Методична робота

 

Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо нема руху вперед, то неминуче починається відставання.

В.О. Сухомлинський

 Сучасна доба ставить нові вимоги до викладача. Суспільству потрібен викладач-професіонал з високою науково-теоретичною, методичною, психолого-педагогічною, теоретичною і практичною підготовкою, здатний добезперервного навчання, творчості і постійного самовдосконалення.

Тому, в сучасних умовах реформаційних змін в освітньому просторі всіх рівнів важливого значення набуває підвищення ефективності методичної роботи, яка має ґрунтуватися на досягненнях психолого-педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду і спрямована на підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, на розвиток творчого потенціалу кожного викладача.

У комплексі завдань методичної роботи пріоритетними були:

«Від творчого працюючого викладача - до творчого колективу» - це домінанта в діяльності  нашого навчального закладу.

Щоб зробити науково-методичну роботу цікавою і корисною, велику увагу приділяємо діагностуванню викладачів. Діагностування проводиться на початку і наприкінці навчального року, завдяки чому дирекція має можливість порівняти успіхи і невдачі кожного  викладача протягом року,  виділити питання, на які слід звернути увагу, плануючи методичну роботу на наступний рік.

Головними принципами науково-методичної роботи в коледжі є її оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей.

Вся робота педагогічного колективу навчального закладу спрямована на розв’язування основної навчально-методичної проблеми забезпечення оптимального рівня професійної підготовки та майбутньої виробничої діяльності випускників.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розвязання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи.

Новою методичною проблемою обрано  „Вдосконалення змісту, форм і методів навчання для формування професійних компетентностей студента, розвитку його творчих здібностей, соціальної адаптації”.

Розроблено перспективний план поетапного її впровадження педагогічним колективом. 


 

Для вирішення проблеми потрібно змінити перш за все психологію викладачів, що дуже важливо  в  цій справі  і друге, модернізувати науково-методичну роботу з педагогічними  кадрами, систему нарощування  і оновлення фахових знань, втілення в роботу нових педагогічних ідей і технологій, вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду, що ми намагаємось робити.

Всі циклові комісії, кожен викладач планують свою роботу відповідно до науково-методичної проблеми.

Працює методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових комісій,  викладачів-методистів.

Методична рада розглядає шляхи розв'язання актуальних проблем, координує роботу циклових комісій, здійснює: аналіз діяльності викладачів у системі науково-методичної роботи, вивчення, узагальнення та презентацію кращого педагогічного досвіду, підготовку питань до педагогічної ради. Особлива увага звертається  на ті форми організації науково-методичної роботи, що сприяють  творчому розвитку педагогів та підвищенню результативності навчально-виховного процесу.

Проводяться  психолого-педагогічні семінари, педагогічні читання, круглі столи, тренінги, майстер-класи на такі теми:

  • «Контроль навчальних досягнень студентів»;
  • «Єдність освіти і виховання у процесі підготовки майбутнього фахівця та формування особистості»;
  • «Адаптація студентів і учнів I-их курсів»;
  • «Педагогічна етика та педагогічний такт»;
  • «Інформаційні технології навчання: інтегрований підхід»;
  • «Особистісно орієнтовані педагогічні технології»;
  • «Проектні технології як засіб формування професійних компетентностей»;
  •  «Навчально-методичний комплекс як один із ефективних засобів проведення занять»;
  • «Цифрова педагогіка – шлях до формування творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій».

Викладачі коледжу впроваджують в роботу інформаційно-комунікативні технології навчання. Це: мультимедійні презентації, електронна бібліотека коледжу, електронний варіант тестів, створення WEB-сайтів.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

Рогатинський державний  аграрний коледж

  

STAR NATURE

http://star-nature.at.ua 

Автор:     Рутило Олександр Іванович,

          викладач біології

 

Особистісно-орієнтована модель методичної роботи забезпечує максимальне розкриття творчого потенціалу кожного викладача і якомога повніше залучення його до перебудови системи освіти.

Застосовуються не тільки традиційні, але й інтерактивні форми методичної роботи з педагогічними кадрами.


 

Велика увага приділяється і такій формі, як взаємовідвідування занять, що є не тільки школою обміну досвідом викладання дисциплін, а й одним із практичних шляхів встановлення міжпредметних зв’язків.

Результатом такої діяльності є позитивні зміни у професійній підготовці викладача, видання методичних посібників, програм, методичні розробки.

    

    

 

 


 

 

 

 


Працівники коледжу занесені до Книги Пошани відділу педагогічного досвіду і творчості молоді ВСП Науково - методичного центру аграрної освіти «Навчально-методичний центр» Міністерства
освіти і науки України:

2008 рік                                                        2009 рік

Гладун М.С.                                                 Пазюк В.Р.

