Захист курсових робіт на технологічному відділенні

15 грудня 2021 року відбувся захист курсових робіт з навчальної дисципліни «Технологія виробництва молока і яловичини» студентами IV курсу спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Курсова робота є самостійною творчою працею студента на обрану ним тему, яка виконується під керівництвом викладача. В ній систематизується поєднання теоретичних знань та практичних навичок, набутих студентом у процесі навчання у коледжі.

Виконання курсової роботи сприяє глибокому засвоєнню студентами фахових дисциплін, спонукає до ґрунтовного вивчення законодавчих актів з питань тваринництва, спеціальних наукових видань, у яких розглядаються окремі питання суб’єктів господарювання за умов ринкової економіки, а також закріпленню у студентів знань з організації технології виробництва молока і яловичини, діяльності підприємств і організацій різних форм власності.

В процесі захисту студенти показали належний рівень знань, вмінь та навичок з циклу технологічних дисциплін, оволодіння яким передбачено при підготовці, оформленні та захисті курсової роботи; продемонстрували розуміння актуальності теми курсової роботи, правильно визначили мету, завдання, предмет, об’єкт дослідження, самостійно здійснювали пошук, оцінку та опрацювання документальних джерел, фінансової і статистичної звітності підприємств, активно використовуючи при цьому Інтернет-ресурси.