, тому слід ретельно дотримуватись інструкції щодо їх промивання та дезінфекції.

Проведення практик на виробництві сприяє зацікавленості студентів до вивчення  передових сучасних технологій та любов до обраної професії

 

Запрошуємо  випускників 2018 року  на навчання на технологічне відділення.

 

Навчання за спеціальністю дозволить Вам:

- набути знань і навичок з технології виробництва м’ясних виробів; організації зберігання і технології переробки сільськогосподарської продукції; проектування і реконструкції м’ясопереробних підприємств;

-  оволодіти прогресивними технологіями, які забезпечують високу якість і конкурентоспроможність харчових продуктів на світовому ринку;

- вивчити вітчизняний і світовий досвід створення спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об’єднань з переробки м’ясної сировини.

      Вам буде надана можливість оволодіти основами технології виробництва варених, копчених, сиров’ялених ковбас, м’ясних хлібів, зельців, студнів та м’ясних напівфабрикатів і консервів.

        Майбутні техніки-технологи одержують не тільки фахову, а й глибоку економічну, організаційно-управлінську підготовку з основ бізнесу, бухгалтерського обліку, стандартизації продукції, сучасних комп’ютерних технологій, іноземних мов; мають можливість навчатись  за кордоном (Польща).

        Спеціальна освіта дасть Вам можливість працювати на посадах техніка-технолога, техніка-лаборанта, майстра виробничої дільниці переробного цеху, лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу в харчових лабораторіях, а при необхідності організувати власний прибутковий бізнес в галузі виробництва харчових продуктів. Випускники коледжу можуть продовжувати навчання за скороченим терміном навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.