                                                                   Петращук В.М.

 

2010 рік                                                      2011 рік

Вільчик В.О                                                Гамкало Р.В.

Білецька Л.В.                                              Мартишин  О.М.

Мельниченко П.С.

Замкова Г.П.

 

2012 рік                                                      2013 рік

Тринів І.В.                                                 Добровлянська Н.В.

Баран О.М.                                                Притика Л.Я.

Мартишин Л.І.

Шквирков Я.Я.                                            2016 рік

                                                                     Благий Р.С.

2014 рік                                                      Павлів О.П.

Драган З.Б.                                                 Рутило О.І.

Лещар М.І.                                                                   

                                                                     2017 рік

                                                                     Воловчак Л.В.

  

   Активно працює Школа молодого педагога.

 

Основною метою науково-методичної роботи з молодими педагогами є забезпечення зростання їх фахового рівня, надання кожному викладачу широких можливостей для удосконалення професійної підготовки, формування вміння прогнозувати свою професійну діяльність.

 

Робота проводиться постійно разом з викладачами-наставниками.

 

Раз в місяць проводяться заняття, на яких поряд з теоретичними питаннями надавалися психологічні поради практичним психологом.

 

На заняттях обговорюються  питання щодо психолого-педагогічних аспектів організації заняття, зокрема: вимоги до структури заняття, до змісту заняття і процесу навчання, до методики проведення, правила, які забезпечують успішність його проведення. Також зупиняють  увагу на формах організації навчального процесу; загальні рекомендації щодо проведення занять, вибір раціональних методів викладу нового матеріалу.

 

Під час практичної роботи викладач спецдисциплін Петращук В.М. презентувала власні навчально-методичні комплекси, практичне їх використання, надала поради щодо їх удосконалення в своїй роботі.

 

На черговому занятті Школи молодого педагога завідувач навчально-методичним кабінетом Замкова Г.П. ознайомила молодих педагогів з Положенням про конкурс «Педагогічні інновації», який щороку організовує ДУ НМЦ «Агроосвіта».

 

Наочно було показано методичні роботи викладачів коледжу в усіх номінаціях, ознайомлено з методикою їх написання, представлення і практичне використання.

 

Запропоновано молодим викладачам проглянути перелік конкурсних робіт за минулі роки, який розміщений на сайті НМЦ «Агроосвіта».

 

Особлива увага  звертається  на складання мультимедійного забезпечення лекцій, семінарських і практичних занять, створення електронних підручників, тестів тощо.

 

Також аналізуються  взаємовідвідані заняття молодих викладачів, надано методичні поради щодо різноманітних педагогічних ситуацій, роздано методичні вказівки.

 

Були проведені також заняття на теми:

 

«Валелогічні вимоги до навчально-виховного процесу»;

 

«Самостійна робота як важлива складова навчальної роботи студентів. Методичне забезпечення самостійної роботи» тощо.

 

На базі нашого коледжу проводяться обласні методичні об’єднання, які дають можливість обміну досвідом,підвищення ефективності методичної роботи.

 

З числа останніх методоб’єднань було проведено  засідання Ради директорів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області.

 

Досвідом  впровадження інноваційних технологій навчання викладачі коледжу провели майстер-клас на тему: «Цифрова педагогіка – шлях до формування творчої особистості студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Викладачі Драган З.Б., Приплоцька Г.В., Замковий С.І., Рутило О.І., Пазюк В.Р. поділилися досвідом створення власних веб-сайтів, електронних підручників і посібників, тестів та інших електронних ресурсів.

   

   

  

Викладач ветеринарних дисциплін Шквирков Я.Я. провів відкрите заняття з дисципліни «Хірургія» на тему: «Орхіектомія тварин. Методика та техніка виконання», а викладач дисципліни «Внутрішні незаразні хвороби» Мельниченко П.С. – на тему: «Диспансеризація як методологічна основа профілактики хвороб тварин». 

    

 

Учасники художньої самодіяльності показали гостям музичний вернісаж «Візерунки Опілля», на якому були представлені всі жанри художньої самодіяльності та справжні таланти навчального закладу.

 

В I семестрі 2016-2017 н. р. на базі коледжу пройшло засідання обласного методичного об’єднання викладачів математики ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Івано-Франківської області. Було організовано круглий стіл «Сучасне заняття математики. Проблеми. Пошуки. Знахідки». Модераторами засідання стали викладачі нашого коледжу Гамкало Р.В., Драган З., Веркалець Р.В.

