Перевірка практичних умінь і навиків у студентів групи Тв-41.

 

      Практика є важливою складовою частиною навчального процесу і має мету закріпити та поглибити знання, отримані студентами в процесі теоретичного навчання, прищепити їм необхідні вміння та навички практичної діяльності за фахом. В період практики формуються основні професійні вміння студентів у відповідності з кваліфікаційною характеристикою: розширюються та систематизуються знання на основі вивчення основних технологічних процесів виробництва і переробки продукції тваринництва, набувається професійний досвід. Практика впливає на формування особистості майбутнього фахівця: у студентів виховується свідома трудова дисципліна, сумлінне ставлення до праці.

     Практичне навчання з спеціальності  204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»  організовується у відповідності з діючою типовою програмою практики, затвердженою в 2016р.

    Всі види практики вирішують наступні завдання:  ознайомлення студентів з обраною професією;  прищеплення студентам навичок самостійності, виховання почуття відповідальності за доручену справу, творчого підходу до вирішення ситуаційних питань;  формування професійних здібностей;  закріплення, поглиблення та систематизація знань і вмінь отриманих студентами в процесі теоретичного навчання та практики;  збір та підготовка матеріалів для курсових робіт.

    Цикл практичної підготовки складається із таких  видів практики:  навчальної, технологічної і  переддипломної.  Практичне навчання базується на наступних педагогічних принципах: тісний взаємозв'язок практичного навчання з теоретичним, послідовне формування у студентів професійних вмінь та навичок, їх ускладнення по мірі переходу від одного етапу практики до іншого з урахуванням рівня загальної професійної підготовки студентів, досягнутого ними до початку відповідного етапу практики.  Під час навчальних практик проводяться професійні конкурси: „Кращий за професією”, „Брейн-ринг”. Викладачі спеціальних дисциплін згідно робочої програми практики допомагають студентам вирішувати проблемні ситуації та приймати рішення в розв’язанні стандартних та нестандартних професійних ситуаціях.

        І як результат, після проходження навчальних практик в групі Тв-41 1листопада було проведено перевірку практичних вмінь і навичок із дисциплін «Технологія виробництва молока і яловичини» і «Технологія переробки продукції тваринництва». 

    

    

    

 

Перед початком роботи комісії по перевірці практичних вмінь і навичок директор коледжу  Тринів Ігор Васильович  відзначив , що зараз роботодавці хочуть висококваліфікованих спеціалістів, які мають добрі практичні знання із своєї спеціальності.   Члени комісії : Вільчик  В.О. – заступник директора з навчальної роботи; Мельниченко П.С.- заступник директора з практичного навчання; Гладун М.С. – завідувач технологічного відділення; Мартишин Л.І.- викладач спецдисциплін, заслухали відповіді студентів групи., давали і додаткові запитання. Всі студенти показали гарні знання, чітко і грамотно давали відповіді на поставлені завдання. Середній бал – 4,27  , якісний показник -  68,7%.