 

Як доказ впровадження особистісно орієнтованих технологій викладачі і студенти коледжу презентували проекти «Математика в моїй професії».

      

 

Важливою формою втілення у практику передового педагогічного досвіду є тижні циклових комісій (відкриті уроки, випуск газет, бюлетенів, зустрічі з цікавими людьми).

Під час проведення таких тижнів викладачі намагаються якнайкраще представити свою роботу, досягнення, успіхи, перемоги, презентувати себе у багатьох ролях.

Така робота демонструє співдружність усіх учасників навчально – виховного процесу, допомагає наблизити навчальний предмет до життя, стимулювати інтерес до його вивчення.

Науково-методична робота неможлива без співпраці з вищими навчальними закладами ІІІ-ІV рівня акредитації.

 

Студенти коледжу приймали участь у Міжнародній конференції факультету ветеринарної медицини ЛНУВМіБ ім. С.З. Гжицького, презентуючи дослідницькі роботи: 

1.«Структурно-функціональна організація організму та вплив клітинних, онтогенетичних, популяційних екологічних факторів на здоров’я тварини» (Балацька О.Є., Бойко І.Т. - студенти III курсу ветеринарного відділення) – Воловчак Л.В, викладач анатомії  і фізіології с/га тварин, спеціаліст вищої категорії. 

2. «Лікування отитів змішаної етіології у собак і котів» (Корженська І.О, студентка III курсу ФВМ; Кузніцький П.П., студент IV курсу ФВМ) – Шквирков Я.Я, Павлів Л.П., викладачі дисциплін ветеринарної медицини. 

3. «Дерматомікози, старі проблеми і нові тенденції» (Беляк М.М., Гунчак В.В., студенти IV курсу ФВМ) - Гадуп’як О.В., спеціаліст II категорії, викладач ветеринарного відділення. 

4. «Історія розведення гуцульської породи коней» (Маслій А.І., Шеремета Н.В., студенти IV курсу технологічного відділення) – Мартишин Л.І., доктор філософії, викладач технологічного відділення. 

5. «Вплив ехінацеї пурпурової на імунітет поросят в умовах ТЗОВ «ГАЛАГРОПРОДУКТ» Рогатинського району» (Маланка І.В., Цапчук І.І., студентки III курсу технологічного відділення) - Майка Г.І., Петращук В.М., викладачі вищої категорії технологічних дисциплін.

6. «Продуктивність свиноматок при використанні кормової добавки провіту» (Цапчук І.І., студентка III курсу технологічного відділення) - Гладун М.С., викладач-методист технологічного відділення.

    

    

    

    

 

Педагоги коледжу беруть участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів. Студент коледжу групи  М-22 Марків Микола зайняв третє місце на обласному етапі Всеукраїнського конкурсу української мови ім. Петра Яцика. 

Педагогічні працівники приймали активну участь в обласних методичних об’єднаннях.

Викладач спецдисциплін, завідувач відділенням механізації Пазюк В.Р. приймав участь в засіданні науково-методичної комісії спеціальності 208 «Агроінженерія» ДУ НМЦ «Агроосвіта» Міністерства освіти і науки України.

 

Велика робота проводилася по самоосвіті викладачів, для цього створювалися каталоги статей, доповідей, порад з організації навчально-виховного процесу.

 

 

Педагогічні працівники підвищували свій фаховий рівень на курсах  підвищення кваліфікації. Протягом 2016 року 13 викладачів загальноосвітніх дисциплін пройшли курси на базі Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 3 викладачі ветеринарних дисциплін – інституту післядипломної освіти Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького, 4 викладачі механічного відділення – Білоцерківського НАУ.

 

В 2016 році педагоги коледжу представили на конкурс «Педагогічні інновації» 21 методичну роботу, всі прийнято на розгляд конкурсної комісії.

 

Викладачі беруть участь у розробці навчальних програм, тестових матеріалів для визначення професійної компетенції студентів, в укладанні методичних рекомендацій для організації самостійної пізнавальної діяльності студентів, в підготовці лекційного матеріалу, електронних підручників.

В коледжі ведеться рейтингова оцінка викладачів за науково-методичною роботою. Результати контролю рекомендується розглядати на засіданнях циклових комісій, нарадах за участю директора.

Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.

Кращих результатів контролю з метою отримання інформації, проведення діагностики і прогнозування можливо досягти тільки завдяки участі самих виконавців – голів циклових комісій, членів методичної ради, творчих груп викладачів, які мають дотримуватися певних вимог.


Дирекція  і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання різноманітних педагогічних проблем, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи.

Бути педагогом, значить бути справжнім

реформатором майбутнього України, 

бути апостолом  Правди і Науки.

                                                                                        Софія Русова